Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Duchovně založení lidé se nesmí sdružovat?

 

Duchovně založení lidé se nesmí sdružovat?

 

 

napsal: Pavel Krajíček

 

 

Abdrushin v jedné ze svých odpovědí na otázky řekl, že vážně hledající nebude mít potřebu se sdružovat. Mnozí to správně nepochopili a jiní toho dokonce zneužívají. Ocitujeme si celé znění a obzvláště si povšimněme posledního odstavce:

OTÁZKA: Co je vážné hledání?

ODPOVĚĎ: Není to právě všechno to, co se tím dnes označuje! Kdo hledá vážně, tedy poctivě Pravdu, musí se nejprve vnitřně celý očistit, to znamená, oprostit se od všeho doposud naučeného a vyčteného, úplně to odsunout stranou, vyřadit také každou osobu a pak tiše v sobě procítit „Slovo“, jako dítě, které stojí před něčím novým. Ne nadarmo nachází člověk u dětí často nejneklamnější posouzení věcí a lidí, protože přistupují ke všemu nezaujatě a bezelstně.

Zní to lehce, avšak je to pro dnešního člověka tím nejtěžším. Neexistuje pro něho žádné větší překážky než právě toto. A protože žádám vážné hledání jako základní podmínku pro možnost přijetí vlastního obsahu Poselství Grálu, tak tím kladu na člověka ten největší požadavek, který na něj vůbec může být položen. Tím současně také předem zcela vylučuji všechny ty, kteří jsou na vlastní vědění namyšlení. Je to třídění, při kterém může palmu pravého poznání v důsledném vzájemném působení obdržet jen pokorný, zatímco ostatní vyjdou naprázdno.

Poznat toto všechno rozumově je až na několik výjimek pro nové pokolení, které nynější dobu přežije; neboť teprve očištěný rozum, který bude ode všech strusek nynějšího zbloudění a ješitnosti skrze prožití násilně oproštěn, přinese k tomu patřící neovlivněnou možnost pochopení!

Toto nové pokolení však nelze očekávat teprve v nadcházejících staletích, nýbrž ono již žije a stane se novým jen tím, že jeho příslušníci rozličného věku vyjdou očištěni ze soukolí a mlýnských kamenů, které již nyní začínají mlít! Zatímco všichni ostatní tam budou rozemleti.

Takový vážně hledající nebude vyhledávat spolky, nebude se spojovat s žádnými sektami a také nebude mít potřebu ke sdružování. On zpracuje všechno jedině v sobě, protože mu nikdo jiný při tom nemůže pomoci. Jen tak stane se to v něm živoucím a jeho vlastnictvím, o které se s ostatními nemůže rozdělit. —

Abd-ru-shin

 
---
 
Dobře si povšimněme posledního odstavce. Je tam vysvětleno kdo a proč se nebude mít potřebu sdružovat. 
 
Bude to člověk hledající Pravdu a sdružovat se nebude proto, aby vše zpracoval sám v sobě, protože jen tak stane se to v něm živoucím a jeho vlastnictvím. Ale nikde není zakázáno se sdružovat na základě normálního lidského přátelství a společných zájmů, tedy na základě zákona stejnorodosti. 
 
Toto Abdrushinovo vysvětlení se váže k samostatnosti při hledání Pravdy, protože jak víme v dnešní době, nebo také v době kdy to Abdrushin psal, byly církve plné líných robotů - ovčanů -  bez schopnosti samostatného úsudku tupě přijímajících dogmata své církve.
 
Takže Abdrushinovo vysvětlení se týká opravdově hledajících

Toto vysvětlení se týká samostatnosti co do zpracování všeho v sobě, poněvadž jiný mu při tom nemůže pomoci. Jen tak stane se to v něm živoucím a jeho vlastnictvím, které nemůže sdíleti s jinými lidmi.
 
Tedy stojí tam: Hledající! Tedy ne ti, kteří už našli!  Což opět potvrzuje nutnost samostatnosti při hledání a nikoli zákaz sdružování na základě stejnorodosti, jak by někteří farizeové chtěli podivně z této Abdrushinové odpovědi vyvodit.
 
 
Kdyby se měl čtenář Poselství Grálu řídit mylně chápajíce oním doporučením nesdružování, tak při představě, že všichni lidé přijali Poselství Grálu, bychom se na konec nemohli nikdo s nikým stýkat, protože bychom mohli být nařčení, že se sdružujeme. 
 
Takže normální život se sdružováním podle zájmu a pod. Zájmy se ale u normálních lidí stanou jinými... bude je spojovat společný cíl a to návrat do říše Světla do duchovní sféry ze které před dávnými věky vyšli do hmotnosti za účelem vývoje. 
 
Každý normální člověk bude naplněn vděčnosti za milost, že smí být. Bude si vědom veliké milosti i lásky svého Stvořitele a to se samozřejmě pak bude zrcadlit i v jeho skutcích, zájmech a vůbec životním naplněním.
 
Protože lide budou znát smysl svého života, tak při společných setkáních nebudou marnit čas pomlouváním svých bližních, ale bude je spojovat společný vznešený cíl. 
 
Taktéž se budou scházet v posvátných okamžicích k společnému procítění díku svému Stvořiteli za tak veliké bohatství milosti, které budou schopni vědomě prožívat.
 
Takže ještě jednou, doporučení se týká hledajících a nikoli těch, kteří už našli.
  

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Návštěvy

Dnes:278
Včera:421

Právě přítomno lidí
2

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat