Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí 5. ekumenickým koncilem

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

Obsah

 

I.  Teologické otázky před 1. Koncilem

II. Zostření teologických sporů od doby Konstantina Velikého a zavedení ekumenických koncilů 

K ustavení ekumenických synod

Přehled o prvních pěti ekumenických koncilech

III. Spor o ariánské učení a l. ekumenický koncil   v Nikaji (r. 325)

IV. Boje mezi ariány a nikajskou stranou

V Druhý ekumenický koncil v Konstantinopoli (381)

VI. První órigenovský spor

VII. Počátky christologického sporu

1.Arianismus

2. Apollinarios z Laodikeje

VIII. Protichůdné teologické školy z Alexandrie   a Antiochie a jejich význam v christologickém sporu

1.Alexandrijská katechetická škola

IX. Nestorianismus a 3. ekumenický koncil v Efezu (r. 431)

X. Počátky monofyzitických zmatků a 4. ekumenický koncil v Chalkedonu (r. 451)

Následky koncilu

XI. Justiniánova doba

l. Úsilí o prosazení monofyzitismu

2. Órigenovské spory

3. "Spor o tři kapitoly"

4. Pátý ekumenický koncil v Konstantinopoli (r. 553)

Shrnutí

Dopady koncilu

XII. Órigenés

1.Órigenův život (185-254)

2.Órigenovo učení

3.Órigenův význam

XIII. Doslovné závěry ediktu z r. 543 a koncilu   z r. 553 (výtah)

l. Edikt z r. 543 (viz kap. XI, 2)

2. Rozhodnutí proti órigenismu v r. 553

3. Rozhodnutí proti "třem kapitolám" v r. 553

XIV. Shrnutí

 

 

 

X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat