Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Smysl vánočních svátků

Čtení pro svátek sv. Štěpána

SMYSL VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

od faráře Ferdinanda Valíka

 

Úvodem čtení z evangelia Lukášova, kap. 2, verše 1-14.

I stalo se v těch dnech, vyšlo poručení od císaře Augusta, aby byl popsán všechen svět. I šli všichni, aby zapsáni byli, jeden každý, do svého města. Vstoupil pak i Jozef od Galilee z města Nazaretu do Judstva, do města Davidova kteréž slove Betlém. Aby zapsán byl s Marií zasnoubenou sobě manželkou těhotnou.

I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila. I porodila syna svého prvorozeného, a plénkami ho obvinula, a položila jej v jeslech, proto že neměli místa v hospodě.

A pastýři byli v krajině té, ponocujíce, a stráž noční držíce nad svým stádem. A aj, anděl Páně postavil se podlé nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl: Nebojte se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu. Neboť narodil se vám dnes spasitel kterýž jest Kristus pán, v městě Davidově. A toto vám bude za znamení. Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, ležící v jeslech. A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

A dále z epištoly Pavlovy k Titovi, kap. 2, verše 11-12.

Zjevilat' se zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem. Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských ,žádostí střízlivě a spravedlivě, a pobožně živi byli na tomto světě.

Tolik čtení z Nového zákona.

 

Boží mír a klid budiž mezi námi!

Vánoce - slovo posvátné poesie; výraz vtělené lásky Boží! Křesťanství opředlo svátky vánoční dojemnou náboženskou poesií!

Všichni velcí básníci opěvují ve svých básních tklivou poesii vánoc. Vzpomeňme nejznámější básně našeho Jaroslava Vrchlického, kterak dojat vzpomínkami, píše:

 

Hlas zvonů táhne nad závějí,

kdes v dálce tiše zaniká;

dnes všechny struny v srdci znějí,

neb mladost se jich dotýká.

 

Můj duch zas tone v blaha moři,

vzdech srdcem táhne hluboce,

a zvony znějí, světla hoří

-ó vánoce! Ó vánoce!

 

Kdo nepociťuje ve své duši štěstí, když přes ni vane tichá poesie vánoc, je chudý, velmi chudý. Ztratil své mládí, své sny, čisté ideály; ztratil blaživou víru svých šťastných let, nejvěrnější družku svého života.

Do života je potřebí také kousek srdce, citu, lásky a víry. Není správné říkat: Nač se vracet znovu a znovu k nějakým dávným zvěstem, legendám, mýtům či pohádkám! Význam biblických příběhů nutno chápat hlouběji a duchovněji, neboť v těchto událostech jest hluboký význam. Tisíckrát znovu se opakuje, co se v osudech dávných lidí tak nezapomenutelně líčí. Všimněme si dnes jen několika stránek z Bible a ihned poznáme hloubku těchto příběhů. Pozastavme se u osudu Adama a Evy. Ber si tento příběh, jak sám chceš - je to legenda, mýtus, pohádka ?

Adam a Eva prožívají nezkalené štěstí. Je s nimi Bůh a svět vůkol nich je tak krásný a pohádkový. Ale neposlechli Boha a jsou z ráje vyhnáni. Zmizelo jejich štěstí, a oni sténajíce v bolestech a nedostatcích, hledají vykoupení. Tento osud prvních lidí prožívá každý z nás znovu a znovu.

Vzpomeňme na své mládí pod rodným krovem. Láskou rodičů obklopeni, prožívali jsme ve svém nitru nezkalený ráj. Ale sotva jsme počali chápat rozdíl mezi dobrem a zlem, již první hřích vypudil nás z ráje našeho čistého svědomí. Kouzlo štěstí prchlo a čím více kdo hřešil, tím více se vzdaloval ráje.

Tak tragedie Adama a Evy je více méně i tragedií naší, náš život je jen odleskem jejich života. Již z tohoto příkladu vidíme, jak hluboký význam mají biblické příběhy, ovšem nutno je brát ne povrchně, ale duchovně.

A tak i událost o narození Ježíše Krista skýtá nám nejenom příklad rodinného života, ale i netušenou radost a štěstí. Náš jemnocitný básník Julius Zeyer napsal o Štědrém dni tato dojemná slova: " Je ve mně v tuto chvíli tak slavnostně! Ani smutek žádný necítím, jen lásku a touhu. Lásku ke všemu a touhu po Bohu a Kristu. Můj Kriste, můj sladký, velký Kriste! Kdyby to, co nyní cítím, ve mně stále bylo, věděl bych, co je štěstí, pravé jediné štěstí!"

Jak rád každý spěchá na tyto svátky pod hřejivou střechu domova, k těm svým drahým. Tam uprostřed svých milých, je ten šťastný koutek, kde kdysi prožil ráj svého mládí.

Ano, svátky vánoční jsou svátky radosti, lásky a vzpomínek. Svátky Božího Světla. "Budiž Světlo!" bylo první slovo Hospodinovo, když chtěl zemi učiniti způsobilou pro život tvorstva. A totéž Slovo se opakuje při zrození Ježíše, Syna Božího. Světlo ze Světla sestupuje na zemi, zahalenou v temnoty zla, hněvu a nenávisti. Kéž nám toto Světlo svítí, každý den, po celý rok! Jako není všedního a svátečního Boha, tak není všedního a svátečního Světla. Kéž nám proto toto světlo Božího narození svítí neustále!

Kéž ožijí znovu nebesa i země vánočním poselstvím: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle!

Amen

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:225
Včera:250

Právě přítomno lidí
5

Celkem členů

34 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat