Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

VIII. Protichůdné teologické školy z Alexandrie a Antiochie a...

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

VIII. Protichůdné teologické školy z Alexandrie  a Antiochie

a jejich význam v christologickém sporu

 

Spor o Trojici (trinitární spor) se tedy rozšířil na spor christologický. Až dosud formulovala církev jako závazné toto:

a) Syn je stejné podstaty s Otcem, a tím je pravým Bohem (na rozdíl od ariánů),   b) Logos se stal skutečným člověkem (na rozdíl od ariánů a Apollinaria).

Ještě nebyl vysloven žádný názor o tom, v jakém vzájemném vztahuje v Kristovi božská a lidská podstata. V průběhu christologických sporů se později vytvořily dva extrémní, vzájemně si odporující názory, které v křesťanství zavinily hluboké rozpolcení. Christologická otázka se sice poprvé zcela otevřeně objevila u ariánů a Apollinaria, ovšem předpoklady k tomu zde existovaly již dávno předtím.

Velký vliv na vývoj věrouky měly dvě teologické školy. Ty měly rozdílný způsob práce a dospěly také k protichůdným výsledkům.

 

1.Alexandrijská katechetická škola

Jako první známí učitelé zde působili Pantaenus Sicilský (asi 180-200) a Kléméns Athénský (asi 190-203). Jejich nástupcem byl Órigenés, největší teolog řecké církve. Ve 4. stol. zde učil Didymos Slepý (uvedený již v kap. VI). Zvláštní význam pro christologický spor měl Kyrillos, který tu působil počátkem 5. stol. a v r. 412 se stal patriarchou alexandrijským.

V této škole se pěstovalo platónské myšlení - ovlivněné učením Žida Filóna (viz kap. I) a novoplatonismem.

K pochopení Písma svatého se používalo alegoricko-mystických vysvětlení. Poznání mělo vycházet ze slovního významu.

V alexandrijské škole bylo vyučováno o vroucím spojení božské a lidské podstaty v Kristovi. Kyrillos, který učil o "jedné podstatě Logu tělem učiněného"[16], volil k objasnění následující příměr: "Božská podstata proniká lidskou podstatu, jako oheň proniká žhnoucím uhlím nebo hořícím kusem dřeva."[17] To mu vyneslo výtku, že ve svém učení nechává lidskou podstatu rozplynout v podstatě božské, popřípadě že obě podstaty vzájemně směšuje (toto bylo pojmenováno řeckým výrazem synkrasis, tj. synkreze). Podobnou představu jako u Kyrilla lze nalézt již u Órigena v jeho díle "De principiis", II, 6, 5-6 (příloha 4).

Z této představy je zřejmé jedno: Órigenés se sice domnívá, že v Kristovi byla "lidská rozumová duše" (v opaku k Apollinariovi, viz kap. VII, 2), že však tato duše - vlivem někdejšího pevného rozhodnutí pro dobro -již neměla žádnou možnost rozhodnout se pro zlé. "Božský oheň" všechno pronikl, a byl tak v Kristovi tím určujícím.

"Lidská rozumová duše", o níž Órigenés mluví, je tedy přece něco jiného než duše, která je vlastní člověku. Další představa to rovněž dokazuje: byla "nádobou" pro Logos.

  Órigenés tedy zastával učení o jedné podstatě. V díle "De principiis" se vyskytují i náznaky učení o dvojí podstatě. Basil Studer [18] však pochybuje o pravosti dotyčných míst (o tom viz též kap. XII, 2).

 

2. Antiochejská exegetická škola  (exegeze = výklad Písma)

Zakladatelem této školy byl Lúkianos z Antiochie (zemřel 312). Stál na "órigenovské levici" a učil přísnému subordinacianismu (viz kap. I a III). Z jeho školy pocházel Areios. Antiochejští se přikláněli ke stoicismu a pěstovali aristotelské myšlení. K výkladu používali doslovného, gramaticko-historického objasňování a měli pověst racionalistů.

Pro Diodóra z Tharsu (zemřel 392) vystupovalo lidské bytí Krista tak velice do popředí, že mezi Bohem a Kristem uznával již jen morální spojení. Toto pojetí sdílel i Theodóros Mopsuestský (352-428). Oba oddělovali v Kristovi od sebe božskou a lidskou podstatu natolik, že - co se týče Krista - hovořili o dvou Synech Božích. Nestorios přenášel názory tohoto učení - ještě o něco ostřeji - na veřejnost při svých kázáních. Od r. 428 byl Nestorios biskupem konstantinopolským.

Antiochejští užívali k doložení svých názorů různých obrazů: Božský Logos obývá člověka Ježíše jako nějaký chrám nebo oděv. Spojení je stejné jako v manželství mezi mužem a ženou. Nebo: božská a lidská podstata v Kristu se k sobě mají jako sochy bohů k chrámu.

***

V 5. stol. to nebyly jen názorově se různící nauky: alexandrijské a antiochejské školy, které na sebe narážely. Sehrála přitom roli i stará rivalství a nepřátelství:

Kyrillos byl patriarchou v Alexandrii, Nestorios patriarchou v Konstantinopoli. Protože Alexandrie byla tvrzí vědy a Konstantinopolis rezidencí císaře, byla si obě města vědoma svého vlivu a významu.

Mimoto zkalený vztah mezi Alexandrií a Konstantinopolí zchoulostivěl v důsledku střetů mezi Theofilem a Ióannem Chrysostomem (viz kap. VI b). Mezi Kyrillem (bratranec a nástupce Theofilův) a Nestoriem se dalo očekávat urputné nepřátelství, a to z více důvodů. 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Máte otázky?

Ptejte se na:

www.pavelkrajicek.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat