Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Čtení pro 4. adventní neděli

Čtení pro 4. adventní neděli

VÁNOCE

od faráře Ferdinanda Valíka (1963)

 

Úvodem čtení z evangelia Matoušova, kap. 1, verše 18-21, 24-25 a kap. 2, verše 1-2.

Jezu Kristovo pak narození takto se stalo. Když matka jeho Maria zasnoubena byla Josefovi, prvé než se sešli, nalezena jest těhotná s Ducha svatého. Ale Josef, muž její spravedlivý jsa a nechtě ji v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti. Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Josefe, synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své, nebo co v ní jest počato z Ducha svatého jest. Porodí pak syna a nazveš jména jeho Ježíš, on zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.

Procitnuv pak Josef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně a přijal manželku svou. Ale nepoznal ji, až i porodila Syna svého prvorozeného a nazvala jméno jeho Ježíš.

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Herodesa krále, aj mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma, řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu.

Tolik čtení z evangelia

 

Boží mír a klid budiž mezi námi!

Všechny legendy, kterými byl život Ježíšův obetkán během dlouhého času, musí padnout, aby konečně vystoupil čistě a podle zákonů Božích tak, jaký byl ve skutečnosti - podle zákonů stvoření. Ve svých kultech, které si lidé sami vytvořili, popírali s lehkomyslnou rouhavostí dokonalost Stvořitele, svého Boha.

Chtěně a vědomě si představovali Stvořitele, jako by jeho vůle nebyla v tom dokonalá. Ani jediná výmluva nemůže je však ochrániti před tím, že byli příliš líní, aby správně mysleli.

Kdyby lidé věřili v dokonalost Stvořitelovu, tu by museli vědět, že se ve stvoření nemůže udáti nic, co by přesně neodpovídalo důsledkům pevně stanovených zákonů Božích..

Kdo myslí jinak, pochybuje tím o dokonalosti Stvořitelově. Neboť tam, kde jsou možné změny, nebo dokonce zlepšování není a nebylo žádné dokonalosti ! Vývoj je něco jiného, poněvadž je předvídán a chtěn v tomto stvoření. Vývoj se však musí projevovati bezpodmínečně jako důsledek působení stávajících zákonů. To vše nemůže však přivoditi takové věci, které mnozí věřící přijímají jako úplně samozřejmé, zvláště pokud se jedná život Ježíšův !

Podle zákonů ve stvoření není možné, aby pozemské tělo člověka mohlo býti zrozeno bez předchozího hrubohmotného plození. Právě tak není možno, aby hmotné tělo po své pozemské smrti bylo povzneseno do jemnohmotné říše. A poněvadž Ježíš se zrodil zde na této zemi, muselo toto dění podléhati také - podle Božího zákona pro hmotnosti - předchozímu plození.

Bůh by musel jednat proti svým vlastním zákonům, kdyby to s Kristem mělo býti jinak, jak se to v podáních vypravuje. To však není možné, poněvadž Bůh je dokonalý od počátku a proto je dokonalá i Jeho vůle, která spočívá v prazákonech stvoření. Kdo se ještě odvažuje myslet jinak, ten pochybuje o této dokonalosti a tím nakonec o Bohu ! Neboť Bůh bez dokonalosti by nebyl Bohem! Tu není žádné výmluvy. Touto prostou jistotou nemůže lidský duch otřásti, i kdyby se proto musely zachvět základy mnohých dosavadních názorů.

Ježíš tedy byl zplozen tak, jako každý z nás, neboť jinak nebylo by jeho pozemské zrození vůbec možné!

A ještě menší poznámka k osvětlení úlohy tří králů. Tři králové - jak jsme slyšeli z úvodního evangelia - nalezli cestu ke chlévu a odevzdali své pozemské dary. Ale pak nechali opět dítě bez ochrany. A přece byli povoláni, aby tomuto dítěti upravovali cestu na zemi svými poklady a svou mocí, aby mu nebylo ublíženo při plnění jeho poslání. Nepochopili úplně své vznešené poslání přes to, že byli osvíceni, aby dítě mohli nalézti.

Ježíš sám nevěděl ničeho o svém budoucím poslání, pokud ho to netáhlo k Janovi, o něm slyšel, že u Jordánu křtí a káže moudré učení. Teprve od okamžiku, kdy byl Janem Křtitelem v řece Jordánu pokřtěn, spadla páska z jeho očí a On si byl vědom toho, že má přinést lidstvu Slovo Otcovo.

Tedy - Ježíš nepřišel na svět sám pro sebe. On přišel pro někoho, aby mu pomohl. Přišel pro mě i pro tebe, přišel pro člověka, aby mu ukázal cestu k ztracenému ráji. A touto cestou je láska, odpuštění, pokora, neubližování druhému. Světlo zářící hvězdy prosvěcuje každého z nás, chodíme-li po cestách Božích. Toto Světlo přišlo na svět, aby nám osvěcovalo naši životní pout' a abychom zbytečně neklopýtali.

Kéž se tato Boží láska - v Synu Božím Ježíši zjevená - zrodí v nás a ve všech, aby konečně zavládl kýžený mír a pokoj ve světě, aby se naplnil chvalozpěv andělů:

Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

 

Modleme se!

Díky Tobě, přelaskavý Bože náš, že nám dáno přiblížiti se k prožívání krásných chvil vánočních a radovati se z narození Ježíše Krista, v jehož učení i skutcích Světlo pravdy Tvé tak mocně světu zazářilo. Probuď v duších našich všechny dobré síly a milostí svou zmocni je a znásob, abychom ze zmarnělých synů lidských v sobě prožili i vlastní přerod v opravdové dítky Tvoje a ve Světle Tvém i Síle Tvé jen dobro kolem sebe šířili!

Amen.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:25
Včera:246

Právě přítomno lidí
1

Celkem členů

34 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat