Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Čtení pro 1. neděli povánoční

Čtení pro 1. neděli povánoční

***

ZÁŘÍCÍ HVĚZDA

od faráře

Ferdinanda Valíka

(1965)

 

Úvodem čteni z evangelia Lukášova, kap. 2, verše 1-14.

I stalo se v těch dnech, vyšlo poručení od císaře Augusta, aby byl popsán všechen svět. I šli všichni, aby zapsáni byli, jeden každý, do svého města. Vstoupil pak i Jozef od Galilee z města Nazaretu do Judstva, do města Davidova kteréž slove Betlém. Aby zapsán byl s Marií zasnoubenou sobě manželkou těhotnou.

I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila. I porodila syna svého prvorozeného, a plénkami ho obvinula, a položila jej v jeslech, proto že neměli místa v hospodě.

A pastýři byli v krajině té, ponocujíce, a stráž noční držíce nad svým stádem. A aj, anděl Páně postavil se podlé nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl: Nebojte se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu. Neboť narodil se vám dnes spasitel kterýž jest Kristus pán, v městě Davidově. A toto vám bude za znamení. Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, ležící v jeslech. A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Tolik čtení z evangelia.

 

Boží mír a klid budiž mezi námi!

O svátcích vánočních zalétá k sluchu stále zřetelněji poselství Zářící hvězdy: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle! Neboť se zrodil Spasitel světa, Syn Boží, Ježíš Kristus.

Zalétněme v duchu do tehdejšího Betléma! Vidíme chudé městečko, ukládající se ku spánku. Jen venku ponocovali a stráž nad svými stády drželi betlémští pastýři. Jejich zrak je obrácen buď k hvězdnému nebi, nebo pohřížen v jejich nitro. V zadumání přemýšlejí o sobě, svých rodinách, národě a Bohu. Věřili všichni, že Bůh je spravedlivý, že pozvedne ponížené a pokoří mocné; byli přesvědčeni, že přijde den, kdy jho bude sňato s jejich svaté země a národa a že bude opět obnovena sláva Jeruzaléma.

A hle! Jejich tužby a naděje jsou splněny. Na nebi zazářila hvězda, zvláštní, nevídaná hvězda, znamení to, že Spasitel světa se narodil a přináší všemu lidstvu mír a pokoj. V hluboké zbožnosti i radosti se lidé sklánějí před jeslemi a vítají zrození Boží lásky a světla, které by vyvedlo svět z temnot pýchy, nenávisti a zloby.

Toto tajemství zářící hvězdy, toto tajemství Betléma, se rok co rok opakuje. O každých vánocích touží lidstvo vybřednouti z bolestného adventu a chce uvítat zrození Boží lásky a světla, Ježíše Krista, který by přinesl mír mezi národy a pokoj lidem dobré vůle na zemi.

Vmysleme se do svátků vánočních. Jaký mají smysl ? Jen jediný: abychom se totiž vynasnažili, aby ona láska Kristova se mezi námi projevovala a naplňovala nejen náš dům, ale i všední život vůkol nás.

Zatím se tato láska projevuje jen o vánocích a to opět jen k vlastním členům rodiny. Láska Ježíše Krista byla a je však universální, objímá celý svět.

Archimedes řekl: dejte mi pevný bod a já pohnu celým světem. Milí bratři a sestry, tímto bodem jest zářící hvězda betlémská, vítající zrození Boží lásky na zemi - neboť jediná láska, láska ve smyslu Kristově je schopna pohnouti celým světem, to znamená učiniti život všech snesitelným a šťastným.

Moderní technika vynalezla zázraky: rádio, televizi, kosmické koráby, dálnice... což má spojit celý svět. Ale co to pomůže, když není člověk spojen s člověkem poutem lásky a soucitu. Potud možno chváliti vymoženosti techniky, pokud stojí ve službách lidstva, prospívá jemu i světu. Zatím tedy jest potřebí jiného pojítka, než televize, letadla, dálnice... a to živá srdce, naplněná láskou k člověku a láskou k pravdě. Jest potřebí zajít do toho Betléma a sklonit se v tiché zbožnosti před malým Ježíškem a načerpat u něho této živé lásky, jejímž nedostatkem lidstvo vážně churaví.

Vánoce přicházejí každoročně, aby lidem připomínaly zázrak Boží lásky. A proto i letošní vánoce, jsou poselstvím míru a pokoje, který může vykvést jen na lásce. To, že lidstvo stále kráčí jinou cestou, cestou války, násilí a bolesti, nic na tom nemění, neboť ona zářící hvězda nám stále hlásá: Mějte víru, že vždy zvítězí jen láska, pravda a spravedlnost, že zvítězí nikoli Caesar, ale Ježíš!

Proto o svátcích vánočních jasněji, než kdy jindy, nasloucháme hlasu Páně:

Spojil jsem národy a státy ne radiem a letadly, ale skutky milosrdenství a všeobjímající láskou. Postavil jsem dálnice míru, po kterých má kráčeti jen štědrost a dobrota. Kráčejte po nich.

Zřídil jsem průplavy, kterými se má řinouti jen odpuštění jedněch druhým. Odpouštějte tedy!

Bratři a sestry! Nechejme Krista, tu Boží lásku, zroditi se v nás a uzříme zázrak. Staneme na pevném místě, odkudž budeme moci hýbati celým světem.

Zapojme proto svůj přijímající aparát, své nitro na vysílací stanici Betlém a pak věřím, že nejen andělé, ale tentokrát hlavně my lidé budeme jásavě opakovat slova evangelia:

Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Amen.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:244
Včera:250

Právě přítomno lidí
5

Celkem členů

34 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat