Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

IV. O zmysle života - slovensky

Osmoro rozjímaní farára Ferdinanda Valíka

(1962)

IV.

O zmysle života

 

Na úvod čítanie z proroctva Ezechiela, kap. 18, verše 27-32.

A keď by sa odvrátil bezbožný od bezbožnosti svojej, ktorú činil, a činil by súd a spravodlivosť, tento dušu svoju zachová pri živote. Lebo prehliadol, a odvrátil sa od všetkých prestúpení svojich, ktorých sa dopúšťal; iste že živý bude a nezomrie. A však vždy hovorí dom Izraelský: Nie je pravá cesta Pána. Vari moje cesty nepravé sú, ó dom Izraelský? Vari nie sú cesty vaše nepravé? A preto každého z vás podľa ciest jeho súdiť budú, ó dom Izraelský, hovorí Panovník Hospodin. Navráťte sa a odvráťte od všetkých prestúpení svojich, aby vám nebola k úrazu neprávosť. Odvrhnite od seba všetky prestúpenia vaše, ktorých ste sa dopúšťali, a učiňte sebe srdce nové a ducha nového. I prečo mriete, ó dom Izraelský? Však nemám ľúbosti v smrti toho, kto umiera, hovorí Panovník Hospodin. Obráťte sa teda, a živí buďte.

Ďalej čítanie z epištoly ku Galatským, kap. 6, verše 6,7-10.

Nemýľte sa, Boh nebude oklamaný; Lebo čokoľvek rozsieval by človek, to bude i žať. Lebo kto rozsieva telu svojmu, z tela žať bude porušenie; ale kto rozsieva Duchu, z Ducha žať bude život večný. Činiac potom dobre, nepoľavujme; lebo časom svojím budeme žať, neustávajúc. A preto dokiaľ čas máme, čiňme dobre všetkým, najviac potom domácim viery.

Toľko čítanie z Písma.

 

Boží mier a kľud budiž medzi nami!

V minulom rozjímaní sme došli k záveru, že niet náhod v prirodzenom dianí; že všetko sa deje v prísnej zákonitosti. Keby nebolo večnej spravodlivosti, ktorá jedine udržiava ľudstvo v medziach zákona dobra, pravdy a spravodlivosti, potom by sa nutne musela zrútiť celá ľudská spoločnosť.

Je tu taká večná spravodlivosť? Najskôr sa pozrime do Písma na niekoľko miest!

„Meno Hospodinovo sláviť budem. Vzdávajte česť nášmu Bohu! Božie diela sú dokonalé; všetky cesty jeho sú spravodlivé. Boh je silný, pravdovravný, priamy a spravodlivý.“ (5. Mojž. 32, 3-4)

„Spravodlivosť a súd sú základom trónu tvojho; milosrdenstvo a pravda stojí pred tebou.“ (Ž. 89, 15)

„Sláviť budem Hospodina z celého srdca! Veľké skutky Hospodinove, slávne a prekrásne dielo jeho; Jeho spravodlivosť zostáva na veky.“ (Ž. 111, 1-3)

Ezechiel 18, 26-32: „Keď by sa odvrátil spravodlivý od spravodlivosti svojej a činil by neprávosť, v tom by umrel, lebo pre neprávosť svoju, ktorú činil, umrie. A keď by sa obrátil bezbožný od bezbožnosti svojej, ktorú činil, a činil by súd a spravodlivosť, ten dušu svoju zachová pri živote. Lebo prehliadol a odvrátil sa od všetkých prestúpení svojich, ktorých sa dopúšťal; iste že živý bude a neumrie. Dom Izraelský však vždy hovorí: Nie je správne jednanie Pána! Či moje cesty nepravé sú, ó dom Izraelský? Či nie sú vaše cesty krivé? A preto každého z vás podľa ciest jeho súdiť budem! Navráťte sa a odvráťte sa od všetkých prestúpení svojich, aby vám nebola k úrazu neprávosť. Odvráťte od seba všetky prestúpenia vaše, ktorých ste sa dopúšťali a učiňte sebe srdce nové a ducha nového, lebo nemám ľúbosti v smrti toho, kto umiera, hovorí Hospodin. Obráťte sa teda a živí budete.“

„Spravodlivý si, ó Hospodin, a tiež spravodlivé sú tvoje súdy. Príkazy, ktoré si dal, sú spravodlivé, sú i nad všetko spoľahlivé.“ (Ž. 119, 137-138)

Písmo sväté nám jasne vydáva svedectvo o naprostej a dokonalej spravodlivosti Božej. Túto večnú spravodlivosť môžeme pozorovať i v diele Božom, t.j. v zákonoch prírodných a vesmírnych. Túto spravodlivosť každý pociťuje – často krát proti svojej vôli – ako na sebe, tak i na druhých a všade okolo seba. Táto večná spravodlivosť pôsobí v celom vesmíre, prírode i v živote každého jednotlivého človeka v podobe nerozlučnej trojice zákonov:

1. Zákona tiaže, 2. zákona príťažlivosti rovnorodého a po 3. zákona zvratného pôsobenia.

Ako sa prejavujú tieto zákony? Zákon tiaže: Vhoďme kameň do vody. Klesá. Je to niečo samozrejmé, lebo je ťažší než voda, nemôže sa na tejto udržať a preto musí klesnúť na dno. Tento zákon poznáme tak dobre vo svete hmotnom, ale už menej vo svete mravnom. Človek, ktorý sa niečím previní, tak isto klesá. Tieto previnenia, tieto hriechy ako by sa na neho zavesili – obrazne povedané – tým ho urobili ťažším a preto onen človek musí klesnúť. Najskôr klesá vo svojom myslení, potom vo svojom cítení a prežívaní a logický záver: klesne nakoniec i v skutkoch. Hovoríme, že sa ocitol na naklonenej rovine či šikmej ploche. Kto potom sa ocitá na šikmej ploche, tu je zrejmé, že podľa zákona tiaže musí nutne dolu. Je to prosto len dôsledok, samozrejmý a logický dôsledok zákona tiaže, ktorý nemá platnosti len v hmote, v tom pozemskom, ale tiež v tom mravnom a duchovnom.

Zákon príťažlivosti rovnorodého. Tento zákon tiež každý pozná a vyjadruje ho slovami: Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Obrazne vysvetlené: je to ako s magnetom. Tento priťahuje len veci rovnorodé, t.j. železo. Duch ľudský je tiež takým magnetom. Priťahuje len to, akí sme. Preto sú vždy pokope a dobre si rozumejú: fajčiari, pijani, hráči v karty, športovci... atď. Na základe zákona príťažlivosti rovnorodého zoskupujú sa okolo seba ľudia rovnakého presvedčenia politického, národnostného, náboženského a pod. Celá ľudská spoločnosť vedome a tiež nevedome či podvedome sa riadi týmto zákonom a preto sa jednotlivci družia k sebe navzájom podľa známeho: Svoj k svojmu. Pamätajme si, že na základe zákona príťažlivosti rovnorodého celý náš život zodpovedá len a len našim vlastným myšlienkam, cíteniu a prežívaniu.

Tým sme si dovolili, že rovnaké priťahuje rovnaké. Zároveň však prichádzam k inému záveru a poznaniu, že totiž rovnaké pôsobí rovnaké a tým sme pri treťom zákone: zákone zvratného pôsobenia, ktorý vyjadril Pán Ježiš v slovách Písma: „Nemýľte sa, Boh nebude oklamaný; lebo čokoľvek rozsieval by človek, to bude i žať.“

Tento zákon ľudia dobre poznajú v dianí prírodnom, hmotnom, ale akoby sa bránili tento uznať v dianí myšlienkovom, mravnom a duchovnom.

Ak prajeme niekomu niečo zlé, tu si buďme istí, že nutne ono zlo sa musí vrátiť na nás späť. Už púhe prianie je akýmsi jemnohmotným semenom, zasiatym do kozmickej pôdy okolo nás. Táto pôda potom nám nielen vráti, ale podľa zákona zvratného pôsobenia musí vrátiť žatvu rovnakého druhu, ba ešte viac: Ak zasejeme zrniečko maku, vyrastie nám celý krík s niekoľkými makovicami. Z jedného zrnka tabaku vyrastie sto a sto zrniečok... Kam bolo vložené jedno zrniečko siatby, tam vzíde vždy oveľa väčšia úroda. Preto pozor! Každý musí obdržať oveľa viac, než zasial... či už dobra, či zla.

Tento zákon zvratného pôsobenia nepozná výnimky, rovnako ako predchádzajúce. Zákony vo stvorení nie sú papierové, ale večné, nezmenné a sväté. Tieto nemožno ani obísť, ani pozmeniť. V týchto je pravá absolútna, nepodplatná, večná spravodlivosť.

Žiaľ, že ľudia tieto zákony poznajú, ale si ich nevšímajú či tieto úmyselne prechádzajú; potom sa v živote potácajú, upadajú a zraňujú. Pri väčšom utrpení či nešťastí sa dokonca rúhajú Bohu slovami: Keby bol Boh, potom by sa na túto nespravodlivosť nemohol dívať, potom by toto utrpenie nemohol pripustiť! Takí sú ľudia! Akoby Boh bol strojcom vojny či nejakého utrpenia!

Stávame sa často biblickým márnotratným synom a to práve vtedy, keď neplníme riadne svoje povinnosti, keď nemáme zmysel života, keď opúšťame cesty zákona Božieho. Tam, kde sa nežije v zhode so zákonmi prírodnými a ľudskými, tam dochádza k tragédiám a katastrofám ďaleko horším ako u márnotratného syna. V takom živote nemožno očakávať úspechu, tým menej nejakého požehnania. Buďme si preto plne vedomí tvrdej, ale spravodlivej zodpovednosti za svoj život.

Všetci sme robotníkmi na veľkej vinici tohto sveta. Nikto tu trvalého bydliska nemáme. Konajme preto prácu nám zverenú poctivo a svedomito. Hospodárme dobre s hrivnou, t.j. so životom, ktorý nám Boh zveril. Pričiňme sa, aby sme čisto slúžili Bohu a ľuďom! To je základný zákon, ktorý v sebe skrýva všetko.

Svätý je Boh! Svätá jest i Jeho vôľa a vo svojej spravodlivosti neotrasiteľná! Svätý, svätý, svätý Si, Hospodin zástupov! Plné sú nebesia i všetka zem Tvojej slávy!

Amen.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:238
Včera:250

Právě přítomno lidí
6

Celkem členů

34 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat