Příspěvek ke dni Svaté Holubice

Příspěvek ke dni Svaté Holubice

 

Prokop Zapletal

 

Vůle Boha jest dokonalá. Kdo by o tom snad chtěl pochybovati, ten nechť ani nečte dále. Takový nemůže tuto slavnost nikdy správně prožíti.

Ve své dokonalosti vložila vůle Páně do stvoření vše, čeho jest mu třeba, aby se mohlo rozvíjeti a spěti k nebeské kráse; aby zde lidští duchové, upřímně toužící se učit v poznávání Jeho vůle sloužiti Bohu, mohli se zdokonalovati a dozrávati. Lidský uch, který se chce navrátit do věčného ráje, může toho dosáhnouti jedinou cestou: cestou Božích zákonů, tedy zákonitostí, jež tvůrčí Vůle do stvoření vložila. Je tomu tak právě proto, že tyto zákony pocházejí z dokonalé vůle dokonalého Bohaa tedy samy musí býti dokonalými. K dokonalosti nevede jiná cesta než opět cesta dokonalosti, cesta dokonalých zákonů, které ve své velkolepé prostotě zvěstují pravznešenost dokonalého Tvůrce.

Ale jak nám zvěstoval už Syn Boží a jak každý z nás směl někdy prožíti ­— Bůh  je mnohem více než dokonalý, více, než dokáží vyjádřit všechna vznešená slova nejkrásnějších jazyků. Tuto nevýslovnou velikost Boží, kterou my, lidští duchové, nedokážeme pochopit, tvoří trojice čistoty, spravedlnosti a lásky — A je to právě láska Boží, která Jeho spravedlnost převyšuje a doplňuje, ačkoli je od ní neodlučitelná. Tato láska dala každému z nás mnohem více než cestu, mnohem více, než co skutečně potřebujeme — a mnohem více, než si zasloužíme.

Dala nám život, a s ním dvě věci: první jest svědomí, které nám nikdy nedovolí zbloudit, a druhou jest — touha! Touha po Světle svaté Pravdy. Bez této touhy je člověk ničím; neboť je to právě ona touha, která ducha neomylně vede, která mu nikdy nedá spát, která mu nikdy nedovolí přestat usilovat. Tato touha jest člověku životem. Ale jen potud, pokud ji v sově z pohodlnosti a lenosti ducha neumlčí! Tím by umlčel v sobě život!

Pokud však člověk v sobě nezadusí nejcennější Stvořitelův dar, vede ho k věčnému životu a nutí ho k čilému a radostnému uctívání Boha už tady na Zemi. Potom je duch sám v sobě širý nepřetržitě a věčně. Nezná nic než Pravdu a Boží zákony jsou mu samozřejmostí, stávají se jeho vlastnictvím, neoddělitelnou součástí, tedy — je s nimi zajedno.

Na této pouti za Božími zákony, lépe však řečeno v Božích zákonech, jest člověku prožívati ohromných milostí, kterých rozum mnohdy vůbec nedovede pochopiti. Člověk je moudře a laskavě veden a nemusí vůbec prožívat utrpení — neboť již je svobodný. Volný ode vší karmy, prost vší viny je svou lehkostí a touhou tím nejvyšším darem Božím — tím nejvyšším darem Božím — nesen, ba doslova tažen vzhůru!

Prožil jistě již mnohý z nás situaci v životě, kdy prost všech slov rozechvěn nemohl jinak než padnout v nejhlubší pokoře na kolena a děkovat, děkovat, děkovat za to nesmírné a nezasloužené štěstí, které mu pramení z Boží lásky a z Jeho dobroty, zde nesrovnatelné s nejušlechtilejším ze všech lidí.

A právě a jedině tak může a musí být prožívána Slavnost Ducha svatého, má-li býti prožívána opravdově — tedy v nejhlubší vděčnosti, která jde ruku v ruce s pravou pokorou, a v touze po Světle, po samotném Bohu.

Tento den, kdy slavné seslání síly Světla do stvoření skrze Grál, aby mohla hmotnost ještě další rok žít, je totiž největší milostí ze Světla za celý rok, ačkoli takových milostí můžeme prožívat i denně — toto seslání obnovující a oživující síly ze Svatého Grálu jest pro nás nejslavnější duchovní událostí. Dostává se lidem síly k dalšímu životu, kdy mohou v radostném díku, proměněném v čin, uctívati vznešeného Boha.

Ale jak víme, této síly se nedostane každému; neboť dokonalost Boží kromě lásky tvoří i spravedlnost a čistotu. Jest to velmi jednoduché — této síly se dostane jen tomu, kdo si ji zaslouží.

Ale jak si mohu tuto sílu, tu milost zasloužit? — napadne jistě mnohého.

Tato síla snáší se o údolí stvoření, jsouc ochotno vstoupit všude tam, kde bude přijata a správně využita. A aby mohla být námi přijata, je snad nabíledni, že se jí nesmíme uzavírat, nýbrž musíme se jí otevříti. A otevřít se Světlu — to není v žádném případě líná „ochota“, falešná pokora, která tedy ráčí pojednou Světlu nevzdorovat a hodlá se otevřít v očekávání největších darů.

Ani omylem/ Právě zde se připojuje do hry třetí vrchol trigonu dokonalosti — čistota. Vnitřní čistota, které nikdy nemůže býti dosaženo rozumem. Čistota ducha — to je čistota myšlenek i citů. Je to prostá upřímnost lidského ducha v takovém postavení ve stvoření, jaké mu přísluší. Čistota je souznačná s projevem pokory. Pokory, která není znečistěna sobeckými přáními, domýšlivostí, touhou vědět všechno lépe a dalšími nectnostmi, které pocházejí z rozumu a jsou falešné. Protože pokora — to je vzdání se vlastních přání a ochota žít plně, jen a pouze podle vůle Boží. Josef Wagner napsal ve svých pamětech, že pokora znamená tolik co odvahu sloužit.

A právě v tomto čistém rozpoložení duše, které nenechá zastírati nitro hloupou sobeckostí, se může duch nezkresleně a v plné síle projevit. A s ním i jeho nejcennější dar: touha po Božím Světle.

Teprve skrze tuto touhu, která se nemůže projeviti bez pokorné čistoty, se lidský duch otevírá síle Světla.

Tak jedině nechť tedy prožívána Slavnost! Živě, čistě a v díku, který se ale nikdy nemůže vyrovnat dostatečné ceně za všechno, co nám Pán dal a dává. Celý náš život, který máme jen z Jeho milosti, je za to málo. Jest to to nejmenší, co Mu za to můžeme dát, ale přesto víc nemáme. Ale více od nás ani není žádáno.

Stůjme tedy ve dni Svaté holubice opravdověji než kdy dříve. Stůjme ve Světle — bez touhy po vlastním „já“, zato s nejradostnějším a nepevnějším předsevzetím, že i kdybychom měli přijmout i ten nejmenší prášek světlé síly, dáme za to Pánu celé naše bytí, a to s největší vděčností, že smíme splácet tak veliký dluh tím nejkrásnějším představitelným způsobem. Pak budeme stát ve dni Svat holubice, ale i v celém našem životě správně.

Zvu vás tedy, stoupenci Poselství Grálu, přátelé a souputníci na cestě ke Světlu, k pravému prožití slavnosti Ducha svatého společně, v jednotě dokonalých Božích zákonů stvoření!

 

​​

na Zbraslavi v noci na 22. dubn​a ​

Prokop Zapletal

X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat