Není mou snahou zastávat se mužů, protože já sloužím Světlu a jen spravedlnost přichází pro mne v úvahu a osoby při tom dávám stranou. Ale tento velmi rozšířený dnešní mylný názor pramení z toho, že se zřejmě vůbec správně neví co ješitnost vlastně je. Je zapotřebí rozlišovat formu od obsahu, kdo to nedovede, ať ani nečte dále. To, že muži chtějí rozumově vše lépe vědět je jen jedna z forem ješitnosti. Jeden z jejich projevů. Na základě jednoho projevu nemůžeme tvrdit, že je to něčí doména. Musíme pochopit obsah, vlastní jádro ješitnosti a poté uvidíme, že ješitnost vůbec není doménou mužů. Co tedy ješitnost je?
 
Pozorováno shůry je ješitnost pozemský požitek a nachází se pouze ve hmotnostech. Jde vlastně o drogu, která není hmotná, ale působí na jemnějších vrstvách. Ulpívá na duši a způsobuje posmrtné připoutání ve hmotě. Je opakem lásky. Pravá láska je vyzářením tepla ke druhým. Chtěním toho nejlepšího pro druhé, především toho co jim duchovně prospívá a tím je vede k věčnému štěstí.
 
Ješitnost je sebeukojení. Je to dělání si dobře sám sobě, při exhibování při předvádění se před druhými. To je obsah. Forma, tedy vnější projev může mít spoustu rozličných projevů. U mužů to může být právě ono rozumové mudrování a chtění vědět vše lépe. U žen je nejrozšířenější formou klasicky exhibicionismus, kdy ženy odhalují části svých těl na veřejnosti a takto žije trvalé v ukájení ješitnosti a tím si stále rozleptávají duši.
 
Je samozřejmě pochopitelné, že člověk o sebe musí přiměřeně dbát, tedy i o zevnějšek. Normální člověk má rozvinutý smysl pro krásu. Smysl pro krásu je schopen poznat člověk až na určitém stupni vývoje a to svým cítěním, nikoli rozumem. Pokud určuje krásu rozum, jak se dnes obecně stalo, tak vznikají jen karikatury, módní šílenství a chlípnosti.​
 
Tento exhibicionismus, obnažování se na veřejnosti je vlastní téměř všem ženám, dokonce i těm, které nemají vábné tělo. Asi bude hodně lidí, kteří do toho dostatečně nevidí. Láska dělá druhým lidem to, co jim prospívá. Exhibicionismus je láska? Jde o sobectví. Exhibováním, obnažováním na veřejnosti, ženy ukájejí ješitnost, dělají si dobře. Jde tedy o opak lásky. Pravý rytíř chová úctu k pravým ženám. Dnešní muži už také namnoze nejsou praví rytíři. Dnešním mužům je obnažování žen vhod, protože v tom nalezli zalíbení. Nesou tedy vinu jak ženy, tak muži. Já jako muž, bych se musel hanbou propadnout, kdyby má žena se oblékala jako dnešní coury.
 
Žena měla svým jemnějším spojením se světlými výšinami udržovat toto vřelé spojení na zemi mezi všemi tvory. Tvor na zemi např. muž, měl při pohledu na ženu, okamžitě cítit posvátnou úctu a odstup k ženě, okamžitě mu měla na mysli vytanout vzpomínka na světly domov v duchovní říší... takto měla žena působit, toto je její skutečný úkol.
 
Ba ještě horší je vědomé a chtěné vystavování těla, které má být každému posvátné, na odiv, jak se tak často děje v módě. Jedině nejnižší ješitnost mohla dát ženství klesnout do takových hlubin. A tato ješitnost, která přece již dlouho příslovečně k ženě náleží, je obrazem hanby toho, jak mělo ženství skutečně působit podle Božích zákonů. Abdrushin z přednášky 13. Úkol lidského ženství
 
Pohleďte na dnešní ženu! Kam vede muže? Tato dnešní žena, jak si sama říká: bohyně? Dnešní exhibicionistka vydražďuje svým chováním mužům pouze pudy a tím je vede k sobě na bažinu, kde už dlouho stojí následkem svého vnitřního rozleptaného stavu. Toto jsou skutečné jemnohmotné děje, nikoli obrazné přirovnání. Sám jsem to viděl. A to už ani nemluvě, že více jak 90% dnešních žen jsou vnitřně na úrovní prostitutek. Nebude žít s mužem z čisté lásky, ale pro finanční zajištění. Tedy ve skutečnosti je na tom hůře než klasická prostitutka, protože před Bohem je pokrytec horší než rouhač. Klasická prostitutka je pouze hříšník, ale dnešní žena je navíc i pokrytec, protože se svému okolí snaží předstírat, že je počestná žena. Myslíte si, že zákony se dají ošálit vnější formou? Že nikdo nevidí obsah (vaše myšlenky), tedy skutečný shnilý stav?
 
Viz také slovo Abdrushina:
Není již mnoho žen, které by byly schopny trvale snést jasný pohled. Z největší části ukazují se jako malomocné, jejichž krása, tedy pravé ženství, je již rozežráno a již nikdy nejde znovu vytvořit. Hnus ze sebe sama nadejde tak mnohým, jestliže se přece jen budou moci zachránit a pak po letech si vzpomenou na vše, co dnes považovali za dobré a krásné. Bude to jako procitnutí a uzdravení z nejtěžších horečných snů! (z přednášky 24. Bdi a modli se!)
 
To o tom malomocenství není míněno obrazně, sám jsem to viděl, když jsem opustil tělo a hleděl na ženy vnitřním zrakem. Jako malomocné, celé tělo (duchovní) v rozkladu, rozežrané.
 
Tedy ješitnost je sebeobdiv. Sebeukájení při předvádění se, ale forma může být různá. Některé formy, mohou být ukájené téměř neustále, jak lze vidět dnes u žen při jejich obnažování se. Ovšem tato činnost vede k rozleptání skutečných hodnot a tedy i vnitřní formy. Mnoho mužů by uteklo od svých žen, kdyby je směli spatřit jemnohmotným zrakem.
 
V některých esoterických kruzích nyní docházejí k závěrům, že muži selhali a že je čas žen, čas bohyně jak si říkají. Opět mylný závěr, který pramení z povrchního pozorování. Ano, zajisté žena má převládající vliv na okolí, to platí stále a ne nyní, při nějakém nastalém čase. Kdyby žena od počátku stála správně a udržovala ve své duši spojení se Světlem, tak by muži podle toho jednali, protože toto je úkol ženy a byl by ráj na zemi. Ne že svedla všechny na bažinu a nyní to ještě vše zkritizuje a sama se chce ujmout jakési činnosti. Stačí když se stane opět ženou a muž ji bude následovat. Nemůže se stát mužatkou a převzít mužskou práci. Musí zůstat ženou a vůbec teprve se stát pravou ženou a tam na svém místě plnit úkol svůj.
 
 
==
 
Z komentářů: 
 
Uživatel Facebooku:
Pavel Krajíček jak tak čtu Váš názor, nápadá mně, že jste ideální pro islám. Měl by jste konvertovat. Evropští neomarxisté z Vás mají jistě radost.

Má reakce:
Jsem křesťan samorost bez církve. A jsem pro rozvinutí opravdové krásy, která vyvěrá z cítění. A tedy se podle tohoto cítění i hezký, důstojně oblékat. To nemá s černými hábity nic společného.
 
 
Uživatelka Facebooku (exhibicionistka):
Ne. Jste mohamedán, jen o tom zatím nevíte

Má reakce:
​Argument​, že jsem mohamedán je nevěcný argument. Jaký vliv má moje národnost, jazyk, náboženství a pod. na fakta, která jsem uvedl o obnažování žen na veřejnosti? Jde o nevěcný argument, který odjakživa užívali špinavci, ti, kteří neměli čisté svědomí a proto nemohli proti pravdě nic věcného namítnout. Nedávno jsem něco podobného prožil v obchodě: jeden cikán chtěl odejít bez placení, když prodavačka ho nechtěla nechat odejít s nezaplaceným nákupem, tak začal nevěcně argumentovat, že je rasistka. Ostatně už samotnému Ježíši se nevedlo jinak. Farizejové, kteří neměli žádné věcné argumenty, když Ježíš odhalil jejich nízkost, ho častovali nevěcným argumentem, že je tesař a tudíž nezpůsobily k výkladu. Je ovšem ostuda, že lidé nejsou schopní tento laciný vývěsný štít odhalit, když se používá k zakrýti svých vlastních ohavnosti.
 
 
Uživatel Facebooku:
jestli se nějaká žena obnažuje na veřejnosti, pak dává zdarma něco, co by si muž měl zasloužit. Je ale naprosto absurdní tvrdit, že tím muže poškozuje. SAMOZŘEJMĚ, ŽE TO MUSÍ BÝT TOLEROVÁNO! Druhá věc je, že takové chování je často hloupé a riskantní.

Má reakce:
Samozřejmě, že tím ženy muže poškozují, tedy ty slabé a těch je dnes většina. Žena svým jemným cítěním, čistotou a ušlechtilosti měla vést muže k velkým cílům a skutkům. Muži by se úplně změnili, kdyby ženy byly čisté a ušlechtilé.
A to nemluvím o tom, že tyto vnady má žena mít pro svého muže. To vám mužům to nevadí, že vaše ženy ukazují své vnady všem mužům? Že ostatní muži poté vrhají slizké myšlenky na vaše ženy a že tyto potom tento hnus nosí k vám domů do rodiny? Vám to nevadí? Zřejmě nevadí. Jste vlivem přepěstovaného rozumu příliš otupělí a jemnohmotný a duchovní svět už nevnímáte...

...Ono to má tolik škodlivých následků, že by se o tom mohla napsat kniha. Především oním neustálým drážděním dochází k odklonu pohlavní síly nesprávným směrem. Pohlavní síla má za úkol prožhavit cítění, tedy chtění ducha. Muži dnes tak nejsou schopní tvořit, protože jejich pohlavní síla je odvedená do stoky a žumpy. Dále tyto slizké myšlenky vytvářejí jemnohmotné bahno, které lze patřičným zrakem vidět. Viděl jsem tyto ženy jemnohmotným zrakem a říkám vám, že kdybyste to mohli vidět, tak byste mnozí od svých žen utekli a už nikdy byste se jich nedotkli. Vnitřně tyto exhibicionistky vypadají jako malomocné, jejich duše jsou skrz naskrz rozleptané.
 

Přidat komentář

Odeslat