Zamyšlení nad novou dobou nebo jak někteří říkají tisíciletá říše. Vycházím ale z mimořádné situace, kterou tisíciletá říše je. Za normálních okolnosti při správném vývoji lidstva by bylo mnohé jiné a všude by byla rozvinuta krása a velký rozmach v ušlechtilém smyslu. Protože ale nyní jde lidem o bytí, hrozí duchovní smrt a rozklad mnohým, tak v nové říši, která bude ještě na nějaký čas darována k rychlému dohnání promeškaného, nebude možné se rozplývat, jako za normálních okolnosti. Každý bude muset mít na zřeteli to nejdůležitější v oné době: co nejrychleji uzrát a ukončit inkarnační kolotoč. Z toho důvodu budou mnozí dobrovolně, jiní také pod tlakem zákonů žít velice střídmě až tzv. asketicky. Čím rychleji se bude člověk chtít vyprostit ze hmoty, tím více se bude muset zaměřit do nitra a odříci si světské radovánky. Dnešní zábavy, mobily, TV-šou a podobné věci vedou mladé přímo do záhuby. V nové době nic takového nebude. I běžné žvanění a tlachání nebude trpěno, protože brání vnitřnímu prohloubení a vychovává pak fanatiky a zvrhlíky rozumáře, kteří zpustošili svět jako dobytek.
 
Čili skutečná krása se bude stále uplatňovat, ale ne nějak megalomansky. Trochu ve větším rozmachu se může uplatnit při dílech, která budou budována ke cti Boží. Ale hlavní zlo, které dnes neustále útočí na rozptylování rozumu bude vykořeněno. Lidé budou žít skromně, budou se učit nořit do nitra a takto hledat Pána a učit se žít v nitru v trvalé úctě ke Stvořiteli. Nikoli jako dnes v sebeukájení a exhibování, jakožto hlavní náplň života zvrhlíků rozumářů a materialistů.
--
Nechť si lidé nemyslí, že po prohlédnutí dnešního tzv. matrixu, tedy lží co se lidem předkládají k věření, že se pak vše vyřeší jako mávnutím kouzelného proutku a zase se bude v klidu holdovat starému způsobu života - chlastání, chrochtání, prcání a vlastnímu já... nikoli. To bude teprve začátek. Tlak ze Světla ještě více zesílí a kdo nebude ochoten se vřadit do zákonů stvoření bude drcen více a více, tak dlouho, dokud se nepodrobí nebo bude zlomen a vyhuben. Také je zapotřebí prvně se vážně začít zajímat o zákony stvoření, aby se člověk do nich mohl vřadit a to je to hlavní co dnes chybí. Určitě to nebudou dnešní samolibí esoterici, rádoby duchovní lidé, kteří budou budovat nový svět. Většina z nich bude také brzo potřebovat pomoc. Jestliže člověk není schopen najít a poznat Pravdu, tak s ním je něco špatně. Každý dostal od Boha tuto schopnost. Ovšem ješitnost, kterou je většina lidstva spoutána, znemožňuje přijetí prosté Boží pravdy. To co bude brzo v lidech nemilosrdně drceno je ona ješitnost... nic z ní nezůstane. Lidé zůstanou ležet na zemi v prachu zdrcení na těle i na duší. Pokud chtějí zůstat na zemi mezi normálními lidmi, tak musí veškerou ješitnost odložit. Mnozí toho nebudou schopni a proto zahynou. Ješitnost, která je produktem zvrhlého nemocného mozku rozumářů a je největším nepřítelem Boha a Pravdy.
--
Představy o tom, jak to vše bude, jsou různé. Mnozí očekávají, že stávající společnost se začne hroutit a zároveň budou vznikat skupiny, komunity, které budou žít tzv. alternativně. Přiznám se, že tento názor je mi prozatím nejbližší a sám bych nejraději žil v takové komunitě spřízněných, kde by se žilo podle vůle Boží. Ono mnozí ale z těchto fanoušků těchto komunit jsou různí tzv. esoterici, kteří také mnohdy stojí ve své samolibosti na míle vzdálení pravé vůli Boží. A tady se pak bude ukazovat, v tom jak se těmto komunitám bude dařit, zda mají pravé poznání či nikoli. Zesílený tlak ze Světla bude stále rychleji vracet jakékoli přestoupení zákonů stvoření a tím to asi mnohé samolibé kroužky bude také drtit. No jsem sám zvědavý. Já sám už dostal nějaké indicie od duchovního vedení, např. když jsem se dlouho zaobíral tím, jak začít, tak jsem od duchovního vedení dostal vzkaz, že se nemám starat, že mi lidé sami řeknou, ať je vedu. Tak si nyní říkám, že to nemůže být jen tak, nýbrž, že k tomu musí mít nějaký popud. Možná že uvidí, že právě naše komunita bude obzvláště pod Boží ochranou a povede se jí dobře a rozrůstá se...
--
Je vidět, že mnoho lidí ještě nechápe podstatu dnešních problémů. Mnozí argumentují, že kéž by politici dostali konečně rozum apod. Právě že politici mají rozumu až moc a v tom je jádro problémů. Rozum pokud není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá škody, protože rozum je v podstatě chladný počítač. Jen tento rozum dokáže krást, podvádět, vraždit, myslet jen na sebe a v podstatě všechna další zla. Rozum je pouze nástroj a má být cítěním používán, žel se to přehodilo. Lidé se rozumem nechali spoutat a cítění pohřbili. Takže řešení není v dalším pěstování rozumu... rozhlédněte se kolem sebe po celém světě - vidíte plody tohoto rozumu. V tom chcete pokračovat a ještě dále to rozvíjet? Je zapotřebí zastavit ve školách zmrzačování rozumu dětem a začít je učit rozvíjet cítění, naslouchání svému svědomí, učit je vnímat krásu svým cítěním, učit je duševní rovnováze. Učit je, že rozum je nástroj a když rozum něco navrhuje, tak musí s tím prvně svědomí (čistý cit) souhlasit.
--
Ono si možná bude mnoho lidí klást otázku, proč Bůh tak dlouho čeká a nechává temno se roztahovat? Proč prostě tu temnou holotu nevyhubí? Ono to není tak, jak si to představují samolibí církevníci a jim podobní lenoši v duchu, že Bůh může cokoliv, jakoby mávnout proutkem a stane se. Bůh v první řadě bude vždy jednat v souladu se svými vlastními zákony vloženými do stvoření. A tyto zákony jsou jednoduché na pochopení. Co člověk zaseje to sklidí. V tom je vysvětlen celý osud člověčí. Jediné co může být ze Světla učiněno, protože zrušit či obejít tento zákon je nemožné, tak jediné co je možné, je to pouze urychlit. A tady je hlavní problém. Když se posílí tlak ze Světla, tak to není tak, že to jako vyhubí jen ty temné. Ten tlak posílí všechno. To znamená i v těch, co se domýšlejí, že jsou vyvolená dítka Boží. Nelze rozdělit tlak shůry jen na vybranou část lidí. Tlak prostě vnikne do stvoření a vše urychluje a posiluje. Posílí veškeré sklony lidí i urychlí karmu, jako se nyní už děje. Kdyby se to ale hned urychlilo s tím, ať to temno vyhubí, tak by to semlelo i většinu dobrých lidí, protože ti jsou také nehotoví a většina z nich má také mnohdy těžkou karmu a obrovské urychlení by je také rozdrtilo. Proto tak dlouho je vše pod nadvládou temna a zdánlivě Bůh nezasahuje. Dává se milostivě čas, alespoň pro ty, kteří to myslí se sebou vážně. Ostatně i v bibli je od Ježíše pro to podobenství:
 
Matouš 13: 24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.
Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘
On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘
On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.
Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“
--
Ono rozumáři a materialisté se dlouhá léta posmívali těm, co na sobě duchovně pracovali a snažili se odkládat chyby a neřesti a žít v souladu se zákony stvoření a nyní na ně dochází. Tím jak sílí a bude stále více sílit tlak ze Světla, tak bude stále více posilováno vše, co má člověk ve svém nitru. I to o čem sám ani pořádně nevěděl, že v sobě nese, co leželo tzv. ladem ve skrytu duše. Vše bude vytaženo na světlo a bude se tlačit k projevení. A zároveň to hned ve zpětném působení dostane zasloužený úder. Proto budou vzrůstat nemoci, chudoba apod., prostě budou lidé sklízet, co zaseli. Posmívání lidé, kteří na sobě dlouho pracovali mají mnohé z negativního už odloženo i mnohou karmu odpykanou (při dobrém chtění se odpykává lehčeji) a proto nebudou trpět tak moc, jako posměváčci. Mnohé z nich, kteří pracovali na sobě opravdu poctivě, tento tlak nijak nezkruší, ba právě naopak, posílí v nich to dobré a ušlechtilé a rozkvete to k požehnání všech, kteří ještě nejsou zcela ztracení.
--
S ohledem na zneužití daru řeči, kdy tlachání a žvanění se rozšířilo do neuvěřitelných rozměrů, je pochopitelné, že řeči dnes už nepřinesou nikomu záchranu, spásu, objasnění apod. Tedy ani správné řeči vědoucích lidí dnes nepřinesou obrat a ve většině případů ani pomoc hledajícím. Hledajícím ve stavu v jakém jsou dnes. Dar řeči byl tak zneužit, že kde kdo se zralosti duchovní spodiny, bez ohledu na to kolik má masturbačních vizitek před jménem (Pudr, Hadr, Mrd, Mamrd apod.) dnes žvaní o všem možném. Přitom by měl člověk používat řeč pouze tehdy, když chce slovy vyjádřit to, co se hýbe v jeho duši, duchu, to znamená to co skutečně v hloubi duše cítí, nikoli co se domýšlí jeho přepěstovaný zmrzačený rozum. Když člověk hovoří něco s čím se nezachvívá jeho duše, tak z takových řeči přijde po čase rozklad a zhroucení, protože i řeč je setba a podléhá sklizní. Z důvodu tohoto zneužití je dnes většinou marné něco vysvětlovat. Pravdu slyší dnes už jen jednotlivci. Proto je také dost pravděpodobné, že jako poslední pomoc pro lidi bude ono prožití, kdy ti, kteří nejsou zcela zkažení uvidí komu se daří a kde naopak nastává rozklad. Rozklad, který vždy postihl každou společnost, kterou vybudovala nebezpečná sekta rozumářů a materialistů.
 
Viz také slovo Abdrushina:
"Skrze svůj sklon k přílišným a nepotřebným řečem zvolili jste si úpadek, který vám již nastal. Ukáže se vám také ještě zcela jasně nakonec před všeobecným pádem v soudu k usnadnění záchranného poznání všech plodů, které jste si skrze falešné použití slova sami vynutili.
Vzájemně působící moc pozvedá mistry vašich vlastních hříchů do čela tak, že vám od nich hrozí rozdrcení, abyste se v poznání konečně od toho osvobodili, nebo při tom zahynuli.
To je spravedlnost a pomoc současně, jak vám ji jen Boží vůle ve své dokonalosti může poskytnout!
Pohleďte přece kolem! Musíte to přece poznat, pokud to jen chcete. A těm, kteří v tom ještě váhají, těm bude závoj, který si sami drží před svými zraky, ovocem jejich chtění ještě násilně stržen skrze ještě horší utrpení než doposud, aby tato země byla očištěna od tlaku vaší veliké viny!
Celé lidstvo je v tom zapleteno, nejen jednotlivci. Jsou to květy všeho falešného jednání minulých staletí, které dnes musely dozrát pro soud v těchto posledních plodech, aby s touto zralostí zanikly.
Lehkovážné, nesmyslné a bezmyšlenkovité, vždy však falešné tlachání, které se zachvívá proti prazákonům stvoření, muselo se vystupňovat až k všeobecné nemoci, která se dnes ukazuje a musí nyní také v horečném třesu jako v bouři shazovat své plody … padnou lidstvu do klína."
--
 
To co dnes prozápadní zvrhlíci vydávají za lásku je všechno možné jen ne láska. Ve chvílí kdy máte v sobě pravou lásku, tak nemůžete mít zároveň v sobě nenávist. Viz zuřivá, nepříčetná nenávist vůči Rusku už dávno před invazi na Ukrajinu, nyní vrcholící. Za další, pokud máte v sobě pravou lásku, tak nemůžete opomíjet zákony stvoření neboli Boží vůli. A co vidíme dnes? Fanatici ze sekty rozumářů a materialistů vedou svět do záhuby, tedy jsou na míle vzdáleni od Božích zákonů a tudíž nemůže být ani stopy po pravé lásce. Ve chvíli kdy máte pravou lásku, tak nastává mír, rozkvět a blahobyt. A co vidíme? Vidíme zuřivou nenávist zaobalující se pokrytecky do lásky. Kdyby tito pokrytci, kteří zakázali Boha ve školách a namísto něho postavili ochranu úchyláků a deviantů, žili v pravé lásce, tak by se dělo to, co už pravil Abdrushin:
 
"Kdyby však lidé žili opravdovou láskou, jak to Bůh žádá, tak stal by se tento stav sám pákou k tomu, aby se mezi lidmi změnilo mnohé, ba všechno! Žádný vnitřně opovrženíhodný člověk nemohl by pak ještě obstát, tím méně mít zde na zemi úspěchy. Nastala by hned velká očista. Vnitřně opovržení lidé by neužívali pozemských poct ani by nezaujímali žádné úřady; neboť samotné rozumové vědění nesmí opravňovat k výkonu úřadu!" Abdrushin

Přidat komentář

Odeslat