Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

VI. Šieste rozjímanie o Bohu - slovensky

Šieste rozjímanie o Bohu

 

Od farára

Ferdinanda Valíka

(1972)

Úvodom čítanie z Písma.

Najskôr z evanjelia Markovho, kapitola 3, verše 28-29.

Amen, vravím vám, že všetky hriechy odpustené budú synom ľudským, i rúhanie, ktorým by sa rúhali, ale kto by sa rúhal proti Duchu svätému, nemá odpustenie na veky, ale hodný jest večného odsúdenia.

A z evanjelia Jánovho, kapitola 3 verše 14-17.

Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí povýšený byť Syn človeka, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.

Lebo tak Boh miloval svet, že Syna svojho jednorodeného dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Lebo neposlal Boh Syna svojho na svet, aby odsúdil svet, ale aby spasený bol svet skrze neho.

Toľko čítanie z Písma.

 

Boží mier a kľud budiž medzi nami!

Židia z veľkej úcty k Písmu svätému hovorievali, že v ňom niet slova, na ktorom by hory visieť nemohli. Tým chceli zdôrazniť, že i slová, alebo nepatrné vety, ktorých si čitateľ sotva všimne, obsahujú hlboké a nezvratné pravdy. Jest tomu tak. Každá stránka Biblie k nám hovorí žiarivými i výstražnými príkladmi a pravdami pre život, lenže ľudia nechcú počuť – pravdaže vždy len vo svoj neprospech, ku svojej škode.

Okrem živých a jasných príkladov, podobenstiev, inotajov, sú však v Biblii i miesta nie tak ľahko pochopiteľné, medzi ktoré náleží i dnešné evanjelické čítanie.

Už niekoľko nedieľ rozjímame o pojme Boha. Tento posvätný pojem sa nám stáva jasným. Teraz prichádza Syn Boží, Ježiš Kristus, o ktorom sme rozjímali minulú nedeľu; dnes učiníme záver. Ľudia sa sami vyhnali z raja. Svojou vlastnou vinou stratili šťastie, kľud a spokojnosť. Nedali sa viesť citom, ale začali až príliš rozumovať a tým sa prirodzene stále viac a viac vzďaľovali Bohu. Tým sa dovŕšil rozpor. Ľudia zašli tak ďaleko, že sa prehlásili pánmi stvorenia a Boha celkom zavrhli. Ak malo byť ľuďom pomohnuté, musela vzísť pomoc od Boha. Musel prísť prostredník, záchranca. A ten prišiel. „Boh tak miloval svet, že Syna svojho jednorodeného dal, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný.“ (Ján 3:16) V Božom Synovi skláňa sa na pomoc Tvorca k svojim tvorom…, pravdaže k tým, ktorí si to zaslúžia; týchto povznáša a vedie k sebe.

Ako rozumieť slovám: „Boh tak miloval svet, že …“ Tieto slová nám jasne hovoria, že Boh vo svojej láske mocou svojej vôle odlúčil od seba časť a túto vtelil v Ježiša Nazaretského, slova telom učineného. Inými slovami: Boh svojou časťou sa vtelil, teda inkarnoval v Ježišovi Kristovi. Preto bol Kristus s Bohom úzko spojený, bol s ním zajedno – aj keď zostával osobnosťou. „Ja a Otec jedno sme,“ vyznal. (Ján 10:30). Tu je vysvetlený pojem Syn Boží.

Týmto dochádzame k dvojici Božej: Boh – Otec a Boh – Syn. Tieto pojmy sú nám dnes už jasné. Ale čo Duch svätý? Kristus sám o ňom povedal, že hriechy proti Bohu Otcovi a Bohu Synovi môžu byť odpustené, ale hriechy proti Duchu svätému nikdy! Je teda Duch svätý snáď vyššie alebo viac než Boh Otec a Boh Syn? Táto otázka ťažila a zaujímala už mnohú myseľ a zmiatla už tiež mnoho a mnoho ľudí. Táto tak zvaná Najsvätejšia Trojica zostáva i naďalej hádankou, áno i zmäteným pojmom takmer pre všetkých kresťanov.

Ako teda rozumieť Duchu svätému? Čo je ten Duch svätý? V evanjeliu Markovom sme čítali: „Amen, vravím vám, že všetky hriechy odpustené budú synom ľudským, i rúhanie, ale kto by sa rúhal proti Duchu svätému, nemá odpustenia na veky, ale hoden jest večného zatratenia.“ Vyjadrené našimi slovami: Duch svätý, to jest večná spravodlivosť! To sú tie železné zákony vo stvorení, ktoré prenikajú celým vesmírom ako nervové vlákna, privádzajúce zvratné pôsobenie, to jest tak zvaný ľudský osud – cudzím slovom karmu. A práve toto zvratné pôsobenie, tento ľudský osud je od Ducha svätého či zreteľnejšie povedané: od pôsobenia Ducha svätého. Teda tá nepodplatiteľná spravodlivosť to jest od Ducha svätého, pôsobiaceho v celom stvorení.

Zhrnul by som všetko v tomto závere: Boh – Otec, to jest Stvoriteľ všehomíra, prapríčina všetkého. Boh – Syn, Ježiš Kristus, to jest láska telom učinená. A Boh – Duch svätý; to jest výkonná spravodlivosť – nazývaná ľudovo osudom či vôľou Božou.

Boh – Syn: láska; Boh – Duch svätý: spravodlivosť. Oba vyšli od Boha – Otca a patria k nemu ako k jednote. To je Trojica jedného Boha!

Z dnešného rozjímania vyciťujeme, že sú to už ťažšie duchovné problémy, ale pri dobrej vôli, s trochou sústredenia, predsa pochopiteľné.

Kto takto pochopil Najsvätejšiu Trojicu, ten pozná zmysel života. Ten sa potom zaiste bude snažiť, aby plnil zákony Božie ako v súkromnom, tak i vo verejnom živote. Nebude pôsobiť druhým bolesť, pretože vie, že všetko sa musí zasa vrátiť k nemu, ako k východisku; že mu nebude zľavený ani halier. Tak sa stane platným členom ľudskej spoločnosti – i účastníkom života večného!

„Všetok hriech i rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu svätému nebude odpustené ľuďom,“ (Matúš 12:31) zdôrazňoval Pán Ježiš. To znamená, že sa nikto neprehrešuje bez trestu proti Duchu svätému, pretože v neúprosnom a neodchylnom zvratnom pôsobení sa odmena i trest vracia k pôvodcovi.

Preto v žiadnej situácii životnej, či je to bolesť, zármutok, utrpenie, nespravodlivosť atď. nemáme malomyseľnieť, zúfať či preklínať, lebo Duch svätý, vesmírna zákonitosť a spravodlivosť, všetko vyrovná!

Všetci ľudia sú podriadení tomuto pôsobeniu, týmto vesmírnym zákonom tak, ako každý tvor a vôbec ako všetko stvorené. Všetci sme zákonom obkľúčení a preniknutí, lebo v zákone a cez zákon sme tiež vznikli. Žijeme v zákone a slobodnou vôľou si utkávame sami svoj osud.

Priblížme si v obraze tieto duchovné pravdy. Poznáte seizmograf, ktorý zaznamenáva sebemenší otras či pohyb pôdy – či už pri zemetrasení, či pri atómových pokusoch. Žiaden štát nemôže dnes zatajiť pokusy s nukleárnymi výbuchmi. Seizmograf je na stráži a vypočíta na kilometer, kde sa pokus udial. – Iný príklad: Film zachytáva presne každý dej, ktorý sme sfilmovali a ktorý si môžeme kedykoľvek premietnuť – a vždy je verným a neskresleným dejom.

Tak i Boh votkal do stvorenia svoje seizmografy, film, rádiovysielače, rádiop­rijímače, to jest svoje dokonalé zákony, ktoré samočinne konajú svoju nepodplatiteľnú prácu, takže sa všetko na vlas vyplňuje a večne vyrovnáva, čím je vylúčené akékoľvek nadržiavanie, rovnako ako je nemožnou krivda a každá nespravodlivosť. A tieto zákony sú od Ducha svätého – od jeho pôsobenia.

Ešte k naprosto jasnému pochopeniu čujme priamo plastický príklad, ktorý som už raz uvádzal: Človek svojím životom, skutkami, slovami, cítením a myslením dodáva nitky neúnavnému tkáčskemu stavu života, z ktorých sa na tomto stave tká plášť, ktorý musí nosiť. Každý človek teda nosí taký šat, aký si utkal.

Sily vesmírne sú tak mocné a dokonalé, že môžu vytvoriť tisíce živých foriem, aby sme vyrovnali, čo bolo proti Duchu svätému, to jest proti vesmírnej zákonitosti, spáchané.

Vesmírna zákonitosť je krásna až k oslnivosti; spravodlivá, prísne spravodlivá, až k mrazeniu. Preto si znovu uvedomme, že nie je treba rozčuľovania, zúfalstva, malomyseľnosti či preklínania pri najrôznejších trampotách, problémoch, starostiach, bolestiach či nespra­vodlivostiach; každý si príde na svoje!

Nemýľte sa! Boh nebude oklamaný! (Gal. 6:7)

Amen

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Návštěvy

Dnes:255
Včera:250

Právě přítomno lidí
6

Celkem členů

34 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 14.12.2019 16:11
  Odebral jsem možnost nepřihlášeným uživatelům hodnotit komentáře. Na nějaký čas, než bude tato ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Oldřich Pružina Oldřich Pružina 14.12.2019 13:33
  Vojtíšek je známá firma, už v 90. letech pomlouval a brojil proti každému, kdo jen trochu měl cosi ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat