Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

VI. První órigenovský spor

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

VI. První órigenovský spor

 

(konec 4. stol./začátek 5. stol.)

 

Órigenés z Alexandrie (185-254) byl jedním z nejvlivnějších teologů raného křesťanství. (Stoupenci jeho učení byli nazýváni órigenovci). Jeho osobou i učením se zabývá podrobněji kapitola XII.

Órigenés jasně rozlišuje tři Boží osoby. Syn a Duch svatý jsou Otci podřízeni. Z toho důvodu bývá často označován za duchovního otce arianismu. Avšak Órigenovo učení není s arianismem totožné. Vyplývá to mimo jiné i z toho, že obě potírající se strany se na vývody Órigéna odvolávají. Tak například používá Didymos z Alexandrie, zvaný Slepý (zemřel 398), Órigenovo učení k prokázání správnosti závěrů z Nikaje.

V Órigenově světovém názoru má pevné místo i preexistence a putování duší. Avšak tato část jeho učení měla nabýt významu teprve později (viz kap. XII a XIII).

Přes mnohá osočování se Órigenovo učení těšilo v prvních staletích velké vážnosti. "Až do konce 4. stol. se většina hlasů v církvi vyslovovala pro věhlasného alexandrijce."[11) Ještě papež Siricius (384-399) proti jeho učení nic nenamítal, což mu přineslo výčitky z řad Órigenových odpůrců.

To, že ke konci 4. stol. vypukly kolem órigenismu velké spory, se dá v zásadě vysvětlit jako důsledek předcházejících sporů o Trojici. Jejich východiskem byl spor v Egyptě. Vedle mnichů, kteří se věnovali Órigenovým spisům, žili v Egyptě též mniši, kteří nebyli mnoho vzdělaní a představovali si křesťanského Boha v lidské podobě a s hmotným tělem - anthropomorfité. Ti brojili proti Órigenovu učení, protože se úplně příčilo jejich vlastnímu názoru. S nimi byl spřátelen - i když neměl stejné názory - biskup Epifanios z Konstancie (zemřel 403), o němž již byla zmínka jako o původci formule víry z Konstantinopole v r. 381 (viz kap. V).

Až potud o tom, co předcházelo.   Vlastní velké rozepře lze rozdělit do dvou úseků:

a) Epifanios sestavil v letech 374-377 soupis kacířů, který byl znám pod názvem "Panarion" (řecky: lékárnička). V něm byl uveden jako kacíř také Órigenés. Na své cestě Palestinou (kolem r. 390) se dostal do sporu s jeruzalémským biskupem Ióannem, nadšeným stoupencem Órigenovým. Ióannés útočil ve svých kázáních na anthropomorfity, Epifanios na órigenovce.

Jako nadšený obhájce Órigena vystupoval Rufinus z Aquileje (zemřel 410), jen přeložil několik jeho děl do latiny (viz kap. XII, 2).

Jedním z dalších překladatelů Órigena byl Eusebius Hieronymus (Jeroným, ze mřel 420, autor latinského překladu bible - Vulgáty). Ten si sice Órigena vysoce vážil, avšak velice dbal toho, aby sám nezískal pověst kacíře. Proto přešel na Epifaniovu stranu. Významné argumenty pro Órigenovo učení dodal Didymos Slel (310-398), teolog alexandrijské katechetické školy a Rufinův učitel.

Spor začal nabývat stále větších rozměrů.   Papež Anastasius I. (399-401 ) sice odmítl - na rozdíl od svého předchůdce - hlavní Órigenovo dílo (De principiis), avšak přesto nevyřkl zavrhující ortel.

K částečnému smíření v této pivní fázi sporů se podařilo dospět biskupovi Theofilovi z Alexandrie (385-412).

b) Když pod pohrůžkou násilí anthropomorfité vtáhli do Alexandrie, změnil Theofilos stranu. Kolem r. 400 rozhodl na několika synodách proti órigenovci

a pohrozil jim klatbou.   Nejznámějšími órigenovskými mnichy byli: Euagrios z Pontu, Dioskúros, Ammonios, Eusebios a Euthymios.

Theofilovo jednání vyvolalo v Egyptě vlnu pronásledování. Tři stovky órigenovských mnichů uprchlo do Palestiny. Padesát z nich táhlo dále do Konstantinopole Tamní biskup Ióannés Chrysostomos (Jan Zlatoústý, byl významným kazatelem řecké církve) jim poskytl azyl, to však podnítilo Theofila a Epifania k obnovení postupu proti órigenovcům. Vznesli také žalobu proti Chrysostomovi, protože nesouhlasil s jejich odsouzením Órigena na synodách. Následovaly vzájemné vleklé střety Papež Inocenc I. sice přislíbil Chrysostomovi podporu, ale protistrana byla mocnější: definitivní odsouzení Ióanna Chrysostoma císařem Arkadiem nelze nakonec připsat císařovně Eudoxii, která se cítila být Ióannem Chrysostomem uražena. Ten byl poslán do vyhnanství, kde v r. 407 zemřel.

Tyto události ještě posílily všeobecné sympatie k órigenismu. I Theofilos za musel zaplatit a od této chvíle órigenovce snášet.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Povolaný český národ
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 14:03
  Velmi silně bije a rezonuje v článku Morava tato věta: Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v ...

  Číst dále...

   
 • Sen – cesta do pekla
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 13:33
  Obrázek, který máte v titulku vašeho pojednání, je opravdu výstižný a mohu potvrdit, že to vyobrazení ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat