Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

IX. Nestorianismus a 3. ekumenický koncil v Efezu (r. 431)

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

IX. Nestorianismus a 3. ekumenický koncil v Efezu (r. 431)

 

Nestorios, pravděpodobně perského původu, požíval přízně císaře Theodosia II. a na základě toho dosáhl biskupského stolce v Konstantinopoli. V tomto postavení hájil teze antiochejské školy. Kristova božská a lidská podstata nebyly pro něho spojeny v jedné osobě. Důsledkem toho bylo jeho tvrzení, že neexistuje jeden Kristus, nýbrž jeden přirozený a jeden z milosti přijatý Boží Syn. Dvě podstaty byly tedy pro něho totožné se dvěma osobami.

Vlastní spor vypukl, když Nestorios nepřiznával Ježíšově matce dosavadní označení "bohorodička" (theotokos), nýbrž ji nazýval "rodičkou Kristovou" (christotokos). To vyvolalo pobouření nejen mezi teology, ale i u laiků.

Když se to doslechl Kyrillos, prudce napadl Nestoria v oběžníku, který zaslal o velikonocích r. 429 egyptským mnichům. Císař Theodosios zpočátku Nestoria podporoval. Papež Celestin vyzval Nestoria, aby odvolal. Nestorios trval na svém názoru, zejména když dostal z antiochejské školy silnou podporu, jako například od biskupa Theodóréta z Kyrrhoi (z Cyru), který řídil útoky proti Kyrillovi. Aby spor ukončil, svolal nakonec císař Theodosios II. ekumenický koncil do Efezu v r. 43 I.

Na tomto koncilu vystupoval Kyrillos jako zástupce papeže. Zahájil koncil 22. 6. 431 za účasti I 98 biskupů, ačkoli biskupové z Antiochie ještě do Efezu nedorazili, a císař proto vznesl protest. Nestorios se sice v Efezu nacházel, avšak přes trojí pozvání se zdráhal koncilu zúčastnit.

Synoda odsoudila Nestoriovo učení a jeho samého sesadila z funkce biskupa.   26. nebo 27. 6. 43 I se dostavilo 43 antiochejských biskupů, kteří uspořádali protikoncil, aby vyloučili Kyrilla z církevního společenství. Císař zprvu schválil závěry obou synod, avšak později prohlásil všechno za neplatné. Obě strany se nyní pokoušely všemi prostředky získat pro sebe císaře, který zůstal v Konstantinopoli.

Kyrillos byl na rozkaz císaře přechodně zatčen, avšak našel v císařově sestře Pulcherii vlivnou přímluvkyni. Nakonec rozhodl císař ve prospěch Kyrilla a alexandrijských. Nestorios byl, jak již řečeno, sesazen a vyhoštěn a čtení jeho spisů zakázáno.

Koncil však nenastolil mír mezi oběma znepřátelenými stranami. Vzájemné napadání pokračovalo dál. Teprve v r. 433 se dosáhlo sjednocení na základě společného vyznání víry, které pravděpodobně sepsal Theodórétos z Kyrrhoi (již výše uvedeny antiochejec):

"Vyznáváme...našeho Pána, Ježíše Krista,jednorozeného Syna Božího jako dokonalého Boha a dokonalého člověka z rozumové duše a těla. Před věky z Otce jako Bůh zrozený, je tentýž na konci dnů, vzešlý jako člověk z Marie panny kvůli nám a naší spáse, stejné podstaty s Otcem jako Bůh a zároveň stejné podstaty s námi jako člověk. Neboť nastalo sjednocení dvojí podstaty, pročež vyznáváme jednoho Krista jednoho Syna,jednoho Pána. Podle tohoto pojmu nesmíšeného sjednocení vyznáváme svatou pannu jako matku Boží, protože Logos se stal tělem a člověkem a od okamžiku početí se spojil s chrámem, vzešlým z ní. Víme však, že teologové vztahuj evangelické a apoštolské výpovědi o Pánovi jednak na jednu osobu (řecky: prosópon) s ohledem na obě podstaty společně, jednak je rozdělují na dvě podstat5 k sobě se vztahující. Přitom podle jejich podání predikáty přiměřené Bohu se vztahují ke Kristově Božskosti, oproti tomu výroky o prostotě k jeho lidství."[I9]

Sjednocení vyžadovalo od obou stran ústupky:   - Antiochejští museli akceptovat sesazení Nestoria. Mimoto museli souhlasit s názvem matka Boží, příp. bohorodička.

Kyrillos musel souhlasit s tím, že ve vyznání víry z r. 433 byla označena lidská podstata Kristova za "chrám" Logu. Alexandrijci tento výraz pokládali za nestoriánský a ostře Kyrillovi vytýkali, že k tomu svolil. 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Máte otázky?

Ptejte se na:

www.pavelkrajicek.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Vsevjednom.cz

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat