Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

41 - Osobivost a věcnost

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

41 - Osobivost a věcnostU těch lidí, u nichž jest snaha po lepším životě, setkáváme se příliš často s umíněnou přemírou osobivosti, která vyvěrá z přemýšlivého zabývání se sama sebou na úkor toho, pro co chtějí žíti. To je tak nápadné a časté, že je vhodno se tím zabývati. Nutno však předem upozorniti na to, že se chceme zabývati lidmi dobré vůle.

Tito vážní lidé, hledající pravdu a toužící po uskutečnění lepšího života na zemi, mají tendenci přejíti od vývojového vědění k získání zdravého sebevědomí. To je krok, který musí niterně učiniti každý člověk, má-li jeho duch doznati proměny ke zralosti, která člověka te­prve staví na stupeň užitečné lidskosti.

Získání přirozeného a láskyplného sebevědomí je velký vnitřní kvasný projev, při ně­mž všechno vývojově získané bylo dáno do tavící nádoby osudu. Člověk z něj má vyjíti se žhavostí po dobru a krásnu. K tomu směřuje a to chce přivoditi onen kvas osobnosti, při němž je vidět často jen pěnu a cítit nezdravé výpary, což může mnohého povrchně pozorujícího člověka másti, jestliže je lehkomyslně ochoten považovati pěnu za projev kvality, tedy jestliže nezjistí celý obsah nádoby nitra člověka, v němž se odehrává zrající kvasný proces.

Tento kvasící proces musí prodělati každý člověk, který se chce dobrovolně vzdáti svého osobního vědomí a získati tvořivé sebevědomí. To znamená vřazení se do zákonitosti stvoření a spolupůsobení na vývoji většího celku než vlastního osobního okruhu. Tedy pře­chod od osobního nazírání k neosobnímu, tedy subjektivního k objektivnímu.

Proces zrání trvá léta, mnohdy celý pozemský život a sahá i daleko za něj, neboť může úspěšně skončiti až úplnou planoucí duchovní zralostí, v níž se člověk stává věčným. A čím je kdo zralejší, tím je i duchovně věcnější a neosobnější.

Proč duchovně věcnější? Protože duch je podstata člověka, tělo pouze jeho slupka, protože duchovní je bližší prazdroji života a tedy cennější a vyšší, protože věcnost jest v pravdě ne ve hmotě. V duchovní věcnosti a neosobnosti spočívá kategorický projev posluš­nosti zákonů vývoje, směřujícího od dočasnosti k věčnosti, od trpkých prožívání v nížinách hmotnosti k blažené tvořivosti ve výšinách duchovních oblastí.                                                   .

Možnost tvořivého vzmachu je jenom jedna. Ve světle duchovního života. V temnu materialismu je úpadek, zhroucení, smrt. Co chce býti duchovně žito, musí usilovati o světlo a jeho hodnoty. V tom je pravá a bezpodmínečná věcnost. Všechno ostatní je pomíjivé a proto nevěcné. ~

Věcnost a věčnost jsou podobné pojmy. Věcnost je projev ducha, jehož konečným vý­sledkem je věčnost.

Všechno to, co směřuje k duchovní ušlechtilosti a k vědění, k pravdě, ke spravedlnosti, k lásce a čistotě, všechno, co chová v sobě věrnost duchovnímu životu a jeho hodnotám, je věcné a moudré. Opak je životní zradou a tím projevem neposlušnosti, jíž je určena konečná zkáza.

Lidský život je osobním a má býti nadosobním projevem tvořivého působení v zákonech stvoření. Má svoje poslání a cíl, svou zářivou budoucnost a své věcné výchvěvy radosti z bytí. V tom jest vše! Plně vědomá osobnost jest či smí býti činná na neosobním díle věčnosti.

Když se člověk osvobodí od citlivůstkářského zabývání se sama sebou a přejde ke službě neosobní, věcné, získává nejkrásnější osobní vyzařování, usměrněné, všestranné a harmonické, spojující člověka s věčnými výchvěvy souladu všeho stvořeného.
 

DoslovLéčení zářením neboli osobním léčivým magnetismem je doplňkem léčení dosud zná­mého. Nechce jej nahraditi nebo přezírati, neboť jej nahraditi nemůže. Vždy bude zapotřebí chirurgů a odborných i praktických lékařů, průkopníků nových metod léčení a jiných. Bude však stupňováním dosud známé léčby, neboť může léčiti především již příčiny, ne jen násled­ky,jak se děje dosud.

Stane se tedy oním preventivním léčením, o němž lékařská věda dlouho sní a o nějž usiluje a které se jí dosud zdálo vzdálenou hudbou budoucnosti.

Dnes je to umožněno poznáním celkového stvoření a tím různých druhů záření i růz­ných druhů lidských podstat, které nám zjevilo vědění ze všeobsáhlé moudrosti Abd-ru-shi­nova slova Pravdy.

Praví-li se vněm, že "léčivý magnetismus bude zaujímati jedno z vůdčích postavení v dalším vývoji lidského pokolení" poukazuje se tím na okolnost, že bude míti mimo léčivých efektů i vliv na lidský vývoj.

Další vývoj znamená zduchovnění, zušlechtění, povznesení, získání širokého vědění o stvoření a vpravení se do jeho zákonitostí. Tomu léčivý magnetismus může nejvhodněji a nejpůsobivěji napomáhat, jestliže je tu dobrá a pohotová vůle léčivou sílu takto opravdově zhodnotit tím, kdo ji předává i kdo ji přijímá.

Léčivá síla jest vždy užitečná. nezpůsobí-li snad hned tělesné uzdravení, slouží k uzdravení, které je cennější než zdraví tělesné, ke zdraví jemnohmotnému, duševnímu a nepřímo duchovnímu. Její přijímání je omilostňováním k vroucnějšímu rozvoji, pobídkou k čilejšímu pohybu ke splňování cílů lidského pobytu na zemi.

Vůdčí postavení léčivého magnetismu je tedy v pomoci všem lidem dobré vůle k rozvinutí záchvěvů, způsobujících vzestup a k tvořivému uplatnění hřiven, vložených do člověka za cílem uskutečnění výstavby a rozvoje království Míru na zemi.

 

Konec

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Komentáře článků

 • Povolaný český národ
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 14:03
  Velmi silně bije a rezonuje v článku Morava tato věta: Ale oni nezůstanou takoví, jací jsou, ale v ...

  Číst dále...

   
 • Sen – cesta do pekla
  Vladislav Brewczyński Vladislav Brewczyński 26.04.2020 13:33
  Obrázek, který máte v titulku vašeho pojednání, je opravdu výstižný a mohu potvrdit, že to vyobrazení ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Gabriela Erhardtová Gabriela Erhardtová 14.12.2019 17:00
  V týchto dňoch čítam "Vzpomínky na Pána"....dokonca aj náš Pán bol obvinený z vytvorenia sekty..... čo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat