Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Čtení pro Štědrý večer

Čtení pro Štědrý večer

 

ZVĚSTUJI VÁM RADOST VELIKOU...

od faráře Ferdinanda Valíka (1970)

 

Úvodem čtení z evangelia Lukášova, kap. 2, verše 7-14.

I porodila Syna svého prvorozeného, a plénkami ho obvinula a položila jej v jeslech, protože neměli místa v hospodě.

A pastýři byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem. A aj, anděl Páně postavil se podlé nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl. Nebojte se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu. Nebo narodil se vám dnes Spasitel kterýž jest Kristus Pán, v městě Davidově. A toto vám bude na znamení. Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, ležící v jeslech.

A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Tolik čtení z evangelia.

 

Boží mír a klid budiž mezi námi!

Prožívajíce nejkrásnější svátky křesťanského roku, rozjímáme v tento posvátný večer, abychom v duchovním obecenství spolu s celým křesťanským světem vzpomněli nejvýznačnější události lidských dějin a společně se zamysleli nad vánočním poselstvím.

"Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle." "Hle, zvěstuji vám radost velikou, která bude pro všechen lid, protože se vám dnes narodil Spasitel..."

Těmito slovy oslovil Boží posel pastýře, pasoucí svá stáda u Betléma v oné památné noci narození Páně. Chvíle ta byla křesťanskou církví ve čtvrtém století stanovena na půlnoc mezi 24. a 25. prosincem - a od té doby je křesťanskými společenstvími každoročně věnována vzpomínka a vzdávány nadšené díky za to, že ON byl seslán lidstvu.

Třebaže vyprávění o okolnostech narození Ježíše Krista v Betlémě má ráz legendy, smysl prostých a přece tak krásných slavnostních slov, jaká jsme slyšeli z evangelia, je skutečností víry i skutečností dějinnou - narodil se Spasitel, Spasitel všemu lidstvu.

Radostná zvěst o narození betlémského dítěte, které bude obrazem budoucího člověka, žijícího bez sobectví a nenávisti, v pravdě a lásce, nechce popisovat, co se událo v řádu lidských dějin a dokládati to vnějšími svědeckými fakty. Vánoční evangelium vypráví o tom, co pro člověka učinil Bůh; kterak On, jako věčná Pravda a Láska, se sklonil k člověku v dějinné lidské osobnosti svého nejmilejšího Syna, Ježíše Krista.

Třebaže se tak stalo v čase, a častokrát bylo třeba zdůrazňovat historickou skutečnost Ježíšovy osobnosti, jeho života a smrti, přece hodnota této události není a nemůže být ceněna jen podle dosahu dějinného, podle toho, jaké duchovní převraty podnítila v kulturním životě lidstva, nýbrž především podle vnitřního dosahu v srdci člověka, v samé podstatě lidského života, v lidské duši.

Ježíš Kristus je cestou k životu a pravdě, jeho zrození přináší člověku radikální změnu jeho myšlení a života. V něm se může člověk stát opět Božím dítětem, může se vrátit ke svému nebeskému Otci - Bůh sám mu ukazuje cestu a tím dává mu Vykupitele od hříchu a zla.

V Ježíši Kristu člověk zase poznává pravou podobu a tvář, kterou mu ve stvoření dal Bůh. Člověk se může podívat tváří v tvář Synu Božímu, zjevení Boží pravdy a vůle je na dosah jeho rozumu, dává se jeho duši, člověk setřásá tíhu hříchu, aby se mohl stát účastníkem Božího kralování.

Záleží ovšem na něm, jak odpoví na tento čin v pokání, a jestli bude v přijetí Ducha Ježíšova spolupracovat na své spáse, či zůstane ve své hříšné soběstačnosti, která nakonec hřích prohlašuje za ctnost a odmítá Boží pomoc v Ježíši Kristu.

V Ježíši, Synu Božím, se setkáváme se skutečností Božího života, který vytryskne i v nás, jestliže v pokání a víře poznáme a uznáme, že přišel pro nás, aby i v nás konečně kraloval Bůh.

Vánoční evangelium chce prostými slovy vyzpívat všechno štěstí a všechnu vděčnost Bohu za jeho otcovskou lásku.

Proto slovo láska nemá nikdy tak pravdivého a účinného zvuku, jako o vánocích. Lidský cit se chopil vánočních motivů a v lidové poezii, představivosti a výtvarnictví zpodobnil a po lidsku - často až příliš po lidsku - vyjádřil láskyplné teplo domova u Otce nás všech.

Vánoce se staly postupem doby svátky domova  a rodiny. Právem, ale ovšem jen tam, kde lidská rodina se cítí být obrazem rodiny Boží, kde vědomě chce lidskou lásku zakládat na lásce Boží a v lidské rodině usilovat o království Boží.

I v dnešní, od Boha odvrácené společnosti, jsou vánoce mohutnou připomínkou ztraceného štěstí, klidu a pokoje těm, kteří se protiví Božímu řádu a vrhají tak člověka do duchovní a mravní bídy, skepse a neštěstí. Stejně však znovu a znovu zvěstují lidem, že Bůh je miluje, že se k nim v jejich bídě sklání a sesílá jim Spasitele a zachránce. Že vánoce jsou neustálým obnovováním radosti duše, která v nás - Ježíšem Kristem vedena - dospívá k novému radostnému životu, v němž vládne pravda a láska, právo a spravedlnost a z toho vyplývající radost a štěstí.

Radost z Ježíšova zrození však může prožívat plně jen ten, kdo přijme Ježíše Krista jako Syna Božího celého a do všech důsledků, neboť dítě ležící v jeslích vyroste, bude kázat a svými skutky a životem bude svědčit o Božím království.

Jeho požadavek lásky k Bohu a člověku bude vyžadovat radikální změny člověka v jeho chování k světu a bližnímu. Jeho pokora a mírnost se mnohým bude zdát slabostí, jeho nesmlouvavost vůči hříchu a zlu škarohlídstvím. Budou lidé ochotni jej následovat ?

Ať chceme, či nechceme: evangelium, radostná zvěst o Božím království v Ježíši Kristu se nestane skutečnosti pro náš život dotud, dokud nepřijmeme Ježíšovo poselství v celé jeho plnosti, naléhavosti a závaznosti.

Soustřeďme se tedy v tento posvátný večer a naslouchejme v modlitbách, abychom pochopili a docenili slova vánočního chvalozpěvu: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Dej Bůh, aby se také na nás splnila slova zaslíbení:

"Nebo, aj, tmy přikryji zemi a mrákota národy, ale nad námi vzejde Hospodin a sláva jeho nad námi vzejde Hospodin a sláva jeho nad námi viděna bude."

 

Modleme se:

Děkujeme Ti, Bože, že jsi nám seslal v Ježíši Kristu Světlo Světa ! Radujeme se ve dnech památky Jeho narození, že smíme býti účastni Světla, které v Něm přišlo na svět.

Opakujeme si stále a vděčně, že život člověka je temnota, neníli v něm setkání s Ježíšem Kristem. Jeho láska posvěcuje náš dům, tvoří jednotu všech, kdo jsou na tomto světě a mají dobrou vůli.

I ten nejposlednější, nejhříšnější smí přijíti a začíti u jeslí Ježíšových nový život.

Život Ježíše Krista, Jeho příchod na naši zemi, toť dílo Tvé milosti Bože, a Jeho Slovo je Vůle Tvá, ozářená slávou nebes na věčné časy.

Neustaneme proto pokorně velebiti Tvoji moc a slávu a stále budeme opakovat zpěvy kůrů andělských: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Amen.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:246
Včera:250

Právě přítomno lidí
6

Celkem členů

34 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat