Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Básne od Róberta

Více
26. bře 2019 17:34 #445 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Sväté Slovo - najväčší dar.

Nech nám celý život pomáha svätá Božská dobrota,
Slovo Imanuela je pre nás tá najväčšia hodnota.
Nech Svetlo vedie nášho ducha, do výšin,
oporou je Slovo, ktoré napísal Abdrushin.

Túžba po Božom Slove nás vedie nahor, do raja,
nech náš duch sa v modlitbe so Svetlom spája.
Keď sa v pokore otvoríme Slovu a v pokore chceme žiť,
tak nás naplní veľká túžba, Pánu Bohu verne slúžiť.

Sväté Božské Slovo je pre nás tou najväčšou oporou,
smieme žiť podľa Slova a slúžiť Svetlu s pokorou.
V Posolstve sú večné hodnoty a nádherné poklady,
smieme na najvyššie miesto postaviť Slovo Pravdy.

Smieme postaviť Slovo na najvyššie miesto v živote,
prijmeme Slovo v pokore a zachvievame sa v čistote.
V pokore a radostne sa smieme otvoriť Božiemu hlasu,
vytrvajme vo vernosti a skrze Slovo smieme prijať spásu.

Nech si smieme zaslúžiť požehnanie zo Svetla,
smieme v pokore prijať sväté Slovo Imanuela.
Slovo nás bude viesť a prekonáme všetky prekážky,
ten najväčší dar sú nám Abdrushinove prednášky.

Slovo Abdrushina je Božská Pravda jednoduchá,
Posolstvo je prameň živej vody, pre nášho ducha.
Sväté Slovo je pre nás všetkých spása a záchrana,
smieme prijať požehnanie a sväté milosti od Pána.

V svätom Božom Slove sme smeli prijať záchranné lano,
žime podľa neho vždy radostne, vzíde pre nás nové ráno.
Smieme čerpať sväté hodnoty, z Božského Posolstva,
v Slove je sila a vedie nás, do nebeského kráľovstva.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. dub 2019 16:31 #470 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Všetko musí byť nové.

To je príkaz od Boha, že všetko musí byť nové,
tak, ako to Abdrushin zdôrazňuje vo svojom Slove.
To znamená, že sa musíme postaviť na pôdu nového základu,
duchovne sa máme znovuzrodiť a v pokore prijať Božskú Pravdu.

Keďže všetko musí byť nové, staré patrí už minulosti,
žime podľa Slova, aby sme smeli prijať Božie milosti.
Božiu milosť a požehnanie si smieme iba zaslúžiť,
nech dokážeme podľa Posolstva Grálu radostne žiť.

Žitím podľa Posolstva Grálu odpadne od nás všetko staré,
tí, čo to dokážu, im od radostnej blaženosti žiaria tváre.
Všetko musí byť nové, to je prísna Pravda a zároveň aj jednoduchá,
veď to úplné znovuzrodenie musí predsa nastať u ľudského ducha.

To, čo sa má vo stvorení v prvom rade zmeniť, je človek pozemský
a keď sa znovuzrodí, smie sa otvoriť pre lúč svätej Božej Lásky.
Ale žiaľ, ešte mnohí musíme prežiť veľa bolestných rán,
aby sme žili tak, ako to od nás požaduje Všemohúci Pán.

Ale keď tak žiť budeme, smieme byť ľudia, ktorí sú Bohu milí,
potom sa smieme v pokore otvoriť a prijať lúč svätej Božej sily.
Musíme odložiť všetko nesprávne, všetky nesprávne postoje a názory
a nech smieme získať tie najväčšie cnosti, cnosť skromnosti a pokory.

Aby sme ale hlavne odstránili to malé ľudské
a naučili sa žiť, v úprimnej, čistej, pravej láske.
Šťastný je ten človek, ktorý sa podľa Slova úplne zmení,
ktorý bude na tejto Zemi žiť v čistom, dobrom chcení.

Keď bude žiť tak, ako to v Posolstve Grálu napísal Abdrushin,
tak potom smie usilovať po ceste, ktorá vedie do svetlých výšin.
Až keď sa v úprimnej pokornej zbožnosti pred Bohom skloní,
bude žiť tak, ako mu to vo stvorení ukazujú Božie zákony.

Potom zaniknú všetky hádky a všetky vojny
a všetci ľudia budú potom šťastní a spokojní.
Každý bude druhému len to najlepšie priať
a takých ľudí bude láska na srdci hriať.

Je našou povinnosťou žiť tak, ako to požaduje Boh,
veď to je niečo nádherné, zachvievať sa v zákonoch.
Odhodiť všetko staré a nesprávne a premeniť celé svoje bytie,
kto žije podľa Posolstva, smie prežívať veľmi radostné žitie.

Žiť vo Vôli Božej a uctievať Pána, to je naša skutočná úloha,
máme milovať svojich blížnych a nadovšetko milovať Boha.
Vedome sa máme vpraviť do zákonov a radostne podľa nich žiť,
veď tou najvyššou blaženosťou je Svetlu pokorne a verne slúžiť.

Nech smieme vytvárať nádherné a krásne svetlé hodnoty,
veď len preto sme sem zostúpili na túto Zem, do hmoty.
Potom sa už nenecháme pomýliť nejakými bludmi,
lebo budeme úplne znovuzrodenými, novými ľuďmi.

Budeme čerpať nádherné poklady a večné hodnoty z Pánovho Posolstva,
veď naša cesta má viesť k svetlým výšinám, do nebeského kráľovstva.
Nech smieme byť novými ľuďmi, ktorí Svetlu verne slúžia,
ľuďmi, ktorí si sväté Božské požehnanie skutočne zaslúžia.

Potom budeme takými ľuďmi, ktorí budú Pánu Bohu milí
a nech Ho smieme uctievať a ďakovať Mu v každej chvíli.
Aby sme to dokázali, tak tomu sa ešte musíme učiť veľa,
ale keď sa o to budeme namáhať, smieme prijať lúč Svetla.

Tí, ktorí majú v sebe pokoru a vydajú zo seba námahu,
takí sa budú každé ráno prebúdzať s túžbou po Bohu.
Kiež by sme sa skutočne namáhali žiť tak, ako to v Posolstve napísal Imanuel,
vieme, že všetko musí byť nové a splniť to, to nech je náš nádherný, svetlý cieľ.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. dub 2019 09:45 #488 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Propast mezi Pánem a lidstvem.

Propast mezi Pánem a lidstvem byla nesmírně veliká,
když v Abdrushinovi působil Imanuel, Syn Člověka.
Pán byl vznešený a svatý, veliká byla jeho přísnost i dobrota,
v lásce napsal hledajícím lidem Poselství Grálu, Slovo života.

Z Abdrushina působil i samotný Syn Boží Ježíš
a z Pána zářil rovnoramenný, zlatý zářící kříž.
Naplnil ho smutek, když viděl, že lidé nepřijímají jeho Poselství
a často se v něm probouzel svatý hněv, ale i bolest a zoufalství.

Neboť Poselství Grálu přišlo v čistotě od Božího trůnu,
jenom nemnozí lidé pochopí jeho velikost a velkou cenu.
Celé lidstvo v temnotách vlastní vinou klesalo a bloudilo
a Slovo Boží přišlo do hmotnosti proto, aby soudilo.

Všechno, co Pán řekl, bylo svatým splněním a přišlo od Boha
a Slovo Poselství Grálu mohla pochopit jenom čistá touha.
Když v Abdrushinovi působil Imanuel, úplně se vzdálil lidem,
on sám, svým bytím, svým Slovem byl pro lidi soudem.

Imanuel působil v Abdrushinovi na Zemi tak, jak v Božském,
jen čisté chtění sloužit se mohlo spojit s jeho paprskem.
Jenom čistá touha po Světle se směla spojit s ním,
to dokázali jen nemnozí, to bylo Pánovým zklamáním.

Vytvořila se ohromná propast mezi lidstvem a Imanuelem,
neboť on byl na Zemi úplně spojen s Božským Světlem.
Směli se k němu přiblížit jenom ti, kteří rozvíjeli své cnosti
a učedníci, apoštolové a rytíři byli pro lidi pevné mosty.

Pro Pána bylo všechno pozemské, ale i temné úplně cizí
a v soudu všechno zlo pod tlakem Světla úplně zmizí.
Kdo žije podle Poselství, ten se se silou Světla spojí
a zvítězí jenom ten, kdo v zákonech Božích pevně stojí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. dub 2019 09:51 #489 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Abdrushinův cíl.

Jeho cíl byl v tom, že lidem přinesl Poselství,
ale nevytvořil sektu, ani nové náboženství.
Pán svým Slovem objasnil zákony stvoření,
když chceme pochopit, musíme být otevřeni.

On ve svém Slově zodpověděl všechny otázky,
objasnil působení Spravedlnosti a Boží Lásky
Abdrushin vyšel sám ze svaté Božské Vůle,
on měl v sobě sílu a Světlo z Imanuele.

Abdrushin sám byl Imanuel, Spravedlnost, svatý Syn Boží,
ve svém Poselství napsal, že Pravěčnému Bohu slouží.
On sloužil Bohu svým bytím, celým svým srdcem,
On byl i na Zemi úplně spojen se svým Otcem.

Nepřišel proto, aby splnil přání pozemských lidí,
napsal své svaté Slovo, aby vyvedl svět z bídy.
Co promluvil, co napsal, to bylo Božské Slovo, které jest živé,
jeho svaté Slovo bylo splněním, Božské Slovo je čin, je tvořivé.

Všechno, co napsal v Poselství, nemyslel lidsky, jenom Božsky
a proto lidé nechápali jeho Slovo, stavěli se proti němu nepřátelsky.
On všechno, co napsal, napsal z vyššího hlediska,
kdo nečte Poselství duchem, tak nic nezíská.

Lidé ho pronásledovali jenom proto, neboť byl úplně čistý,
svým Poselstvím, objasnil celé stvoření, všechny cesty.
On nedbal na přání lidí a proto měl odpadlíky a nepřátele,
přišel do hmotnosti proto, aby splnil Vůli Boha, Stvořitele.

Abdrushin přinesl lidem Slovo a splnil svůj cíl
a každý se musí snažit, aby podle Slova žil.
Kdo chce sloužit Světlu, musí mít v sobě víru, důvěru a pokoru,
kdo podle Slova žije, má ve Slově tu největší pomoc i oporu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. kvě 2019 11:44 #517 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Žena, ďakuj za svätého Božieho Syna Imanuela.

Žena, ďakuj za svätého Božieho Syna Imanuela,
aby si lúčom Božej čistoty požehnaná byť smela.
Abdrushin Ti svojím Slovom otvoril cestu do výšin,
smieš žiť radostne, ako napísal Imanuel, Boží Syn.

Abdrushin Ti daroval sväté Slovo a silu zo Svetla,
ďakuj v pokore, že si sa na Zemi so Slovom stretla.
Smela si prijať silu a Svetlo, z večného prameňa,
smieš vždy žiť radostne, ako strážkyňa plameňa.

Žiť, ako strážkyňa plameňa, to je Tvoj svetlý cieľ,
cestu k Svetlu Ti svojím Slovom otvoril Imanuel.
Ďakuj Pánovi v pokore, za Jeho svätého Syna,
cestu do výšin Ti ukazuje Slovo Abdrushina.

Je to milosť, keď Boha uctievaš na pobožnosti,
smieš rozvíjať cnosti a žiť, v pravej dôstojnosti.
Imanuel Ťa oslobodil, smieš byť šťastná a blažená,
nech smieš byť lúčom svätej Božej Lásky oblažená.

Je to milosť a svätá Láska Vznešeného Stvoriteľa,
že Ti bola otvorená cesta svätým Slovom Imanuela.
Vďaka tomu smú povstať ženy, ako kňažky čistoty,
aby smeli byť Božím Svetlom požehnané ich životy.

Imanuel Ti svojím Slovom priniesol večné hodnoty,
je to milosť a požehnanie svätej Božskej dobroty.
Abdrushin Ti vo svojom svätom Slove priniesol spásu,
smieš rozvíjať cnosti a pravú, ušľachtilú ženskú krásu.

S Božou pomocou smieš prekonať všetky prekážky,
budú Ti verne pomáhať Abdrushinove prednášky.
Smieš ďakovať Bohu a smieš prijať silu zo Svetla,
vrúcne ďakuj v pokore, za svätého Syna Imanuela.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. kvě 2019 11:47 #518 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Imanuel oslobodil ženy.

To, čo urobil Imanuel pre ženy, je niečo nádherné,
aby ženy mohli stúpať k Svetlu a slúžiť Bohu verne.
Pozemské ženy pevne zvierali luciferské čierne päste,
Imanuel ich oslobodil a smú kráčať po krásnej ceste.

Syn Človeka vyslal zo svojho meča silné údery,
aby ženy smeli kráčať k Svetlu a aby žili v mieri.
Imanuel oslobodil ženy od temna tvrdými ranami,
aby ženy smeli prejsť krásnymi svetlými bránami.

Abdrushin vyslal jasný lúč Božského Svetla,
aby každá dobrá žena krásne pomoci stretla.
Tá žena, ktorá žije podľa Slova, tak tá zvíťazí,
bude mať v duši veľkú radosť a v očiach slzy.

Ženy, boli ste oslobodené Slovom Imanuela,
aby každá dobrá žena šťastná byť smela.
Prišla Vám nádherná pomoc, z najvyšších výšin,
oslobodil Vás Imanuel - Abdrushin, svätý Boží Syn.

Tú najväčšiu pomoc máte v Slove Abdrushina,
smiete Bohu ďakovať za Jeho svätého Syna.
Smiete Vznešenému za pomoci vrúcne ďakovať,
nech ste veľmi šťastné a nech sa smiete radovať.

Ženy, Abdrushin Vás oslobodil z područia temna,
aby bola žena čistá, nádherná, vznešená a jemná.
Imanuel Vám vo svojom svätom Slove daroval spásu,
smiete sa pokorne a radostne otvoriť Božiemu hlasu.

Syn Človeka musel vyslať zo svojho meča tvrdé rany,
aby ženy smeli prijať v Božom súde milosť záchrany.
Smiete za Jeho svätého Syna Imanuela ďakovať Bohu
a s pomocou Svetla smiete splniť svoju nádhernú úlohu.
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. kvě 2019 10:38 #534 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Pravý kresťan.

Ako možno skutočne spoznať pravého veriaceho kresťana?
Tým, že miluje svojich blížnych a nadovšetko miluje Pána.
Pravý kresťan žije podľa desiatich Božích prikázaní,
slúži Bohu v živote a oslobodí sa od pozemských prianí.

Ale v prvom rade žije podľa Slova Ježiša Krista,
veď Syn Boží je Svetlo, Pravda, Život i Cesta.
Pravý kresťan odpúšťa, nekritizuje, neohovára a nikdy neklame,
menej prosí a viac ďakuje Pánovi a uctieva Ho s pokorou v chráme.

Má v sebe úprimnú lásku k blížnym a rozdáva lásku v živote,
má v sebe pevné chcenie k dobrému a zachvieva sa v čistote.
Pravý kresťan žije podľa Slova Božieho, podľa Kristovho Posolstva,
láska k Bohu a láska k blížnemu je cesta do nebeského kráľovstva.

Pravý kresťan vie, že Ježiš neuvalil na seba jeho viny,
vie, že mu nebude odpustené, kým hriechy neodčiní.
Ježiš na kríži povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia",
tí, ktorí veria v lacné odpustenie hriechov, tí Božiu veľkosť špinia.

Tak, ako je Boh Láskou, tak je aj neochvejnou Spravodlivosťou,
ten, kto odpyká všetky viny, ten smie počítať s Božou milosťou.
S Božou Spravodlivosťou sa nedá obchodovať, to musí pochopiť každý,
pravý kresťan vie, že z neho nespadli viny a hriechy z Ježišovej vraždy.

Skutoční kresťania vedia, že si musia sami vyprať svoje rúcha,
iba pravým pokáním a dobrým chcením oslobodia svojho ducha.
Každý pozemský človek sa bude musieť raz oslobodiť od hmoty,
ale najprv musí nájsť cestu k Svetlu a vyznávať svetlé hodnoty.

A túto prácu za človeka nikdy neurobí Pán Ježiš,
bola to vražda, keď ho nenávistne pribili na kríž.
Žiadnemu človeku nepomôže len tak chodiť do kostola, nepomôže slepá viera,
veď Syn Boží povedal: "Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera".

A povedal aj to, že čo človek zasieva, to aj zožne,
lacné odpustenie hriechov nie je nikdy možné.
Božie zákony nikto nikdy neoklame, rozhoduje iba vnútorný život
a to rozhodne, či človek vystúpi k Svetlu, alebo padne do temnôt.

Pravý kresťan pomáha s láskou svojim blížnym, pomáha iným ľuďom,
veď Pán Ježiš nás v podobenstvách varoval pred Posledným súdom.
Tento Posledný súd už vrcholí, už je v konečnom naplnení,
zachráni sa len ten, ktorý sa podľa Božieho Slova zmení.

Pravý kresťan vie, že bude súdený za všetky činy, myšlienky a aj za slová,
v Poslednom súde sa žiadny pozemský človek pred odplatou neschová.
Bude radostne a s láskou podľa Kristovho Posolstva žiť,
aby si smel Božské požehnanie aj skutočne zaslúžiť.

Pravý kresťan miluje Boha nadovšetko a smie Mu ďakovať
a taký človek sa bude zo života naveky tešiť a radovať.
Bude vždy konať dobro a chce sa snažiť, aby smel byť Pánu Bohu milý,
keď slúži Svetlu, tak má pri sebe nádherné svetlé pomoci v každej chvíli.

Taký kresťan prežíva blaženú radosť a veľké šťastie
a v jeho srdci a v duši láska k Pánu Bohu rastie.
A keď miluje Pána nadovšetko, miluje aj ostatných ľudí,
láska je nádherný cit, kto ju prežíva, nikdy nezablúdi.

Láska k Bohu ho v živote nad hladinou pevne drží,
jeho cesta je vyzdobená krásou nádherných ruží.
Život takého kresťana nebude prázdny, ani pustý,
kto má v sebe lásku, tak svojim blížnym odpustí.

Pravý kresťan má v sebe pravú lásku a uctieva svojho Pána,
iba v Kristovom Posolstve je pre neho spása a záchrana.
Ale len vtedy, keď sa snaží podľa Božieho Slova každý deň žiť,
veď je to pre neho nádherná milosť, keď smie Bohu verne slúžiť.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. kvě 2019 10:44 #535 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Nech je daná pomoc ľuďom, ktorí túžia po Svetle.

Nech je daná pomoc ľuďom, ktorí po Svetle túžia,
aby boli šťastní tí, ktorí Vznešenému Bohu slúžia.
Nech je daná pomoc tým, ktorí v sebe čistotu nosia,
aby prijali zhora silu, keď v pokore o pomoc prosia.

Nech nájdu cestu k Svetlu a k Pravde tí, ktorí ju hľadajú,
v Posolstve Grálu je ukázaná cesta, ktorá vedie k raju.
Šťastní sú tí ľudia, ktorí pravú cestu k Svetlu nájdu,
otvoria sa Svetlu a v pokore prijmú Božskú Pravdu.

Aby ešte mnohá hľadajúca duša cestu k Slovu stretla,
prijme Slovo v úprimnej pokore a otvorí sa sile Svetla.
Aby smeli nájsť cestu k Slovu všetci vážne hľadajúci,
nech majú v sebe čistotu, lásku a pokoru v srdci.

Aby sa dostalo vážne hľadajúcim spásy a záchrany,
veď teraz, v Božom súde Božia Láska rozdáva rany.
Je v tom najväčšia pomoc, ktorú dáva Láska Božia,
aby sa dostalo pomoci tým, ktorí si ju aj zaslúžia.

Nech sa smie dostať pomoci hľadajúcim ľuďom,
keď budú žiť podľa Slova, prejdú Božím súdom.
Nech sa v pokore otvoria Božiemu hlasu,
potom v Posolstve Grálu prijmú spásu.

Aby prijali zhora zo Svetla lúč svätej Božej sily,
nech majú pri sebe pomoci vždy, v každej chvíli.
Potom prekonajú s pomocou Svetla všetky prekážky,
tou najväčšou pomocou sú Abdrushinove prednášky.

V čistej pokore sa svätému Slovu úprimne otvoria,
ich duchovné plamienky sa nádherne rozhoria.
Blažený je ten človek, ktorý sám nad sebou zvíťazí,
otvorí sa Božej Láske a bude mať v očiach slzy.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. čvc 2019 15:12 #591 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Nech dni nášho života smú byť Svetlom požehnané.

Nech dni nášho života smú byť Svetlom požehnané,
smieme Bohu slúžiť a spojiť v modlitbe vďaky dlane.
Aby sme v pokore uctievali Pána, počas celého života,
nech nás do svetlých výšin sprevádzajú láska a čistota.

Smieme s dôverou pozdvihnúť k Svetlu svoje zraky,
nech náš život je, ako verná služba a modlitba vďaky.
Aby nás Svetlo sprevádzalo na našej životnej ceste,
Slovo Pána je v našom živote na najvyššom mieste.

Smieme napĺnať Božiu Vôľu, ku cti svätého Pána,
s túžbou po Svetle sa prebudíme do nového rána.
Smieme žiť, ako Bohu milí ľudia, ktorí Svetlu slúžia,
nech smieme byť ľuďmi, ktorí si požehnanie zaslúžia.

Prajem nám veľa síl zo Svetla, aby sme tak verne žili,
prijmeme v pokore sväté Božské pomoci, v každej chvíli.
Aby sme s Božou pomocou smeli dosiahnuť tento cieľ,
smieme byť nositeľmi Svetla, ako v Slove píše Imanuel.

Je to pre nás cieľ, ktorý je naozaj krásny a nádherný,
otvorme sa vrúcne Svetlu, smieme byť Svetlu verní.
Nech v našich životoch Svetlo Pána veľmi jasne žiari,
smieme radostne rozvíjať všetky krásne duchovné dary.

Smieme byť ľuďmi, ktorí vždy žijú v pravej dôstojnosti,
aby sme smeli rozvíjať všetky krásne ušľachtilé cnosti.
Prajem nám všetkým, nech máme zo Svetla podporu,
v Slove Abdrushina máme pomoci a aj veľkú oporu.

Smieme byť nositeľmi Svetla, ktorí budú ostatným vzorom,
nech smieme sprostredkovať silu Svetla všetkým tvorom.
Úprimne sa o to snažme a odovzdávajme svetlé hodnoty,
nech nám k tomu pomáha požehnanie Božskej dobroty.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. srp 2019 17:37 #651 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Báseň pre mužov a ženy, ktorí k sebe cítia čistú lásku.

Vy, ktorí k sebe cítite čistú lásku, nech je Vaša láska požehnaná,
nech Vašu čistú lásku ochraňuje svätá Vôľa Vznešeného Pána.
Veď čistá láska je od Boha ten najväčší dar
a blaženou radosťou Vám bude žiariť tvár.

Nech muž je pravým mužom a žena nech ochraňuje kvet ženstva,
buďte požehnaní, keď Vašu lásku spečatíte zväzkom manželstva.
Nech smiete k sebe cítiť čistú lásku, ten cit nádherný,
aby ste boli šťastní a nech si smiete byť naveky verní.

Nech sila svätého Svetla požehná Vášmu krásnemu vzťahu,
aby Vaša spoločná láska prehĺbila Vašu lásku k Pánu Bohu.
Svojou čistou láskou smiete spolu Svetlu verne slúžiť,
aby ste si smeli sväté Božské požehnanie aj zaslúžiť.

Nech je nádherné, krásne a veľké Vaše šťastie
a Vaša čistá láska každým dňom stále rastie.
Aby Vaša láska bola ako spoločná, nádherná služba,
nech Vás naplní po Bohu obrovská, úprimná túžba.

Aby Vaša láska horela silou mohutného plameňa,
nech Vám Pán daruje silu, z večného prameňa.
Láska má tú vlastnosť, že iba dáva,
iba vtedy je to skutočná, láska pravá.

Prajem Vám, aby ste smeli takú nádhernú lásku žiť,
otvorte sa láske a nech sa smiete láskou oblažiť.
Život v pravej, čistej láske je nádherný a krásny
a prajem Vám, aby ste boli spolu navždy šťastní.

A keď vstúpite do chrámu a slávnostne zaznie organ,
nech Vašu lásku požehná Stvoriteľ, Vznešený Pán.
Prajem Vám, aby bola veľmi nádherná Vaša svadba,
nech na Vašu počesť zaznie veľmi krásna skladba.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. srp 2019 17:41 #652 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Nech medzi mužmi a ženami je láska, čistá a krásna.

Nech medzi mužmi a ženami je láska, čistá a krásna,
aby bol muž vo vzťahu šťastný, nech je aj žena šťastná.
Muži a ženy, aby Vaša láska bola krásna a požehnaná,
nech nad Vami spočinie Láska Vznešeného Boha, Pána.

Aby Vaša láska bola ako krásna a vzácna hodnota,
nech Vašu úprimnú lásku ochraňuje Božia dobrota.
Potom bude každému z Vás šťastím žiariť tvár,
nech Vaša láska je ako krásny, nádherný dar.

Aby ste smeli spolu prežívať úprimné šťastie,
nech Vaša láska každým dňom stále rastie.
Aby Váš spoločný život bol krásny, nikdy ťažký,
s láskou smiete vždy prekonať všetky prekážky.

Nech vo Vašej láske vládne vernosť a čistota,
aby ste sa smeli úprimne radovať zo života.
Nech ste spolu šťastní, to je moje prianie
aby nad Vami spočinulo Božské požehnanie.

Nech sa smiete spolu zo života veľmi radovať
a budete Pánu Bohu za požehnanie ďakovať.
Aby ste smeli spolu v úprimnej láske žiť,
nech smiete Vznešenému Pánovi slúžiť.

Aby muž slúžil Svetlu verne, aby žena bola verná,
prajem Vám zo srdca, nech je Vaša láska nádherná.
Aby ste si boli spolu radosťou a veľkou oporou,
nech smiete Pánovi slúžiť, s čistou pokorou.

Nech Svetlo smie požehnať Vášmu vzťahu,
aby ste smeli spolu ďakovať Pánu Bohu.
A keď si sľúbite vernosť a lásku pred oltárom,
nech ste si pre seba oporou a veľkým darom.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. srp 2019 17:45 #653 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Pravá láska.

Láska je len vtedy naozaj pravá,
keď sa zo srdca úprimne dáva.
Láska je trpezlivá, pokorná, láska sa nevypína,
láska je pre nás darom od Ježiša, Božieho Syna.

Pravá láska má radosť zo skutočnej krásy,
láska tu zostane navždy, po všetky časy.
Láska sa raduje z čistej pravdy,
pravá láska sa nedopúšťa zrady.

Láska miluje, láska je verná, láska všetko vydrží,
pravá láska je čistá a vznešená, láska je dar Boží.
Láska odpúšťa, láska uzdravuje, láska verí,
láska bude s každým živým tvorom žiť v mieri.

Láska všetko zlé na dobré rýchlo zmení,
láska má nádej aj v najväčšom utrpení.
Najkrajší úsmev je ten, ktorý sa prediera cez slzy,
láska je sila od Boha, láska nad všetkým zlom zvíťazí.

Láska nezávidí, láska sa nikdy nehnevá,
láska si od šťastia a radosti zaspieva.
Láska je ako slnečný lúč, láska je srdečná,
láska nikdy nezanikne, pravá láska je večná.

Láska je nesmrteľná, bude večne žiť,
lebo láska nie je rozum, láska je cit.
Cit lásky je sila, ktorá nahor dvíha,
každého ľudského ducha do ríše Boha.

Láska je plameň, ktorý nikdy nezhasne,
o láske sa dajú stále písať krásne básne.
Láska stvorila život, Láska je Boh, Láska je Stvoriteľ,
láska je cesta do raja ľudských duchov, láska je náš cieľ.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. zář 2019 08:47 #699 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne od Róberta
Požehnané a nádherné slávnosti Čistej Ľalie.

Irmingard, daruj ženám lúč Božej čistoty,
aby boli požehnané a krásne ich životy.
Nech sa smú otvoriť na slávnosti Čistej Ľalie,
aby pozdvihli nahor k Svetlu celé svoje okolie.

Požehnaj ženy, o to Teba prosím, Čistá Ľalia,
nech ženy svoje duše bielym rúchom zahalia.
Aby ženy usilovali do výšin, do večných záhrad,
ochraňuj ich, o to Teba vrúcne prosím, Irmingard.

Prajem ženám radosť, šťastie a veľa dobra,
aby sa otvorili pre lúč čistoty, 7. septembra.
Nech v modlitbe vďaky spoja svoje dlane,
aby dni ich života boli čistotou požehnané.

Nech zo žien tá čistota nádherne žiari,
aby 7. septembra prijali milosti a dary.
Nech smú byť šťastné a vnútorne čisté,
aby prijali pomoci a silu, vo Veľkej očiste.

Nech život žien je ako modlitba a služba,
aby ich pozdvihla k Svetlu pokorná túžba.
Nech ženám pomáha svätá Božia dobrota,
aby ich ozdobou smeli byť vernosť a čistota.

Nech ženy smú byť Svetlu naveky verné,
dni ich života potom budú veľmi nádherné.
Nech sa ženy smú zachvievať vo vernosti
a aby rozvíjali ušľachtilé ženské cnosti.

Nech smú byť čisté, verné a ušľachtilé,
smú byť ženami, ktoré sú Pánovi milé.
Aby tieto dni boli pre ženy slávnostné,
nech smú byť požehnané a radostné.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Róbert Štefunko

Poslední příspěvky

Nové články

Služba Grálu

  Přednáška z 24. ledna 1932 Služba Grálu   od Augusta Manze     „Na nejvyšším výchozím bodě věčného Duchovně-Bytostného stojí Hrad Grálu, duchovně viditelný, hmatatelný, pr...

Pokora

Pokora   Lucien Siffrid   V perlovém věnci ctností zaujímá pokora prvé místo. Ctnosti, které mají původ v ní, jsou: Ušlechtilost duše, srdečnost, stud, takt. Pokoře je nutno se...

Zázrak všedního dne

Zázrak všedního dne   Lucien Siffrid   Všední den! Vše - den! Den Všehomíra! To znamená státi jako vědomá jednotka ve vesmíru, v duchu bdělá a živoucně působící v zázračném stv...

Musím mať pravdu!

Musím mať pravdu!   Lucien Siffrid   Dnešný úpadok našej kultúry je v hlbokom rozpore s dianím podľa vôle Božej, pretože ona podporuje vývoj a výstavbu. Je teda čosi nesprávneh...

Žít a milovat

Žít a milovat   Lucien Siffrid   Obě tato slova - žít a milovat se ukrývají v celém tajemství našeho bytí. Jedno je od druhého neodmyslitelé. Láska jde ruku v ruce s žitím - a ...

Hrubý zlořád

Hrubý zlořád   Hermann Wenng   Bylo to v létě roku 1936, kdy se po několik dní psalo v novinách o "dramatu", jež se odehrálo na severní stěně švýcarské hory Eigeru, části masiv...

Lenost stoupenců Hnutí Grálu

  Lenost stoupenců Hnutí Grálu         napsal: Pavel Krajíček       Ještě se vrátím k lenosti stoupenců Hnutí Grálu. Kdysi u nás na webu PG se registrovali příznivci Ko...

Rozum

Rozum   Lucien Siffrid   Rozum, který měl být pod vládou ducha jeho věrným pomocníkem a měl k tomu všechny podmínky, aby cílevědomou činností na zemi urovnával cesty svému duch...

Na hranici logického myšlení

Na hranici logického myšlení   Lucien Siffrid   Myšlení, tedy systematická činnost mozku, musí při logické výstavbě všech poznatelných závěrů, odvozených z pořádku ve všehomíru...

Myšlení

Myšlení   Lucien Siffrid   Dosavadní myšlení nás lidí nebylo žádným opravdovým myšlením. Pohybovalo se pouze namáhavě od jedné teorie poznání ke druhé, při čemž různé teorie ud...

Návštěvy

Dnes:41
Včera:169

Právě přítomno lidí
7

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Povolaný český národ

 

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Abdrushin

(celý článek)

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

   
 • Vlažní budou vyvržení
  Dagmar Nová Dagmar Nová 19.07.2019 22:41
  To silné záření Světla by mohlo také způsobit neplodnost u těch temných, kteří ho nesnesou, někde ...

  Číst dále...

   
 • Jak poznat dezinformační weby?
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 02.04.2019 11:50
  "Ale nevěřte mi! Staňte se lidmi... lidmi, kteří naslouchají svému cítění a proto jsou schopni ...

  Číst dále...

   
 • Originál dobové fotoalbum Abdrushin
  Tomáš Stodůlka Tomáš Stodůlka 13.01.2019 20:32
  Toto mne také minule napadlo. Není to jen tak, dostat se k těmto fotografiím. A jistě to má svůj ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat