Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

IV. Boje mezi ariány a nikajskou stranou

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

IV. Boje mezi ariány a nikajskou stranou

 

I po koncilu v Nikaji tvořili ariáni mocnou stranu, která byla podporována zejména Konstantinovou sestrou Konstancií. Tak přetrvával arianismus především ve dvorských kruzích. Také mnozí órigenovci (stoupenci Órigenova učení) toto učení trpěli nebo podporovali.

Císař Konstantin, který nikdy nepronikl hluboko do teologických otázek, Areiovi v r. 328 dovolil, aby se z vyhnanství vrátil. Oba biskupové, kteří se stali spolu s ním vyhnanci, dostali zpět svá biskupství. Vůdcové nikajské strany byli stále více vypuzováni ze svých biskupských stolic. Athanasios z Alexandrie (viz kap. III) byl ariány očerněn a v r. 335 poslán císařem do vyhnanství.

Areios měl být v r. 336 na rozkaz císaře znovu přijat do církve. Pro tuto slavnostní událost bylo již vše připraveno, avšak Areios po příjezdu do Konstantinopole náhle zemřel. O rok později (337) zemřel také císař Konstantin. Krátce před svou smrtí se ještě dal pokřtít, a sice jedním z ariánských biskupů.

Po Konstantinově smrti byla východní i západní část říše spravována odděleně. Následující období bylo poznamenáno vzájemnými výpady nikajské strany i ariánů, pomluvami, sesazováním a vypovídáním. Scházely se různé synody, které vzájemně zavrhovaly svá rozhodnutí.

To všechno již částečně spadalo do období vlády Konstantinova následníka ve východní říši, císaře Konstancia (337-361), který rovněž stranil ariánům. Sváry mezi nikajskými a různými skupinami ariánů jako představiteli rozdílných názorů nabyly takových rozměrů, jaké se už sotva daly přehlížet.

Různé formule víry (čtyři antiochejské formule z r. 341 a čtyři sirmišské formule z let 331-359) měly konflikt odstranit, ale všechny vystupovaly více či méně proti pojmu "homoúsios". Papež Liberius, který musel žít po určitou dobu ve vyhnanství, se směl navrátit do Říma až v r. 338 po podpisu třetí sirmišské formule.

Mezi východní a západní částí říše se rozevírala stále větší propast: papež a biskupové za západních zemí bojovali za závěry z Nikaje, císař a biskupové z východních zemí za arianismus.

V jakém postavení se nyní církev nacházela, dokumentuje jeden výrok císaře Konstancia: "Jako církevní zákon musí platit to, co chci já."[7]

Císař Konstancius se dvakrát pokusil dosáhnout definitivních závěrů pomocí ekumenické synody. Avšak oběma synodám bylo odepřeno, aby byly uznány za ekumenické :

a) Říšská synoda svolaná v r. 343 do Sardiky skončila tím, že obě znesvářené strany na sebe uvalily klatbu.

b) V r. 359 svolal císař říšskou synodu znovu, tentokrát pro Západ do Arminia a pro Východ do Seleukie. Tím se mělo zabránit, aby se umírněnější ariáni, kteří mezitím utvořili malé skupiny, sjednotili se západními zeměmi. Západní část říše nadále uznávala závěry z Nikaje; východní část pro své rozpolcení nedospěla k žádnému výsledku.

V r. 360 pohrozil Konstancius všem biskupům Východu i Západu klatbou, nepodepíší-li formuli: "Podle Písma svatého jsou si Otec a Syn podobni."[8] Papež Liberius odmítl tentokrát podepsat.

Když císař Konstancius v r. 361 zemřel, vyplynuly nové možnosti pro nikajskou stranu: císař Julianus, zvaný Odpadlík, následník císaře Konstancia, dovolil biskupům obou stran návrat z vyhnanství - i když v naději, že se takto křesťanství samo zničí. Nikajští biskupové mohli nyní opět bez omezení působit; přešlo k nim mnoho umírněných ariánů.

Po císaři Julianovi vládl císař Valens (364-378). Ten prosazoval přísný arianismus. Přesto však vrcholná doba arianismu v římské říši skončila. Ariáni i semiariáni se rozpadli do mnoha skupin a příliš proti sobě bojovali, než aby ještě mohli uskutečnit společné cíle. (Semiariáni byli umírnění ariáni, mezi nimi byli například přívrženci homoiúsie, kteří zdůrazňovali "podobnost podstat" Otce a Syna.)

Papež Damasus I. (366-384) se velmi zasazoval o usmíření s přívrženci homoiúsie. Po smrti císaře Valenta našlo vyznání z Nikaje také na Východě opět více stoupenců.

Tzv. mladonikajci Basilios, Řehoř z Nazianzu a Řehoř z Nyssy stanovili kvůli porozumění závěrům z Nikaje novou formuli víry: "Jedna podstata, tři osoby."[9] 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Máte otázky?

Ptejte se na:

www.pavelkrajicek.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Vsevjednom.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat