Komentář k Novému zákonu

 

Lži a omyly katolické církve aneb slova na obranu Pravdy Ježíše Krista

 

napsal Pavel Krajíček

 

Úvodní slovo

 

Jsem křesťan, tedy považuji se za něj od roku 1998 i když mě nikdo z církve nepokřtil. Nikdy jsem nebyl členem nějaké církve. Prostě jsem si sám četl z bible doma. Před nedávnem mě napadlo se více dozvědět o katolické církví a proto jsem si pořídil jejich knihu Katechismus katolické církve. Po přečtení zhruba poloviny této knihy jsem se zhrozil. Církev se stala nástrojem temnot a vede své ovečky do záhuby. Kristovo poslání a jeho poselství bylo církvemi silně znásilněno, překrouceno a použito k sobeckým účelům. 

Největší lidské slabosti - duchovní lenost a ješitnost byly použité jako návnada na lov lidí. Lidem bylo nabídnuto laciné odpuštění hříchů a blud, že sprostá vražda na Ježíši z nich smyla jejich hříchy. A pohodlná líná masa se nechala vehnat na širokou a pohodlnou cestu vedoucí do záhuby. Není mým úmyslem tyto vlažné, kteří budou jak je zaslíbeno v závěru vyvržení, nějak probouzet. Spíše tento komentář bude pro běžné lidi, kteří se někdy zajímali a zajímají o bibli a kteří alespoň podvědomě tušili, že církevní výklad je nějaký podivný. 

Nebudu tedy citovat zde celý Nový zákon, ale pouze ty části, které se rozhodnu okomentovat. Půjdeme tedy popořadě jak je to v bibli, začneme tedy evangeliem Matoušovým. V první řadě budu komentovat ty pasáže, které jsou pro lidi důležité, které jim obrazně vysvětlují, jak se mají chovat, aby obstáli ve stvoření. Zahrnu také několik pasáží, které buď sami evangelisté sepsali špatně, protože to tak pochopili anebo které jsou sepsané dobře, ale církev je vykládá špatně. Veškerý text citovaný z bible bude obarven hnědou barvou.

 

*** 

Ježíš tři roky hlásal a vysvětloval lidem zákony ve stvoření... tři roky! Pak ho nenávistné stvůry zavraždily, protože Pravdou odhaloval jejich nízkost a podlost. A co udělaly církve? Zahodily celou snahu Ježíšovu, celé jeho tři roky a vybudovaly kult, který on nikdy nechtěl. Kult o smytí hříchů sprostou vraždou na Ježíši. Přitom sám Ježíš řekl: Matouš 7:21 "Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích." A přesto církev učí s těmito jeho slovy v rozporu bludům, že ne ze skutků, ale z víry bude člověk spasen (List Efezkým 2:8-9). Komu tedy církev věří? Ježíšovým slovům nebo jeho pomýleným následovníkům?

Církev se zatížila strašnou vinou a svedla milióny věřících na cestu do záhuby. Takže znovu, Ježíš vysvětloval celé tři roky zákony ve stvoření, a ty v jeho slovech nalezne pouze ten, kdo vážně hledá. Takových lidí ale není mnoho, kteří by z hloubi duše toužili po Pravdě. A samozřejmě podle svého vnitřního stanoviska člověk nalezne. Pokud je to shniloš a líná stádovitá ovce, tak spokojeně přijme pohodlnou a uspávající víru církve.

Stvořitel, bezbytostný Zdroj veškerého života, vložil do svého stvoření dokonalé zákony. Pozemská náboženství a podobné nálepky při tom nic neznamenají. Je jen buď a nebo. Buď člověk se vřadí po poznání těchto zákonů do nich a bude jimi podporován anebo se nevřadí a bude jimi drsně obrušován, případně až zlomen i rozdrcen, když tvrdošíjně jde proti nim. V tom je vše. Stejně jako každé dítě se musí samo naučit řeči, aby mohlo rozumět svým rodičům a ostatním, stejně tak člověk se musí sám naučit rozumět stvoření, svému Bohu. Pro Boha nic neznamená, jestli nesete v ruce nějaký prapor, hlásíte se k nějakému náboženství apod. Podstatná je pouze vaše duchovní zralost a ta se projevuje nikoli žvaněním a plněním příkazů církví, ale pouze tím, že člověk usiluje o poznání těchto zákonů stvoření a ochotně se do nich vřazuje, tím přestává být překážkou ve stvoření a stává se podporovatelem.

Základ k pochopení Božího díla: Bůh je dokonalý! Dokonalost ovšem nesmí postrádat přísnou logiku. Také ji dílo stvoření nepostrádá. To jen církevníci si dílo Boží a Jeho zákony vykládají tak, jak se jim to zrovna hodí. Pochopte, že dokonalost nelze měnit ani vylepšovat. V tu chvílí kdy něco vylepšíte, tak potvrdíte, že to nebylo dokonalé. V dětské naivitě si církevníci představují Boha jako nějaké kouzelníka, který může cokoli, dokonce jednat i proti vlastním zákonům, které Jeho dokonala vůle vložila do stvoření. Bůh nebude nikdy jednat v rozporu se svými zákony. Právě proto že jsou dokonalé, tak by ho ani takové nedokonalé myšlenky a nápady, které mu církev přisuzuje, nenapadly. Tak je tomu například s neposkvrněným početím panny Marie. Samozřejmě se jedná o církevní blud. Panna Maria měla normální pohlavní styk s mužem, přesně jak je to nutné podle dokonalé Boží vůle. To neposkvrnění bylo míněno především duchovně, tedy, že ono početí bylo vykonáno v nejčistší lásce... no ale více o tom, až v dalších článcích.

Přidat komentář

Odeslat