Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

8. Přátelský polibek

8. Přátelský polibek

Mnoho se o tom namluvilo po celém světě. V básních byl přátelský polibek okrášlen a v myšlenkovém světě vysoko pozdvižen. Avšak všechno to je jen výplod fantazie, která se daleko vzdaluje od půdy přirozenosti.

Je to krásný pláštík, který si pozemský člověk, jako tak v mnohých věcech, sám vytvořil, aby se on nebo jiní v tom mohli obdivovat. Avšak obdiv není vůbec na místě; neboť je to ve skutečnosti pokrytectví, nic jiného. Hanebný pokus posunout, zkřivit zákony stvoření, aby byly znetvořením oloupeny o svou nádhernou a prostou přirozenost!

Sice je často různý úmysl při polibku, to však nic nemění na tom, že každý polibek sám o sobě zůstává polibkem, tedy dotykem tělesného druhu, který přirozeně a zákonitě způsobuje pocit, který nemůže být nikdy jiný než tělesný! Kdo zná mé Poselství, ten to již ví. Člověk se nemá stále jen zahalovat do zbabělosti a chtít popřít to, co skutečně dělá, nýbrž si má být toho vždy zcela jasně vědom! Pokrytec je ještě horší než zločinec!

Označení „přátelský polibek“ předpokládá předem zcela určitě stáří zralosti.

Polibek dvou pohlaví, avšak ve věku zralosti, je podroben i při chtěné čistotě záchvěvům prazákonů stvoření! Výmluvy v tom jsou směšné. Člověk ví zcela přesně, že přírodní zákony se neptají po jeho názoru. Polibek přítele, bratra, otce daný zralé dívce nebo ženě zůstává navzdory těm nejsilnějším vlastním představám stále polibkem dvou pohlaví, stejně tak každý polibek matky synovi, jakmile dosáhl věku zralosti. Přírodní zákony neznají a nepřipouští v tom žádného rozdílu. Proto musí každý člověk zachovávat mnohem více zdrženlivosti!

Jedině snaha lidí, kteří chtějí přírodní zákony přizpůsobovat svým přáním, vytváří takové představy proti přírodním zákonům jako přátelské polibky, příbuzenské něžnosti a mnohé jiné přehmaty, které se v tom dějí. Pod těmito nejpokrytečtějšími pláštíky člověk dokonce i úmyslně hřeší!

Na těchto skutečnostech protivení se přírodním zákonům nic nezmění to, že tak mnozí lidé skutečně při těchto přestoupeních bezstarostně věří a domnívají se, že jsou při tom naprosto čistí! To je a zůstává zkřivením nejčistších přírodních zákonů, když mají být falešnými výklady zbaveny své krásné prostoty! A vzniká při tom jen nezdravé, protože každé zneužití a každé přesunutí jen znehodnocuje, jen pošpiňuje v zákoně spočívající původní zdravost!

Proto pryč s tímto pokrytectvím! Ctěte konečně přírodní zákony v jejich prosté a tím vznešené velikosti tak, jaké skutečně jsou! Stůjte vy jen podle nich a žijte podle nich, řiďte také podle nich své myšlení, své konání, vnitřní i vnější obyčeje svých rodin, tím budete přirození v nejčistším smyslu a pak budete také šťastní a tím Bohu milí! Nezdravý život uprchne pak od vás. Navrátí se poctivost vůči sobě i vůči druhým a zůstanou vám ušetřeny mnohé zbytečné duševní boje, protože ty mohou přece vzniknout jen z takové falešné obrazotvornosti, aby vás mučivě často obtěžovaly celý pozemský život!

Nezdravotu tohoto škodlivého žertování, tuto falešnou něhu, která vesměs má jen čistě hrubohmotný základ, vidíte vy sami nejzřetelněji u nezralých a bezstarostných dětí v útlém věku. Děti, které jsou silně zahrnovány příbuzenskými něžnostmi, řekněme klidně „obtěžovány“, mají vždy nezdravé vzezření (odlišný překlad?). Také skoro každé dítě projevuje mírně pociťovaný odpor vůči takovýmto dotěrným něžnostem, nikdy touhu, protože dítě je ve skutečnosti „přirozeně nevinné“! Musí být na začátku vždy nejdříve vychováno ke snášení a prokazování něžností! Tato výchova k tomu je však jen přáním dospělých, kteří k tomu vlivem zralosti svého hrubohmotného těla cítí pudově takovou potřebu! Ne však dítě! To vše mluví dosti zřetelně o nebezpečném násilí, které se tím dítěti rouhavě děje! Avšak pomalu si na to nakonec navyká, pociťuje k tomu pak ze zvyku potřebu, až se zralé tělo samo v pudu probudí!

Je to hanba, že se lidstvo stále znovu snaží choutky a vlastní slabosti zakrýt pokrytectvím! Nebo se tím dopouští bezmyšlenkovitého jednání.

Člověk má vědět, že pravá láska je jen duševní! A všechno ostatní je jen pud! Duševní láska však nemá co činit s hrubohmotným tělem, také je nevyžaduje, protože oddělení všech druhů stvoření je vždy úplné. Duchovní je duchovní, duševní je duševní a tělesné je a zůstává vždy jen tělesným!

Při úmrtí těla s ním nezemře ani atom duše. To ukazuje ve vší prostotě, že obojí stojí samo pro sebe a nenastává žádné smísení.

Například oduševnělý polibek je jen v klamných představách, protože každý polibek je a zůstává pouze hrubohmotným činem. Co při tom člověk prožívá duševně, je zcela oddělená věc. Duševní láska jde vedle tělesného pudu, ne s ním, nebo dokonce v něm.

Každá jiná představa je hrubý sebeklam, protože neodpovídá zákonům přírody. Jen rozum vynalezl tyto odlišnosti ke své omluvě, aby dosáhl nových znetvořenin ke zkomolení Pravdy, která v čisté formě by musela lidi přivést k probuzení, k poznání, a tím k čistotě a opravdovosti jejich smýšlení a konečně k vzestupu vstříc Světlu.

Člověče, měj konečně odvahu, abys byl pravdivý ve všem, co děláš! Také v polibku. Rozbij klamné přeludy, které vytvořila tvoje ješitnost a smyslnost! Probuď se!

-

PG III.-6.

Text označen žlutě je Hnutím Grálu cenzurován. 

(**) na takto označeném místě se v cenzuře nachází text (slovo, dvě) navíc.

 

Návštěvy

Dnes:27
Včera:704

Právě přítomno lidí
6

Lid Páně

 

Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

Abdrushin

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.rok2020.cz

...návod na přežití...

 

Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté

 Znovu se mi doneslo, že někteří lidé dokonce i telefonují takzvanému odborníkovi na náboženství Vojtíškovi a ptají se ho na mě. Dotyčný pak o mně tvrdí, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu.  

Jednoduchá otázka na kterou si může každý sám odpovědět: Kdo zpustošil tento svět a přivedl jej do záhuby? Byli jsme to my, slušní lidé, kteří dodržujeme Desatero Božích přikázání a ze všech sil se snažíme vřadit do zákonů stvoření? Anebo to byli nebezpeční fanatici a devianti rozumáři a materialisté? Odpověď si mohu uspořit, protože pro ni svědčí celé dějiny.
 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 08.12.2019 17:40
  Sledujte ty zvrhlosti - ti rodiče, jedné naši registrované uživatelky, tady stále slídí a pomlouvají ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 30.11.2019 09:22
  Diskuze jsou na nějaký čas jen pro přihlášené uživatele. Také úvodní modul na hlavní straně s novými ...

  Číst dále...

   
 • Proč se mnoho lidí po pozemské smrti ocitne po kolena v bahně?
  Jitka Brewczyńska Jitka Brewczyńska 03.11.2019 22:03
  Když jsem se ještě věnovala pomoci bližním v oblasti poradit proč se jim děje to či ono, přišla za ...

  Číst dále...

   
 • Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
  Katarína Krutáková Katarína Krutáková 03.09.2019 13:24
  ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

  Číst dále...

   
 • Předmluva pro fanatické ateisty a materialisty
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 28.07.2019 21:25
  Ty věříš na Boha? Jak můžeš věřit na pohádky? Já věřím na pohádky? Kdo tady věří, že z ničeho vzniklo ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat