Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

1.4 Bratrstvo kajícníků

Franchezzův odkaz ze záhrobí

 

1.4  Bratrstvo kajícníků

 

Moje pozorování bylo přerušeno  jedním z přítomných mužských duchů - pokud  jsem  mohl  rozeznat, vážným  mladým  mužem.  Mluvil ke mně klidným, vlídným  hlasem a řekl  mi, chci-li psát  svá slova s  milou přímo, bude dobře, připojím-li se k bratrstvu kajícníků.

V  bratrstvu budu sledovat cestu  k dobru  a mnoho  se naučím. Poučením bratří  budu nejen  schopen ovlivnit  ducha své  lásky, ale  získám i vytoužené  právo být  s ní  občas během  jejího pozemského bytí. Tato cesta pokání je velmi tvrdá, stupňů k cíli je mnoho, námaha a utrpení je  veliké. Ale  cesta vede  do  krásné  a šťastné  země, v  níž budu prožívat blaženost, kterou si nyní nemohu ani vysnít.

Ujistil  mne, že  se mé  znetvořené tělo,  které jsem  úzkostlivě skrýval  před  zraky  své milované,  změní  souhlasně s vývojem mého ducha. Bude  zase krásné a  pohled na ně  ji nebude rmoutit.  Kdybych zůstal nyní na zemi, byl bych pravděpodobně přitahován na místa svých dřívějších tzv. radostí. V  takovém ovzduší duchovního zneuctění bych brzy ztratil sílu dlít v blízkosti své milé.

Ti, kdo nad ní  bdí, byli by z ohledu na ni  nuceni vyloučit mne z její blízkosti.  Přidám-li se však  k bratrstvu naděje  a práce, budu tak posílen  a poučen, že po  jistém čase se budu  moci bez nebezpečí opět vrátit k zemi. Do té  doby získám dostatek síly, abych odolal po­kušení.

Naslouchal jsem slovům vlídného ducha  s obdivem a rostoucí touhou dozvědět se o tomto bratrstvu více a  prosil jsem jej, aby mne k němu dovedl. Slíbil mi to a vysvětlil mi, že je třeba jen mé vlastní vůle, abych se tam ocitl.

"Kdybys chtěl kdykoliv  odejít,"  pravil  duch, "můžeš to ihned učinit. V duchovním světě jsou všichni volní. Všichni mohou jít tam, kam je vedou  jejich přání  a  touhy. Budeš-li se  snažit oddat  se čistším a  vyšším touhám,  budou ti  dány do  rukou možnosti,  abys je uskutečnil. Obdržíš tolik podpory a  síly, kolik ke svému předsevzetí potřebuješ.

Jsi jedním z těch, kteří nikdy nepoznali sílu modlitby.

Naše  modlitba bude  vždy  vyslyšena,  lhostejno, jsme-li  si toho vědomi, nebo nikoli. Všechna tvoje přání dobrá nebo  zlá, jsou rovna modlitbám  a  přivolávají  k  tobě  dobré nebo  špatné  síly, aby je vyplnily.

Byl jsem vyčerpán  a duch mi radil, abych se se svojí milou na čas rozloučil. Získám tím sílu a také ona potřebuje  klid. Její duševní síly byly vyčerpány  pokusy a psaním a byla by velmi oslabena, kdyby si tři měsíce  neodpočinula. Tento čas by byl pro mne nutný, abych se naučil to nejjednodušší, jak dosáhnout vlivu na moji lásku.

Ach, jak těžké bude pro nás oba dáti si tento slib! Ale šla dobrým příkladem a mně nezbylo nic jiného, než ji následovat. Chtěl jsem být silný a trpělivý jako ona  a složil jsem slib. Vzpomene-li na mne Bůh, jehož jsem  tak dlouho zapomínal, chci dát  celý život a všechny síly k tomu, abych spáchané bezpráví odčinil.

Tak jsem  na nějaký čas opustil  pevnou zemi pro duchovní  svět, z něhož jsem  dosud málo viděl,  v němž jsem  měl ale mnoho  protrpět a prožít.

Když jsem opouštěl pokoj se  svým průvodcem, ještě jednou jsem své nejmilejší pokynul rukou na rozloučenou a prosil všechny dobré anděly a Boha, k němuž jsem se  neodvážil modlit se za sebe, aby jí žehnali a provždy ji chránili. Poslední, co jsem viděl, byly její oči, které mne sledovaly  s výrazem  lásky a  naděje. Vzpomínka  na tento pohled mne sílila v mnohé těžké a bolestné hodině.

V duchovním světě je mnoho podivuhodných míst, mnohý divuplný pohled a mnoho společností k podpoře kajících  se duší.  Nic jsem ale neviděl  ojedinělejšího než  zotavovnu, vedenou  Bratrstvem naděje, k níž jsem byl přiveden.

Při tehdejší  slabosti všech mých  duševních schopností nebylo  mi možno věci rozlišovat  a říci, čemu se toto  místo podobalo. Byl jsem skoro slepý, hluchý a němý.

Byl-li jsem ve společnosti jiných duší, sotva jsem  je viděl a slyšel a nemohl jsem se  s nimi ani  dorozumět. Viděl jsem  jen tolik, jako  bych byl v temné místnosti  se slabým svitem v  němž jsem mohl jen  tušit, kam jdu. Na zemi  jsem to tak necítil, i  když i tam bylo vše  zahaleno v temnotu, ale tam  jsem viděl a slyšel natolik,  abych si uvědomil své okolí. Následkem  vzestupu do této  nepatrné výše nad  Zemi povstal u mne pocit nepřítomnosti všeho. Zdálo se mi, že existují jen nejhrubší obaly mého ducha.

Miloval jsem slunce  a období temnoty bylo pro  mne příliš hrůzné, než  abych si  je chtěl  znovu vyvolávat  v paměti.  Pocházel jsem ze slunné země, kde jsou barvy bohaté a pestré, nebe jasné, květy a krajiny nádherné.  Nevýslovně jsem miloval  světlo, teplo a  hudbu. Zde, jako všude  po mé smrti,  jsem našel jen  tmu, chlad a  děsivé temno, které mne obklopovalo jako plášť,  od něhož jsem se nemohl osvobodit. Tato strašlivá temnota mne tížila ze všeho nejvíce.

Na zemi jsem byl domýšlivý a pyšný. Krev pyšné šlechty mého národa kolovala v mých žilách. Přes moji matku jsem byl spřízněn s těmi, jejichž ctižádostivost a libovůle řídila království. A nyní? Nejnižší,  nejubožejší  žebrák na ulici mého rodného města  byl šťastnější než já, neboť měl slunce a čerstvý vzduch, ale já se podobal vězni v kobce.

Kdyby mne  nebyla povzbuzovala myšlenka  na mého světlého  anděla, byl  bych upadl  do nejhlubšího  zoufalství. Když  jsem si připomenul její něžný úsměv a dobrá slova, oživla má odvaha a snažil jsem se být silný  a trpělivý.  Toho všeho  bylo k  mému pokroku zapotřebí, neboť nyní pro mne nastalo období utrpení a zápasů, které bych marně líčil.

Místo, kde jsem se nacházel,  jsem nyní mohl pozorovat v jednotlivostech.  Ve svých  temných obrysech  se podobalo  obrovskému vězení. Později  jsem  zpozoroval,  že  to  byla  veliká budova z tmavošedého kamene, který  byl pro mé oko  hmotný jako pozemský kámen. Stavba s mnoha  dlouhými chodbami  sestávala z  několika prostorných  sálů, ke kterým přiléhaly   nesčetné malé  cely se sporým  osvětlením   a nejnutnějším vybavením.

Každý duch zde měl jen to, co si zasloužil svým pozemským životem. Někteří měli  jen lůžko, na němž  leželi a trpěli. Neboť  zde všichni trpěli.

Byl to dům utrpení a zároveň naděje.

Všichni obyvatelé  tu toužili nahoru ke  Světlu, pro každého začal čas doufání.  Každý položil nohu na  nejnižší stupeň žebříčku naděje, po němž měl časem vystoupit do ráje.

V  mé malé  cele se  nacházela postel,  stůl a  židle, jinak  nic. Trávil  jsem čas  odpočíváním a přemýšlením. Nebo  jsem se  sešel s ostatními, kteří  byli jako  já  dosti  brzy  silní,  aby  se mohli zúčastnit přednášek, pořádaných pro nás ve velkém sále.

Přednášky  byly oděny  do formy  vyprávění, ale  vždy prozrazovaly úmysl předvést každému z nás jeho chybu a provinění.

Dali si  velkou námahu, aby nám z hlediska nezúčastněného diváka vysvětlili  dosah  všech  našich  jednání a ukázali,  kde jsme v poživačnosti chybovali a uvrhli jinou duši do zkázy. Byla nám ukázána obrácená strana  všeho, co jsme  páchali jen proto,  že to tak  druzí dělali, nebo v přesvědčení, že na to jako lidé máme právo.  A to těmi, kteří v  jistém stupni byli našimi  oběťmi, nebo tam, kde  jsme přímo nebyli zodpovědni za jejich  případ, oběťmi sociálního systému, který byl udržován, aby uspokojil naše sobecké vášně.

Vy, kteří znáte  zkaženost velkých  měst na  Zemi, budete schopni vytušit, že  před těmito líčeními naší  vlastní slabé osobnosti zhasl všechen společenský lesk našeho  pozemského života. Zahanbeni jsme se museli  vrátit  do  svých cel,  abychom přemýšleli o své minulosti i o tom, jak můžeme chyby odpykat.

Velkým ulehčením  nám  bylo, že nám s našimi chybami a jejich následky byla zároveň ukázána cesta, jak je napravit. Poučili nás, že se  musíme snažit  zachraňovat druhé  před zlem,  jemuž jsme padli za oběť, a tím odčinit vlastní hříchy.

Tímto vyučováním jsme  měli  být  připravováni pro další stupeň vývoje,  v němž  jsme měli  být posláni  k zemi, abychom neviděni  a nepoznáni pomáhali smrtelníkům, kteří zápasí s pozemským pokušením.

Když  jsme nebyli  na přednášce,  mohli jsme  jít, kam jsme chtěli, ovšem jen  ti, kteří byli dost  silní, aby se mohli  volně pohybovat. Ti, kdo na zemi zanechali své  drahé přátelé, navštěvovali je, aby je nepozorováni mohli  aspoň vidět. Byli jsme  stále varováni, abychom u pozemských neprodlévali, neboť by mnohým z nás bylo zatěžko odolat.

Nejsilnější z nás, kteří k  tomu měli schopnost, byli vyzváni, aby ty slabší z nás magnetizovali, a to ony,  kteří se plýtváním  svých životních  sil tak  úplně vyčerpali,   že museli  jen ležet ve svých celách. Magnetizování jim přineslo trochu úlevy.

Zde musím vylíčit toto zázračné léčení, jehož se v tomto domě naděje používalo. Někteří pokročilejší  duchové, jejichž přání a vlohy z nich udělaly přirozené lékaře a léčitele, ošetřovali nejubožejší z trpících.

Svého  magnetismu  používali  ve  spojení  s  jinými  silami a tím strádání těchto  duší dočasně mírnili.  Když se v  nich za čas  staré utrpení  znovu  probudilo,  získaly  duše  mezi  tím  na síle, aby je snesly. Konečně se bolest  natolik zmenšila, díky pokračujícímu vývoji jejich duchovního těla, že byli schopni magnetizovat druhé.

Není mi možno přesně popsat toto místo a jeho obyvatele. I když se velmi podobalo pozemské nemocnici, nedají se mnohé detaily porovnat s ničím, co máte na zemi.

Vše  zde bylo temné, protože  nešťastníci,  kteří zde pobývali, neměli záře, kterou šťastní duchové své  okolí osvětlují. Neboť stav ducha přináší do svého okolí světlo nebo temnotu.

Pocit temnoty, skoro  úplná  slepota  oněch  ubohých  duší  byla vyvolána tím, že jejich duchovní smysly nebyly v pozemském životě vyvinuty. Své okolí nevnímali právě tak, jako slepci na Zemi.

Přišly-li tyto ubohé duše do ovzduší Země, které byly jejich stupni  vývoje přiměřenější,  nacházely se ještě stále  v jisté temnotě. Přesto měly schopnost  vidět bytosti sobě rovné, pokud  s nimi přišly do přímého styku, a také smrtelníky, kteří byli na nízkém stupni vývoje. Duchovně výše vyvinutí pozemšťané nebo pokročilí duchové jsou pro ně neviditelní.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:38
Včera:121

Právě přítomno lidí
5

Celkem členů

31 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat