Zvrhlík je stoupenec nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, sekty, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby. O této skutečnosti netřeba se přít, neboť o ní svědčí dějiny a zcela zřetelně i přítomnost.

Zvrhlík je každý, kdo smýšlí nebo jedná zvrhle, tedy v rozporu se zákony stvoření neboli Boží vůli. Zvrhlík je sobec, to ani jinak nejde, protože neovládaný rozum zvrhlíků je sobecký a namířený proti Bohu. Proč tomu tak je? Protože rozum je produkt hmotného mozku a proto může chápat jen hmotné věci. Zvrhlictví je tedy těžká duševní choroba, která se projevuje popíráním vlastní duše i samotného Boha.

Zvrhlíci často argumentují: "Jak někdo může věřit na Boha, vždyť je jasné, že neexistuje." Takto často hovoří fanatičtí ateisté. Chci ve zkratce jim to vysvětlit. Jako první musíte přijmout a pochopit jednoduchou definici, kterou uvedu. Je to základ a každý normální člověk je schopen ji pochopit. Tak tedy:

Pozemský rozum, který je materialistům a rozumářům svatý, pochází z hmotného mozku. Proto tento rozum může chápat pouze hmotné věci. V tom spočívá vše, je v tom i vysvětlení vaši choroby. Rozumáři si zmrzačili mozek tím, že si přepěstovali přední rozumový mozek. Ten následně odřízl spojení s duchem. Rozum byl lidem dán Bohem k chápání hmotných věci. Pokud chci ovšem chápat něco z onoho světa (jemnohmotnost), nebo z duchovního či dokonce se přiblížit k Bohu, tak je logické že musím použít stejnorodé orgány a nikoli hmotný rozum, jak to dělají materialisté. K pochopení duchovního světa musím tedy použít duchovní orgány své duše. A tady je kámen úrazu, u zvrhlíků, kteří svou vlastní duši popírají, je toto naprosto vyloučeno.

Tím, že si materialisté zmrzačili mozek, tak dokonce nejsou schopni pochopit (možná nechtějí) ani toto jednoduché a logické vysvětlení, které jsem právě uvedl. Tím se sami poznamenali. Lidský duch inkarnovaný ve hmotném těle se projevuje cítěním (nikoli pocity) a pouze skrz toto cítění mohou v nitru živí lidé být v kontaktu s duchovnem a prožívat věci o kterých rozumáři nemají tušení. U fanatických ateistů, tedy mozkových mrzáků, se cítění vůbec neprojevuje, jejich duch tzv. spí, je vlažný, jsou to ti, o kterých je v bibli psáno, že vlažní budou vyvržení.

Rozumáři jsou tedy skrz hmotný rozum schopní chápat pouze tu nejmenší část stvoření. A nyní uvažujte: když si tyto omezené tvory se zmrzačeným mozkem volíte do vedení národů, tak kam asi dojdete? Když tito tvorové, pozorováno shůry, patří ve skutečnosti do ústavu pro choromyslné? V tom je i vysvětlení toho, proč se vždy každá rozumářská společnost zhroutila.

"Kdyby však lidé žili opravdovou láskou, jak to Bůh žádá, tak stal by se tento stav sám pákou k tomu, aby se mezi lidmi změnilo mnohé, ba všechno! Žádný vnitřně opovrženíhodný člověk nemohl by pak ještě obstát, tím méně mít zde na zemi úspěchy. Nastala by hned velká očista. Vnitřně opovržení lidé by neužívali pozemských poct ani by nezaujímali žádné úřady; neboť samotné rozumové vědění nesmí opravňovat k výkonu úřadu!" Abdrushin

Jestliže tedy někdo v dnešní době popírá svého Stvořitele, tak není normální, buď má zmrzačený mozek nebo je duchovně líný. Ve skutečnosti to jde ruku v ruce, protože pouze líný duch dovolí, aby jeho vlastní nástroj, hmotný rozum, jej spoutal a postavil se nad něj a tím odřízl cestu k Bohu.

Zvrhlictví tedy začíná zprvu pomalu a nenápadně skrz vnitřní, duševní lenost. Nejde o rozumovou lenost, ale o lenost onoho inkarnovaného lidského ducha v pozemském těle. Tato duchovní lenost následně vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj domýšlivosti, rozumové chytristiky, která sama o sobě není špatná, pokud onen lidský duch není líny a stojí nad rozumem a ovládá jej. Jinak dojde a také došlo k přepěstování rozumové části na úkor citového prožívání ducha (nikoli pocit). Následuje úpadek, zvrhlosti, chlípnosti a sešup do chaosu a nakonec zhroucení a rozklad. Každý zvrhlík, pokud zůstane stoupencem nebezpečné sekty zvrhlíků rozumářů a materialistů bude nakonec vyhuben. Není tím míněna pozemská smrt, ale skutečná smrt, duchovní rozklad a vymazání z knihy stvoření.

Co člověk zaseje to sklidí. Zvrhlíci nyní budou v urychleném sledu sklízet hořké plody své zvrhlé setby. Poslední milost, jak v prožití dojít k poznání a obratu, před konečným zavržením a rozkladem všeho zvrhlého.

Člověk je povinen řídit se zákony svého Stvořitele, nikoli zákony nějaké zvrhlé sekty, jako například fanatiků rozumářů a materialistů, kteří zpustošili svět a vedou jej do záhuby. Pokud jsou zákony nějaké zvrhlé sekty v rozporu s Boží vůli, tak není člověk povinen se jimi řídit. V tom občas v dějinách spočívala zkouška pro mnoho jedinců, zda zůstanou věrní svému přesvědčení i pod hrozbou mučení a smrti, což, pokud obstáli, jim přineslo v zákoně zpětného působení bohaté požehnání na onom světě i do dalších inkarnací. O to více bude dnešní konzumní a mamonový člověk zkoušen, aby obětoval mnohé, pokud chce obstát ve stvoření. Věrnost Světlu a Pravdě je nejvíce ceněná vlastnost. Buď anebo. Buď cejch šelmy na ruku nebo čelo, anebo znamení Pravdy na duchovní čelo = rovnoramenný Kříž = Imanuel = Boží vůle = to je to nové jméno o němž je zmínka v bibli. Kdo má na duchovním čele rovnoramenný kříž, protože se zachvívá ve vůli Boží, ten nemůže být odvlečen temnotami, je spojen se Světlem a tím pod jeho ochranou.

Normální je přece propagovat a dělat reklamu všemu ušlechtilému, čistému, zdravému, všemu co je v souladu se zákony stvoření. A dnes vidíme opak - propagace a instalace úchyláků, zvrhlíků, pomatenců, slizounů a dalších deviantů. Proč to lidé tolerují? Proč si pořád tyto zvrhlíky volí do vedení? Ryba smrdí od hlavy. Pokud chci způsobit rozklad společnosti, tak budu namísto všeho ušlechtilého otravovat lidi a mládež zvrhlostmi a deviacemi a tím je jistě táhnout na bažinu do rozkladu, což je také hlavní důvod proč to zvrhlíci ve vedení dělají. Čtěte článek Ochrana menšin podle vůle Boží.

Zkuste si představit, že na místo zvrhlosti by se děti učily ve školách naslouchání svému svědomí, duševní rovnováze, skutečnému smyslu pro krásu, která pramení z citu, svědomí, nikoli krása rozumu. Pokud určuje krásu rozum, tak vznikají jen zvrhlosti a chlípnosti. Pokud krásu určuje čisté cítění, tak vzniká na duši hřejivá krása. Proč lidé tiše trpí tyto zvrhlosti? Proč nevolí srdcem, ale sobeckým bachorem tyto zvrhlíky do vedení?

Je vidět, že mnoho lidí ještě nechápe podstatu dnešních problémů. Mnozí argumentují, že kéž by politici dostali konečně rozum apod. Právě že politici mají rozumu až moc a v tom je jádro problému. Rozum pokud není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá škody, protože rozum je v podstatě chladný počítač. Jen tento rozum dokáže krást, podvádět, vraždit, myslet jen na sebe a v podstatě všechna další zla. Rozum je pouze nástroj a má být cítěním používán, žel se to přehodilo. Lidé se rozumem nechali spoutat a cítění pohřbili. Takže řešení není v dalším pěstování rozumu... rozhlédněte se kolem sebe po celém světě - vidíte plody tohoto rozumu. V tom chcete pokračovat a ještě dále to rozvíjet? Je zapotřebí zastavit ve školách zmrzačování rozumu dětem a začít je učit rozvíjet cítění, naslouchání svému svědomí, učit je vnímat krásu svým cítěním, učit je duševní rovnováze. Učit je, že rozum je nástroj a když rozum něco navrhuje, tak musí s tím prvně svědomí (čistý cit) souhlasit.

V poslední době také vidíme u těchto rozumových fanatiků různé eko-šílenství a omezování jakýchsi svých uhlíkových stop apod., např. nedávno jsem četl článek s názvem "Češi, nejezte kapry. Zachráníte planetu." Opět je to vzato za opačný konec. Člověk se musí prvně vnitřně změnit, vřadit se do zákonů stvoření, aby předcházel těžkým následkům a nikoli dělat až záplaty na následcích ze zvrhlého chování. K čemu je nějaké vnější pozlátko, když vnitřně stojí po kolena v bahně? Prvně je zapotřebí odstranit jemnohmotné bahno a hnus vznikly z myšlení a cítění materialistických zvrhlíků a pak se i vnějšek očistí. Tento astrální močál pak stále působí i na hmotnou rovinu a formuje ji. O takových už Ježíš hovořil:

​Matouš 23:25,26
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti.
Slepý fariz​​eji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.

-

Skutečná nenávist vzniká ze strachu. Zesilující tlak ze Světla, který se blíží, vyvolává v křivě stojících lidech, tedy v materialistech a rozumářích, strach před zničením, které se k nim blíží. Tento strach vzniká v duších, které se třesou před Světlem, vědouc, že promarnily bytí, protože rouhavě se stavěly proti Stvořiteli ve svém zvrhlém myšlení a jednání. Čili tento strach vznikající v duších nemůže dojít až k mozku k dennímu vědomí k úplnému pochopení, protože většina lidí a o to více zvrhlíci, nemá harmonické propojení svého denního vědomí se svou duší, duchem. Proto si pro své nízké puzení, nenávist, musí najít zástupný objekt. Víte už tedy proč prozápadní zvrhlá nenávistná havěť neustále štve proti vlastencům, Rusku, které se snaží zachovávat tradiční hodnoty, normální rodinu apod? Proč nenávidí tyto ještě zčásti normálně cítící lidi? Víte už proč zvrhlíci zavádějí nové paragrafy jako předsudečná nenávist apod? Protože soudí podle sebe. Normální člověk nemá v sobě nenávist, máme tady i jiné pohnutky, jako obavy, nesouhlas, ošklivost. Normální lidé jen nesouhlasí se zvrhlostmi, které prozápadní zvrhlíci zavádějí. Pro více info čtěte článek Proč narůstá nenávist mezi lidmi?

Přidat komentář

Odeslat