X. Počátky monofyzitických zmatků a 4. ekumenický...

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

Waltraud Grosse

 

X. Počátky monofyzitických zmatků a

4. ekumenický koncil v Chalkedonu (r. 451) 

 

Vyznání víry z Efezu dalo podnět k obnovení sporů. Nyní byl závazný věroučný názor o dvou podstatách Krista (dyofyzitismus). Tím byla alexandrijská škola pohoršena. Hájila tento názor:

Hovoří-li se o dvou podstatách Krista, pak je to oprávněné jen před vtělením, avšak po vtělení se změnila lidská podstata v božskou, přešla do ní. Kristovo tělo není tedy stejné jako naše lidské, neboť se stalo vskutku zbožštělým. Spasitel má tedy jen jednu podstatu (monofyzitismus).

Proto vyznání víry z Efezu pokládali přísní monofyzité za nestoriánské, a tedy heretické.

Když Eutychés, představený kláštera v Konstantinopoli, otevřeně zastával monofyzitický názor, byl v r. 448 na jedné synodě v Konstantinopoli od tamního patriarchy sesazen a exkomunikován. Když proti tomu Eutychés protestoval, zasáhl spor široký okruh. Eutychés byl podporován především nástupcem Kyrillovým, Dioskúrem (patriarchou alexandrijským).

Nakonec zasáhl papež Lev I. (440-461), který k oběma podstatám Ježíše zaujal stanovisko ve svém listu ze 13. 6. 449. Mimo jiné se v něm píše:

"Každá podstata pochopitelně zachovává svůj zvláštní ráz neporušený. Tak vstoupil Syn Boží na tento svět a sestoupil se svého nebeského trůnu, aniž by přitom opustil nádheru svého Otce... Tentýž, který je opravdovým Bohem, je zároveň skutečným člověkem... Jako se Bůh nemění svým slitováním (tím, že se snižuje), tak také člověk (v Ježíši Kristu) není pohlcen (božskou) důstojností. Každá z obou podstat ("osob") vykoná (daleko víc) ve společenství s druhou, což je jí vlastní... Kvůli této jednotě osoby, kterou je nutno si při obou podstatách představit, stojí psáno, že Syn Člověka sestoupil z nebe (srov. Jan 3,13), zatímco to byl přece Syn Boží, který vzal na sebe tělo z panny, z níž se zrodil ; a opět se říká, že Syn byl ukřižován a pohřben, zatímco přece... ve slabosti své lidské podstaty trpěl..."[20]

Tím papež jasně odmítl alexandrijskou školu.   Dioskúros se to pokusil zvrátit všemi prostředky. Na jeho naléhání svolal císař Theodosios na r. 449 všeobecný koncil do Efezu. Předsedal mu Dioskúros, papežský legát se musel spokojit s druhým místem. Dioskúros byl podporován svými mnichy a císařským vojskem. Vojáci se nerozpakovali použít nejhrubšího násilí.

Tímto způsobem byl Eutychés rehabilitován; učení o obou podstatách Krista bylo zavrženo, papežovy písemnosti nebyly ani jednou přečteny. I 3 5 otců přítomných na koncilu bylo pod pohrůžkou týrání přinuceno podepsat - z části na prázdné listy. Řada biskupů, kteří byli podezřelí z nestoriánství, byla Dioskúrem sesazena, mezi jinými to byli Theodórétos z Kyrrhoi (zmíněný již v kap. IX), Domnus z Antiocheje a Ibas z Edessy.

Tento koncil vešel do dějin jako zbojnický koncil. Vyvolal na všech stranách odpor a papež Lev I. se pokoušel přimět císaře Theodosia, aby ještě v tomtéž roce svolal všeobecnou synodu, avšak bez úspěchu.

Nástupcem Theodosia II. byl generál Markianos, který se oženil s císařovou sestrou Pulcherií (viz kap. IX), a tak se stal císařem (450-457). Ten svolal na r. 451 všeobecný koncil. Nejprve se měl konat v Nikaji, avšak před zahájením byl přeložen do Chalkedonu. Tento koncil měl největší počet účastníků ze všech koncilů ve starověku, a to kolem 600, z toho se ho účastnilo 5 západních zemí.

Synody z let 325, 381 a 43 I byly potvrzeny jako ekumenické. Závěry zbojnické synody z r. 449 byly prohlášeny za neplatné. Dioskúros byl sesazen a císař ho - stejně jako Eutycha - poslal do vyhnanství. Oba antiochejští, Theodórétos z Kyrrhoi a Ibas z Edessy, byli plně rehabilitováni (Domnus z Antiocheje již zemřel).

Základem vyznání víry z Chalkedonu byl list Lva I. Vyznání znělo takto:   "Následujíce svaté otce učíme všichni jednotně, že vyznáváme jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Je dokonalý Božstvím i lidstvím, současně pravý Bůh i skutečný člověk s rozumovou duší a tělem, stejné podstaty s Otcem jako Bůh a zároveň stejné podstaty s námi jako člověk, v každém ohledu nám podobný, s výjimkou hříchů. Před věky z Otce jako Bůh zrozený, je tentýž na konci dnů, vzešlý jako člověk z Marie panny, bohorodičky, kvůli nám a naší spáse. (Vyznáváme ho jako) jednoho a téhož Krista, Syna, Jednorozeného, ve dvou podstatách nesmíšeného, neproměnného, nedělitelného, poznatelného v nerozčlenění, přičemž rozdílnost podstat není kvůli jednotnosti nijak rušena, nýbrž zvláštní povaha každé podstaty zůstává zachována a spojuje se v jedné osobě (řecky: prosópon) a v jedné hypostasi. (Vyznáváme ho) ne jako rozštěpeného a odděleného ve dvou osobách, nýbrž jako jednoho a téhož Syna, Jednorozeného, Boha, Logos, Pána, Ježíše Krista, jak nás o něm za dávných časů poučili proroci a (pak) on, Ježíš Kristus sám, a jak nám to předal symbol otců."[21]

Tím byl odsouzen jak nestorianismus, tak i monofyzitismus. (Proti nestoriánům bylo namířeno "nedělitelný, nerozčleněný", proti monofyzitům "ve dvou podstatách nesmíšený, neproměnný".)

 

Následky koncilu

Závěry koncilu se setkaly s rozhořčeným odporem monofyzitů. To vyplývá například z vyznání víry monofyzity Filoxena z Mabbugu (zemřel 523):

"Zavrhujeme koncil z Chalkedonu, protože u jednoho Pána, Ježíše Krista, u jednorozeného Syna Božího, zavádí rozlišování v podstatách, atributech a činnostech, v nebeských a pozemských znameních, v božských a lidských vlastnostech. Pohlíží naň, jako by byl dvěma (osobami), a zavádí tak představu o čtyřech (osobách v Trojici). Uctívá obyčejného člověka a v každé podrobnosti ho popisuje jako stvořeného tvora; souhlasí se zhoubným Nestoriem, který je zatracen a určen k záhubě. Z těchto a mnoha podobných důvodů jsme koncil z Chalkedonu zavrhli a budeme jej (stále) zavrhovat."[22)

Monofyzité měli sice společnou základní ideu, ale rozpadali se do mnoha roztříštěných skupin. Vedle extrémních monofyzitů byli i takoví, kteří rozhodnutí z Chalkedonu neuznávali proto, že v jejich očích jednoznačně neodmítlo nestoriánství.

Existovaly i skupiny, které nepovažovaly Kristovo tělo (před zmrtvýchvstáním) za zbožštělé. Podle jejich názoru měl Kristus sice jednu (složenou) podstatu, ale tu lze vysvětlit právě tak jako u člověka, u něhož je přece také sloučeno tělo a duše. Některé skupiny pokládaly Kristovo tělo za neporušitelné, mnohé také za nestvořené.

Monofyzité jako celek představovali nyní nebezpečný zdroj neklidu v říši. Častokrát se s náboženskými motivy spojovaly i politické snahy (především v Sýrii a v Egyptě), které směřovaly k odtržení od říše.

S nasazením všech prostředků se monofyzité násilně zmocnili patriarchátu v Alexandrii, Antiochii a v Jeruzalémě. Císař Lev I. (457-474) sice monofyzity opět sesadil, ale jejich rozvíjející se moci to překáželo jen krátkodobě. Brzy měli ve svých rukou mnoho biskupských stolic a po smrti Lva I. se jim dostalo podpory od samozvance Basiliska (475-476). Ten jako první křesťanský císař vydal edikt týkající se víry. V něm byl odsouzen a zavržen jak list papeže Lva I., tak i vyznání víry z Chalkedonu. 500 biskupů z východních zemí to stvrdilo svým podpisem. Všem protivníkům bylo pohroženo tresty.

Basiliskos byl v r. 476 poražen císařem Zénónem (474-471). Ten se snažil ve své říši obnovit náboženský mír. V r. 482 vydal náboženský zákon (zvaný Henótikon). Patriarcha Akakios z Konstantinopole ho zformuloval v dohodě s Petrem Mongem, patriarchou z Alexandrie, jenž se hlásil k monofyzitům. Zákon však vyvolal jen nové spory, protože nebyl přijatelný ani pro jednu stranu. Nepřímo zavrhoval koncil z Chalkedonu - což bylo pro monofyzity příliš málo a pro dyofyzity přespříliš.

Rozmíšky s Římem, které nastaly v důsledku vydání Henótikonu, končily tím, že papež Felix II. (483-492) vyřkl nad Akakiem klatbu. To bylo podnětem k rozštěpení církve mezi Řím a Konstantinopol, k akakiovskému schizmatu (484-5 I 9). V této době se monofyzitismus rozšířil v Orientě ještě víc.

Císaři Anastasiovi (491-518), který prosazoval monofyzity, se nepodařilo docílit smíru s Římem. Toho dosáhl teprve císař Justinus I. (518-527).

Snahy o přivedení monofyzitů zpět do církve nebyly úspěšné (viz též kap. XI). Monofyzitismus zůstal samostatným učením. Často se s ním také spojovalo vymanění se z vlivu řecké kultury. Tak se utvořily v některých zemích národní církve, které zčásti existují i dnes, například v Egyptě (koptové), v Sýrii (jakobité) a dále v Arménii, Mezopotámii a v Etiopii. 

 

X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat