XIII. Doslovné závěry ediktu z r. 543 a koncilu z r. 553 (výtah)

Myšlenka reinkarnace a její odmítnutí

5. ekumenickým koncilem

 

 

  

 

 

Waltraud Grosse

 

XIII. Doslovné závěry ediktu z r. 543 a koncilu z r. 553 (výtah)

 

 

l. Edikt z r. 543 (viz kap. XI, 2)

Edikt, který císař Justinián vydal "contra Origenem" (proti Órigenovi) obsahuje 9 kánonů. Vyslovuje klatbu nad Órigenem a právě tak nade všemi, kteří považují Órigenovo učení za správné nebo je obhajují.

Podnětem k tomuto ediktu byly spory órigenovských mnichů v Palestině (isochristé). Kánony jsou zaměřeny na učení hájené těmito mnichy, které ne ve všech bodech souhlasní s původním učením Órigenovým.

Kánony 1-9 jsou uvedeny v příloze 15.   Kánon 1 odmítá preexistenci lidských duší (tím je odmítnuta i myšlenka o opakujících se pozemských životech).

Ke kánonu 9:   Německý překlad "opětné navrácení se" (Wiederbringung) vznikl z řeckého výrazu "apokatastasis". Tento pojem byl již vysvětlen v kapitole XII, 2. V latinském textuje pro totéž užito slov "restitutio et redintegratio". "Restitutio" znamená obnovení, povolání zpět, udělení milosti, "redintegratio"je opakování, znovuobnovení. Oba tyto latinské pojmy jsou opět něčím, co vlastně znamená "reinkarnaci", a vyjadřují, jaký má reinkarnace smysl.

K tomu je však ještě třeba poznamenat, že pojem "apokatastasis" není s reinkarnací identický - reinkarnace, tedy opětný příchod člověka na zem (jako člověka), je pouhou chvilkou na dlouhé cestě apokatastáze, o níž mluví Órigenés.

 

2. Rozhodnutí proti órigenismu v r. 553

V r. 553 dal císař Justinián odsoudit órigenismus palestinských mnichů (viz kap. XIII,1 ) prostřednictvím 15 kánonů "contra Origenem sive origenistas". Stalo se tak na jeho příkaz toutéž všeobecnou synodou, která o něco později odsoudila "tři kapitoly" (viz kap. XI,4).

Kánony 1-15 jsou obsaženy v příloze 15.   Kánon 1 odmítá preexistenci duší (srov. s kap. XIII,1 ) a obsahuje v řeckém textu opět pojem "apokatastasis", tentokrát do němčin5, přeloženým jako "obnovování" (Wiederherstellung).

Rovněž tak ve 14. kánonu je v řečtině uveden pojem "apokatastasis", který je opět přeloženy jako "obnovování" (Wiederherstellung).

 

3. Rozhodnutí proti "třem kapitolám" v r. 553

Na pokyn císaře Justiniána odsoudila 5. všeobecná synoda v Konstantinopoli "tři kapitoly" ve 14 kánonech (viz kap. XI, 4). Tyto kánony se zabývají Trojicí, Kristovým vtělením na zem a speciálně "třemi kapitolami" (viz kap. XI, 3).

V 11. kánonu jsou zavrženi heretici, kteří byli zavrženi již čtyřmi předchozími synodami. Órigenés je poprvé v tomto kánonu uveden v řadě heretiků. 11. kánon zní:

"Jestliže někdo nezavrhuje Areia, Eunomia, Makedonia, Apollinaria, Nestoria, Eutycha, Órigena s jejich bezbožnými spisy, a všechny ostatní heretiky, kteří byli zavrženi a odsouzeni svatou katolickou a apoštolskou církví a již uvedenými čtyřmi svatými koncily, i ty, kdo nalezli nebo nalézají zalíbení v tom, co je jmenovaným heterikům podobno, a až do své smrti setrvali nebo setrvávají v bezbožnosti, ti pak nechť jsou zavrženi."[45]

 

***

 

Pokud jde o myšlenky reinkarnace, byl zavržen celý komplex "preexistence - putování duší", v němž je zahrnuta i reinkarnace (několikerý příchod člověka na zemi jako člověka), což se stalo jak rozhodnutími z r. 543, tak i z r. 553. 

 

X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat