Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Ježíš Kristus

Více
26. zář 2018 21:13 #3 napsal Pavel Krajíček
Nesuďte a nebudete souzení

Je mnoho lidí, kteří tento výrok správně nepochopili a ještě více je těch, kteří ho zneužívají. Celý ten verš v evangeliu Lukáše zní:

​"​Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno."

​Pravé odpuštění spočívá v tom, že nedbáme chyb druhých, že prvně odkládáme chyby na sobě, dříve, než budeme chtít hledat chyby na druhých. Nehledat chyby na druhých je splněním onoho nesuďte a nebudete souzení.

​Jde ale o vnitřní stav, který nejde rozlišit vnějším pozorování. Protože je rozdíl mezi výše popsaným stavem a útočnosti ve službě Světlu. Rytíři, kteří duchovně na onom světě bojují proti temnu a rozdávají rány mečem, by museli být všichni nařčení z toho, že soudí.

Ještě jinak řečeno jde o rozdíl mezi osobním a věcným. Rčení se týká osobního, aby člověk ve styku s bližními nedbal jejich chyb a spíše šel příkladem svým životem. Když nebude dbát chyb a bude odpouštět svým bližním, tak i jemu v zákoně zvratného působení bude odpouštěno (​Nesuďte a nebudete souzeni​)​. Rčení se tedy týká osobního, ale ne velkého věcného ve službě Světlu. ​Jako příklad může posloužit​ Jan Hus... jeho bychom mohli nařknout, že soudil druhé a tedy nedbal tohoto přikázání. On ale nebyl osobní... ho osobně nerozčilovaly malé chyby lidiček, protože je sám neměl. On ve službě Světlu byl věcný a hájil Pravdu a Světlo před havětí a temnotami před zlem.​

Jestliže nějaký nízký člověk bude před vámi špinit Boha​ nebo bude jinak nespravedlivý, tak nemůžete mlčet. Potom je to zbabělost a zneužití onoho rčení. Milujte své nepřátelé znamená, tedy je i kárejte, nemohou li jinak dojít k poznání. Když mlčky snášíte zlo, tak je podporujete.

Ono to všechno jde pochopit a rozlišit jen z vnitřku skrz cítění. To souzení je takové, že vnitřně odsuzujete a kritizujete chování, které se vás dotýká. Vám osobně se nelíbí nějaké chování toho či onoho ve vašem osobním životě a těchto věci se týká ono pořekadlo ​Nesuďte a nebudete souzeni​. Pokud jste ale duchovně pokročili a odložili malicherné pozemské chyby, tak tyto vás už osobně nerozčilují ani se vás nedotýkají. Zachvívajíc se ve Vůli Boží, ale nebude mlčet, když zlo a havěť bude špinit a napadat Pravdu. Nebude to osobní, ale věcné.

Mnohé ba snad vše bylo takto nepochopeno, ale i překrouceno a zneužito z Bible. Především farizejové, tedy pokrytci rádi zneužívají těchto moudrých rad pokrouceně k zastření svých ohavnosti.
Poděkovali: Michaela Juhaniaková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:14 #4 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Ježíš Kristus
Nech mrtvé ať pohřbí své mrtvé.

Tento výrok Ježíšův, který zaznamenal Matouš v 8.22 : "Následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé." Tento výrok mnozí nechápou. Především jej nechápou samotní oni mrtví. Oni mrtví Ježíšem zmínění jsou rozumáři a materialisté, protože oni jsou vnitru duchem mrtví a pouze jejich nástroje tělo a rozum jsou aktivní. Jsou to bezduché loutky, nepotřebné pro skutečný život, mnohdy velice škodlivé, jak o tom svědči dějiny i přítomnost.

Proto Ježíš říká vnitru živému člověku, ať se nestará o devianty materialisty a rozumáře, tedy ony vnitru mrtvé, ale ať jej následuje, tedy ať žije podle jeho slov, podle jeho učení. Protože je stále více a více zřejmé, že mrtví materialisté se nezmění a Pravdu nepřijmou, jsou tato slova stále aktuální: "Nech mrtvé ať pohřbí své mrtvé". Nelámat si hlavu těmito mrtvými rozumáři, kteří budou vyhubení, ale pracovat na sobě a hledět v sobě zachránit co se ještě dá.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:16 #5 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Ježíš Kristus
Mnozí znají a také občas citují​ ​větu z bible:

Marek 11:24​ ​"Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít."

Většina tomu ale stejně nevěří. Jde o to, že věta je vytržená z kontextu. Čteme např. v Jan 15:7 ​"​Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.​"

Z toho vyplývá, že člověk se musí prvně zcela a úplně vřadit svým cítěním, myšlením a skutky do zákonů stvoření nebo-li do Boží vůle, což je jedno a totéž. Teprve potom smí žádat svého Pána a zároveň věřit, že bude ve všem vyslyšen a dostane oč prosí. Samozřejmě ono bezpodmínečné vřazení se do zákonů stvoření vylučuje, že dotyčný bude žádat nějaké zvrácenosti či pošetilosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:17 #6 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Ježíš Kristus
Je mnoho věřících, kteří tvrdí, že milují Boha. Je to ale namnoze velká lež.

Bůh vložil do svého díla do svého stvoření zákony, přírodní zákony, svou vůli. Jestliže milujeme Boha, tak budeme jednat v rozporu s touto jeho vůli? Tady je vysvětlení. Ten kdo miluje Boha, dodržuje jeho zákony stvoření. Ochotně a radostně se jim podrobuje.

V bibli čteme - Ježíš říká v Jan 14,15: “Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání​...​”

dále Jan 14,23: ​​”Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo​...​”

dále Jan 14,24: “Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova.​..”

A​ přesto vidíme pokrytce z církví, jak veřejně vytrubuji před Bohem a lidmi, že jsou hříšní a že zhřešili a že stále hřeší... a zároveň vám většina z nich bude tvrdit, že miluje Boha. Jak ale mohou milovat Boha, když to znamená:​ "​Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo​...​ kdo mě nemiluje, nezachovává má slova".​.. tak koho to vlastně tito pokrytci a samolibci milují?

A samozřejmě totéž píše i Abdrushin např. v přednášce 3. Mlčení​:​

"Učte se proto poznávati zákony, jež jsou zapsány ve velké knize celého stvoření. Podrobiti se jim znamená milovati Boha! Pak nepřivádíš již do harmonie žádný nesouzvuk, ale přispíváš k tomu, aby v plnou výši dospěl šumný akord!"

Stojí tam totéž co řekl Ježíš: "Podrobiti se jim znamená milovati Boha!"

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:18 #7 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Ježíš Kristus
Bolest Kristová z ukřižování

Mnoho lidí má falešnou představu o bolestí, kterou vytrpěl Kristus při ukřižování. Jako vždy posuzují lidé podle sebe a svého chápání. Ti nejnižší, tedy rozumáři a materialisté v tom budou spatřovat povrchní bolest fyzického těla.

Prostě bolest jako u každého jiného člověka, přibitého na kříž. Víme že jsou různí fanatici, kteří se nechávají ukřižovat a probít si ruce nohy hřeby a pod. varietní kousky k sebeukojení a k exhibicionismu.
Pouze člověk, který má ve svém nitru pravou skutečnou duchovní lásku k Bohu a lidem, člověk kterému jde o to, aby lidé nemuseli zahynout, pouze ten může odtušit matný odlesk bolesti, kterou Kristus protrpěl.

Nebere se totiž na zřetel to nejdůležitější a sice to, že v pozemském těle Kristově nebyl inkarnován člověk, lidský duch. V Kristově pozemském těle byla inkarnovaná malá část ze samotného živého bezbytostného Boha a to část Lásky.

Ukřižováním tedy netrpělo pozemské tělo, vůbec nešlo o malichernou pozemskou bolest. Ukřižováním byla zavražděná živá věčná Láska! To byla bolest nad níž větší není. To je něco, co člověk nemůže nikdy procítit. Zralý člověk může poznat bolest, když je jeho duchovní láska ubíjená, ale nikoli věčnou Božskou Lásku samotného Krista. Rovněž k pochopení se nelze přiblížit s dnešními sobeckými pocity, které chtějí lidé nazývat láskou. Jak člověk pozná, že má pravou lásku? Pravá láska má na zřeteli duchovní vzestup bližního a tím i jeho věčné štěstí. Vše ostatní je sebeklam, opičí láska, pudy, sobectví, samolibost.

Člověk nemůže procítit Lásku samotného Boha, může procítit jen její účinky na sobě, ale nikoli ji samotnou.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:18 #8 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Ježíš Kristus
Dnes abyste se mohli stát knězem, tak musíte vystudovat teologickou fakultu. Vybral si Kristus své učedníky ze studovaných zákoníků a farizejů? Nikoli, vybral si je z lidí jednoduchých a prostých... z rybářů a pod. A proč asi?
Antikrist, kdo je asi antikrist? Přece ten, kdo se postaví proti Kristu, jak už slovo samo říká. Antikrist je tedy pozemský rozum, který není řízen cítěním. Pouze tento chladný rozum je schopen vraždit, lhát, podvádět a pod. Dnes v církvích nejsou přijímaní ti, kteří jsou skutečnými služebníky Páně, ale ti, kteří absolvují dlouholeté školení svého rozumu. Opět se dostal antikrist i do čela církví a tyto si toho vůbec nejsou vědomy a stále čekají na jeho příchod.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:18 #9 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Ježíš Kristus
Církevní výklad změkčilé Lásky Boží bude příčinou duchovní smrti mnohých církevních věřících. Takový tvor, který věří takovým opovážlivým bludům, že Kristus přišel tady na zemi se nechat ukřižovat, aby samolibé shnilé lidstvo nemuselo prát své vlastní špinavé prádlo, tak takový tvor už není člověk. Je to bezduchá atrapa člověka. Boží Lásku nelze odloučit od Boží Spravedlnosti, tvoří jednotu. Kristovo poslání spočívalo v tom, aby hlásáním Pravdy přiměl lidi k vřazení se do zákonů stvoření, což jediné vede ke spáse. Jen ta nejtupější ovce může se nechat církvi zlákat na pohodlnou a širokou cestu, která vede do záhuby. Jaká obrovská a nestoudná domýšlivost je v názoru v němž se člověk domýšlí, že sám Bůh poslal svého Syna, aby vzal na sebe všechny hříchy pozemských samolibých červíčků a že tito jsou od té doby radostně přijímaní v nebi. Kde nechali lidé hlas svědomí? Projev svého čistého citu? Vždyť tento proti těmto bludům hlasitě křičí.
Vidíte přece na světovém dění, na utrpení celých národů, že Boží láska má daleko do změkčilosti. A že lidé sklízejí co zaseli, což je známkou Spravedlnosti.
Tvrdé a nemilosrdné bude probuzení změkčilých sluníčkářů. Většina z nich zahyne. Přežijí jen ti, kteří (když jinak nechtějí) skrz velké utrpení v závěrečném očistném dění se probudí. Nebude jich mnoho. Mnozí církevníci zahynou s odporně podlézavými slovy na rtech, že poznali Krista, což je jen jejich domněnka. Nikdy se nevynasnažili, aby Kristovým slovům správně porozuměli, tím méně aby podle nich žili. Totéž se týká změkčilých esoteriků. Láská Boží je jasná jako křišťál. Je to trojice Láska, Čistota, Spravedlnost. Je opravdu trapné, když se pokoušejí změkčili blouznivci vykládat Boží Lásku. Když se do nich zahledíme hlouběji, objevíme jen samolibost, rozplizlost, která si opovážlivě maluje Lásku Boží podle svých přání, fantazií, které vyvěrají z jejich slabosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2018 21:19 #10 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Ježíš Kristus
Lukáš 12​,​36​:​​​ ​"​Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.​"

Tato rada Ježíšova​ nabádá k trvalé bdělosti. K trvale bdělosti ve svém cítění, což je stav pro dnešního rozumového člověka téměř nepochopitelný a neuskutečnitelný. A právě jen v tomto stavu může být člověk skutečně člověkem. V této trvalé citové bdělosti člověk vždy za všech okolnosti ví, co je správné podle zákonů stvoření a tedy podle Vůle Boží a nemůže zbloudit. Kdyby lidé na zemi uskutečnili jen tuto jedinou větu, tak je ráj na zemi a štěstí. Čisté cítění je také schopné poznat skutečnou krásu na rozdíl od rozumové "krásy" která plodí jen deviaci a modní šílenství. V Kristový​​ch slovech jsou moudré rady. Lidé v nich ale moudrost nehledají a proto nemohou nalézt.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:255
Včera:268

Právě přítomno lidí
8

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?
  Jitka Brewczyńska Jitka Brewczyńska 03.11.2019 22:03
  Když jsem se ještě věnovala pomoci bližním v oblasti poradit proč se jim děje to či ono, přišla za ...

  Číst dále...

   
 • Jak vzniká homosexualita
  Jarmila Fialova Jarmila Fialova 23.09.2019 05:26
  Děkuji.

  Číst dále...

   
 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat