Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

21) Doslov

Komentář k Novému zákonu

 

Lži a omyly katolické církve aneb slova na obranu Pravdy Ježíše Krista

 

 

napsal Pavel Krajíček

 

 

Závěr

 

 

Tento komentář jsem napsal z lásky k Pravdě, nikoli z lásky k shnilým církevníkům, kteří každým svým dechem uráží svatost Boží.

 

 

Nyní ještě několik slov samotného Ducha Pravdy:

 

"Jak velmi bloudí domýšliví věřící, kteří ve slastném rozechvění již dlouhou dobu myslí na Boží říši na zemi v pyšném sebevědomí, že ji budou smět užívat jako vyvolené děti Boží, protože podle svého názoru věří ve svého Spasitele, který zemřel pro ně a při tom na sebe naložil jejich hříchy. Tak jako když si hodné dítě zvykne na to, že je velmi často odměňováno sladkostmi, tak představují si také příchod této říše Boží sem na zem. Jako líbezný sen tane jim to při myšlence klidného úkrytu ve věrné ochraně Boha, který je zahrne svou láskou z radosti, že v něho věří! A který je tím odměněn, protože víru v něj otevřeně přiznali a nikdy se za něj před lidmi nestyděli. Co spočívá v tomto mínění za nevýslovnou pýchu!

Zkoumejte jen důkladně a ostře, vy lidé, a shledáte, že většina všech křesťanů skutečně stojí tak, a ne jinak! Není v tom řečeno příliš mnoho, ovšem i tak to zní smutně.

Avšak Boží hněv zasáhne ve veliké přísnosti tyto samolibé! Je to slizké bahno, kterému se člověk vyhne s odporem! Zasáhne právě všechny ty, kteří se nyní v pýše povyšují jako vyvolené a věrné děti Boží." (celá kniha)

 

***

"Tak dopadá těžká kletba na všechny ty, kteří učí lidi falešným představám o Boží vůli ve stvoření, kterou bylo možné tehdy nalézt ve Slově Spasitele, ne však v citátech z Bible, které ji nezachovaly čistou, tím méně v pozemských výkladech." celá přednáška: 2. V zemi soumraku

 ***

Na závěr bych chtěl ještě sdělit, že nebudu polemizovat se samolibými církevníky. K nějaké diskuzi jsem ochoten jen s takovým člověkem u kterého uvidím pokoru a vážné hledání a skutečně věcné otázky. Jinak se budu řídit samotným Abdrushinovým doporučením, které v jednom dopise napsal:

 

"Řekl jsem jasně, že všechno, co se v Bibli plně neshoduje s Poselstvím, je v ní nesprávné.

Zde není co vysvětlovat. Já jsem také nepřišel proto, abych vysvětloval Bibli, která byla napsána lidmi, nebo z ní převáděl na Poselství Grálu, nýbrž přináším Pravdu samu, takovou, jaká je! Přináším ji nově, aniž bych se opíral o některé existující spisy.

Proto také říkám, že ten, kdo chce poznat Poselství Grálu, musí zanechat všeho, co až dosud poznal.

Kdo nechce, ten ať jde klidně svými vlastními cestami, neboť bude muset prožít, kam vedou.

Proč mluvíte s takovými lidmi? Je to ztracený čas! Tito lidé se přece nezbaví úplně starého, a něco polovičatého nemá vůbec smysl. Doba příliš pokročila, nad lidmi stojí Soud. Už není čas na velké zvažování a vyčkávání. Člověk buď chce, nebo nechce. Je postaven před Pravdu!

Podle toho, jak se zachová, takový rozsudek si vyřkne sám nad sebou.

Také Vy se s tím nyní vyrovnejte a řiďte se mým Slovem. Nedopusťte, aby se Vaše láska k lidem stávala opět a opět tak změkčilou, že byste chtěl pokud možno zachránit všechny! Nikdy toho nedosáhnete, nejspíš přitom ztratíte ještě sám sebe. Lidé toho nažvanili už dost. Nechte toho a poskytujte vysvětlení jen těm, kteří skutečně vážně hledají! Ale lidé, s nimiž jste zatím mluvil, nejsou hledající, nýbrž domýšlivci, kteří si o sobe myslí, že už dosáhli všeho.

Pro tyto lidi Slovo není.

Pozdravuji Vás!"

 ==

 

Následující články (přednášky a životopisy) už nejsou dílem Pavla Krajíčka, ale jedná se o spisy z doby, kdy žil Abdrushin na zemi.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat