Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Básně - Hermann Wenng

Více
24. říj 2018 15:28 #88 napsal Pravé lidství
1. PANE!

Stvoření Tvé – jakou nádherou plane!
Jakou krásu v něm všude oko vidí,
a není zastřeno zlobou tak, jako zrak lidí,
oko z její hloubky se dívá,
čistá láska a pevná víra!
Teď však nenávistí jen srší lidstva zření
a proto je mu navždy uzamčený i pohled do stvoření.
Do stvoření, které živou krásou plane, ó Pane!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. říj 2018 09:24 #89 napsal Pravé lidství
2. ZVĚSTOVATELI PRAVDY

Mistře, Ty jediný jsi pravdivý,
Slova Tvá – jako proud ohnivý!
Jedině Ty jsi život sám
a pouze Ty vystavíš chrám,
jehož kopule zlato ryzí
pne se do výšin – až v nekonečnu mizí!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. říj 2018 09:51 #93 napsal Pravé lidství
3. ŠTĚSTÍ

Ó Pane, jaké štěstí se ve mne vznítí,
když mne Tvé svaté jméno rozechvívá,
když srdce moje lásku k Tobě cítí,
jež mnou a bytím celým, nitrem mým prochvívá.
Ó Pane, jaké štěstí se ve mne vznítí,
když na dne mojí duše, nejžhavěji
se Tvoje svaté jméno rozzáří, a svítí
jako drahokam vzácný, co nejjasněji!
Ó Pane, jaké štěstí se ve mne vznítí,
Ty jediný jsi život, poklad, pravé jmění,
vždyť nic nemůže jásavěji obestřít mé žití,
než Tvoje svaté jméno, kol kolem ve stvoření!

Hermann Wenng
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. říj 2018 09:52 #94 napsal Pravé lidství
4. NEŠTĚSTÍ

Zakalen je Tvůj zrak a nevidí, že se Ti neštěstí blíží,
před nímž Tě dobrotivost doposud vždy ochránila –
protože však tím pro tebe se další dobro ztíží,
shlukne se nyní vše, co pro tebe doba dávna uskladnila!
Slunce zapadá, zvedá se temný stín –
očistná bouře šlehá černé země klín,
slabé se skloní, prohnilé klesne a se zničí,
jen silné povstane veliké a hrdě se do výše vztýčí!
Páska pak padá – rozptýleny jsou mlhy!
Pohled je upřen volně do dálav obzoru,
kde utkán je z Boží nádhery – barevné duhy
most, klenoucí se k věčnosti světlé, nahoru.

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. říj 2018 09:08 #96 napsal Pravé lidství
5. POZEMSKÝ OSUD

Vždy jen ráj ztracený
pozemským je osudem.
Když odcházíš, tu jeví se ti bez ceny
i nejvyššího štěstí slib a – pouhým přeludem.
Kdysi však spatřiti jsi směl,
co v zemi světlé jest skryto –
tam svěřeno, cos věrně střežit měl
a co navěky v tebe je vryto.

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. říj 2018 09:08 #97 napsal Pravé lidství
6. (KARMA) OSUD

Vše, co v minulost se vnoří,
do vesmíru vepsáno jest přísně!
Nikdy se to již více nerozboří –
jsou-li to radosti písně
anebo snad nářky bolů –
lhostejno, zda vedou vzhůru nebo dolů,
dolů až k nejhlubší hlubině,
neb nahoru, k vrcholné výšine!
Všechno, všechno zpět k nám přijde
v koloběhu hvězdných cest –
marné jest, kdo proti tomu jest!
Vše, co z Tvojí vůle vyjde,
ať již nenávisti nebo lásky květ,
vždy se vrátí znovu k Tobě zpět –
i když krví nebo ohněm, dosud
domníváš se vyhladit svůj osud!

Hermann Wenng
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. říj 2018 09:58 #101 napsal Pravé lidství
7. BOJOVNÍK

Sebeláska? Vlastní přání?
Zda tě nenutí k zoufání
malý pozemský osud svůj?
Chceš-li velikým se státi,
tedy pro sebe nebojuj –
jen vždy a jedině o velikost pečuj!
Ó člověče! Pouze o nejvyšší starej se –
a peruť nadšení tě převysoko povznese!
Necouvneš-li nikdy, před zlem, ve svém chtění,
potom ve věčném dopěješ k vykoupení!

Hermann Wenng
Poděkovali: Zdeněk Hrubý

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. říj 2018 15:34 #103 napsal Pravé lidství
8. POSLEDNÍ PUTOVÁNÍ

Naposled ještě před svým odchodem,
rád bych se pokochal pohledem
v nádheru věčné přírody! –
Kéž by přede mnou zaskvěla se
na horách, v údolí i v lese,
za jitřních červánků lesku
i hasnoucí září záblesku
večerní pohody!
Dny ostatní všechny, rozplynou se v nic!
Jen příroda velkolepá, jako maják praodvěký
osvětlí výhled můj do dálav bez hranic,
kde zanikne, co malicherné, provždy a na věky!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. říj 2018 15:35 #104 napsal Pravé lidství
9. MODLITBA

Pokoru nechť pouze v srdci nosím –
PANE, o to Tebe vroucně prosím –
abych nepropadl touze po vládě a moci,
proti ješitnosti, závisti a pýše přispěj ku pomoci!
Prosba moje upíná se k TOBĚ,
budiž TVOJE milost se mnou v každé době!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. lis 2018 11:01 #107 napsal Pravé lidství
10. BDI

V jediném okamžiku,
v němž tě opustí bdělost, můžeš se zřítit v bezedných hlubinách;
v jediném okamžiku,
v němž tě opustí bdělost, rozpoutají se tobě dřímající bouře;
v jediném okamžiku,
v němž tě opustí bdělost, pozbudeš co celých tisíciletí plodem –
v takovém okamžiku
zaschne žen tisíce lánů, zkropených tvým potem;
v tomto okamžiku jediném.

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. lis 2018 11:02 #108 napsal Pravé lidství
11. MLHY

Všichni bloudí; - kolem nich se zvedá hustá mlha,
nikdo nezří stezku, ani málo kroků před sebou,
křečovitě chytá a drží se druh druha
vzdychaje: „Ty silnější jsi, já půjdu za Tebou!“
Do četných davů zazní hlas: „Pojď se mnou, kdo se bojí!
Já Světlo jsem, já vidím cíl i cestu!“
Vskutku je vede dál, až všichni rozechvěni stojí
u propasti příkré, bez nejmenší opory neb mostu.
Hlubina šumně víří vodních spoust záplavou –
kol dokola však všude pouze stěna šedá.
Oni přec chvějně doufají – v oku smrt číhavou –
že lidský mozek nalezne záchranu, kterou hledá!
Nikdo však nehledí tam, kde záchrana jediná volá,
nikdo z nich plamen požáru Pravdy nesočí,
ani vedoucí pochodeň, která jím vstříc plápolá –
a proto do své světlé vlasti nikdy nevkročí!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. lis 2018 01:27 #112 napsal Pravé lidství
12. BLESK

Paprskem blesku byl jsem zasažen!
Tu s výkřikem jsem při svém pádu
nad svými údy pozbyl vládu
já ležet zůstal poražen.
Jaký však zázrak, jaký div!
Spáleno vše – a při mém probuzení,
není již ničeho k nalezení
z toho, co poutalo mne dřív!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. lis 2018 01:28 #113 napsal Pravé lidství
13. PŘÁTELSTVÍ

Zda může kdo na zemi většího štěstí míti,
než, je-li mu dopřáno u milých přátel dlíti?
S nimi milovati, s nimi i trpěti –
s nimi též růsti a k výšinám dospěti?
Ano, to jsou ty nejkrásnější chvíle,
kdy se duch k duchu přidruží tak mile,
když v proudu sil vzájemné výměně,
v radostnou budoucnost doufají společně!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. lis 2018 16:16 #117 napsal Pravé lidství
14. ZMĚKČILOST

Veškeré zlo a neštěstí
vzešlo jen ze změkčilosti. –
Tak lidstvo kdysi ztratilo
stezku Pravdy - a zbloudilo!
Změkčilost se tehdy stala
modlou, která sobě lhala,
jež později zrodila i lest
a nakonec pozvedla vraždící pěst!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. lis 2018 16:17 #118 napsal Pravé lidství
15. SAMOTA

Vyhni se chvatu a hlomoznému ruchu,
raději klid samoty popřej svému duchu –
nedej se ani pokřikem davů zmásti,
teprve tak se staneš vesmíru pravou částí,
vyhledej samotu, která léčí a hojí,
ona tě svým tichem s věčností spojí!
Celé tvé já, proudům síly nejvyšší
samota otevře – a zcela tě utiší,
když odevzdáš se plně nejvyšší jen metě,
utváří se radostně tvůj život v tomto světe!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. lis 2018 11:41 #119 napsal Pravé lidství
16. OBNOVA

Všechno lidské myšlení, všechno lidské mluvení,
všechna lidská přání, všechno lidské štvaní
pro mne duté je a nezřetelné.
Všechno lidské spěchání, všechno lidské jednání,
všechno lidské doufání, všechno lidské zoufání –
prázdné pro mne je a nesrozumitelné.
Cizími jsou pro mne spolubližních dráhy –
všechny moje úvahy a všechny moje snahy –
nejsou s nimi více společné.
Nemám mezi nimi nikde stáni,
o jejích představách nemám ani zdání
a jejich činy všechny jeví se mi zbytečné!
Nenacházím mezi nimi místa,
kde by se duše má cítila jistá;
zůstávám povždy tak opuštěn a sám!
Pouze ještě a jedině ve svých snech,
jež mně stále obletují i ve všedních dnech,
já pohled Jeho Oka znám.

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. lis 2018 11:42 #120 napsal Pravé lidství
17. ČLOVĚK

Mohutným svým pomníkem do výšky vystoupil –
matně se leskne témě jeho železné hlavy –
až do mraků sahá! – On široširý vesmír oloupil
pro tento odznak svoji slávy!
Kol těžkých údů jeho „já“ přehodila
jeho ruka pyšně Božství modrý plášť
a k zlé obětní hostině mu předhodila
ubohé jeho bratry – jichž okovy řinčí jeho zášť!
Plameny se plazí, kouř se valí hustý
z hranic ohňů, které jeho ruka podpálila,
by až k hvězdám dalekým se staly ústy,
jež by jeho slávu, moc a velikost jim oznámila!
Náhle se otřese země! Vše hřmotně se do prachu řítí,
co domněle pro celé věky zbudoval a pěstoval –
zářící kříž však svým zlatem do noci svítí,
aby tvorům smrtelným – bytí Pravěčného zvěstoval!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. lis 2018 16:13 #121 napsal Pravé lidství
18. UMĚLEC

Toužebně zvedáš k věčné Moudrosti svou tvář,
by se Ti snesla do srdce její síly zář –
již bude stará rána žití zacelena;
budeš pozvednut vzhůru, skloníš-li se sám na kolena –
a snaha tvá bude čistým uměním odměněna,
až příroda zjasnělá, z bolů dob dávných vyjde proměněna –
ozvěny melodie kdysi prožité ti znovu daruje
a povznese tě tam, kde sama věčná Pravda kraluje!

Hermann Wenng
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. lis 2018 16:14 #122 napsal Pravé lidství
19. MILOST

Jak úžasného blaha lahodný nektar
duch ze Slova Pánova pije.
Bůh udělil nám svého Slova dar
a seslal nám Syna On žije!
Ze svého trůnu světelného
On spatřil naše utrpění,
zřel smrt, věčné zavržení
a proto seslal Syna svého!
Kterak přec slabá řeč lidí je,
by vyjádřila bytí – pouze
však vědění stačí: On žije
a pomůže nám z nouze,
tak smrt hrozící odvrátí spolu –
leč koho to v aconech věků vzruší,
kdo z toho velikost milosti tuší;
On seslal Syna dolů.
Tedy to smrt věčná přece není,
ba ani konce pozemského dění;
vždyť On odvrátí opět bídu
od kajícího se lidu
kdož pravou lítost prokáží,
ty znovu láskou oblaží,
ducha jich zachrání svojí milostí
pro život ve Světlé oblasti!

Hermann Wenng
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. lis 2018 17:59 #131 napsal Pravé lidství
20. TŘI PŘÁNÍ

Měj pouze tři přání ve svém žití:
za prvé: k Bohu a Pánu se přiblížiti,
za druhé: tou milostí oblažen býti,
za třetí: nikdy již více přání nemíti!

Hermann Wenng

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:289
Včera:227

Právě přítomno lidí
9

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?
  Jitka Brewczyńska Jitka Brewczyńska 03.11.2019 22:03
  Když jsem se ještě věnovala pomoci bližním v oblasti poradit proč se jim děje to či ono, přišla za ...

  Číst dále...

   
 • Jak vzniká homosexualita
  Jarmila Fialova Jarmila Fialova 23.09.2019 05:26
  Děkuji.

  Číst dále...

   
 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat