Pravé lidství

Jen opravdové lidství je pravou Bohoslužbou

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo

pozměněno lidskou rukou

 

 


 
Průběžně je na našem webu barevně označován text v Poselství Grálu, který byl Hnutím Grálu cenzurován a vyškrtán.


 
Ale našly se i opačné případy a sice text, který se v cenzuře objevuje navíc oproti původnímu necenzurovanému Poselství Grálu. Podívejme se na případ, který se tímto stal jasným důkazem o zásahu lidskou rukou do Poselství Grálu (text navíc je odlišen barevně).
 
Tato vsuvka, která je navíc v textu, skrývá v sobě i rozpory, které odporují jinak dokonalosti díla Poselství Grálu a tím také dokazuje, že Poselství bylo pozměněno lidskou rukou. Podívejme se na tyto rozpory blíže.
 
 
 
Doznívání II. 12. Duchovní úrovně III (v cenzuře je tato přednáška ve III. díle číslo 58.)
 
 
 
Text vložený cenzorem je na konci přednášky a jeho znění je:
 
Pro své očistné dílo ve stvoření, povolené Bohem Otcem, pro dílo očisty, která se stala nutnou pádem lidských duchů ve hmotnosti, zformovalo se Parsifalovo chtění jako jeho část k putování všemi světovými částmi, aby v nich sbíral zkušenosti a tak poznal všechny slabosti a rány lidských duchů.

Parsifal zůstal stále v hradě, a současně jeho živé chtění jako jeho zformovaná část putovalo, učíc se, světovými částmi.

Pro tento úkol musela být přirozeně forma jeho chtění ve své druhové odlišnosti a cizosti, zvláště vůči všemu nesprávnému, nejprve jako dítě, potom učící se jinoch dozrál v muže. To se podle záchvěvů zákonů ve stvoření přirozeně projevilo i vnější podobou, odpovídající druhu dotyčné úrovně.

Když Parsifal při svém putování dolů dosáhl hranice, kde začínala hmotnost, tedy oblast lidských duchů vyvíjejících se z duchovních semen, přišel tam, kde se poprvé projevily účinky temných proudů, které již byly zasáhly i Amforta.

Na této hranici je hrad, v němž byl Amfortas královským knězem. Je to nejnižší obraz skutečného hradu Grálu, obraz jemu i jeho druhu nejvzdálenější. Zemi je však proto také nejbližší, i když pro lidské myšlení téměř nepochopitelně vzdálený. V tomto hradě jsou skutečně jako strážci nádoby a jako rytíři ti nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Při vstupu do této úrovně bylo pro Parsifala nutné, aby se zahalil stejným druhem hmoty, i když je tam ještě zcela lehká. Tento záhal se rovná pásce, která přechodně zastírá všechny vzpomínky na vyšší úrovně.

Přicházeje ze Světla, stál nyní tváří v tvář zlu jemu zcela neznámému v čisté prostotě a mohl toto zlo poznat jenom v utrpení, jež mu zlo způsobilo. Musel se tak namáhavě učit, čeho jsou v tomto směru lidští duchové schopni.

Dostalo se mu tedy o tom důkladného poznání, avšak pochopit něco takového nemohl nikdy, neboť zlo je mu svým druhem zcela cizí.

Zde tedy poprvé pronikly proudy z temnot, samozřejmě zformované, k putujícímu cizinci, který v bojích s tím spojených zesílil a procitl k poznání sebe samého.

Tato cesta, plná námahy a utrpení, je to, o čem se pozemskému lidstvu dostalo zpráv, protože proběhla ve hmotnosti, i když na její nejvyšší hranici. Proto mohly vzniknout také omyly, vždyť lidský duch na zemi si nikdy nedovede představit takové děje, uskutečňující se vysoko nad jeho druhem.

O tom všem podám však až někdy později podrobnější vysvětlení, která přinesou světlo a tím i jasno.


 
 
Z tohoto textu, který je cenzorem vsunut navíc do Poselství vyplývá, že každý jiný lidský duch, který se vrátí do Ráje stojí výše než oni údajně nejčistší z vyvinutých lidských duchů, kteří jsou strážci v Hradu Grálu na hranici hmotnosti.

Pokud chce někdo prodlévat v jemnohmotnosti, tak musí mít na sobě patřičné tělo!

Jak může být někdo nejčistší z vyvinutých lidských duchů a přesto mít na sobě tělo z jemnohmotnosti a tam setrvávat a působit?
 
Pouze v hrubohmotnosti se setkávají všechny druhy ve stvoření. Nikoli v jemnohmotnosti, tam jsou pouze stejnorodí.
 
---

Nyní původní text z Poselství Grálu od Abdrushina, který toto vyvrací:

Doznívání II.  7. Duchovní úrovně I (V cenzuře Praduchovní úrovně I)

Ve skutečnosti existuje hrad, kde Amfortas dlel a nějaký čas tam byl nejvyšším strážcem. V tomto hradu je nádoba, nazývaná „Grál“, která je věrně střežena rytíři. Tam také kdysi skutečně došlo k pádu Amforta a zaslíbení velkého Pomocníka.

Avšak to nebylo ani na zemi, ani to nebyl vznešený hrad Světla v prastvoření, kde se to událo.

Hrad, z něhož sem bylo zvěstováno, nalézá se také dnes ještě jako nejvyšší bod na úrovni, ve které mají pole své působnosti stvoření. Ti ve svém nejčistším chtění a uctívání Boha vytvořili (mají) jen napodobeninu hradu Světla, který z nejvyššího místa v prastvoření září dolů a jakožto skutečný hrad svatého Grálu tvoří také výchozí bránu ze sféry Božského záření.

V této hlouběji ležící napodobenině působil kdysi Amfortas a zřítil se, když podlehl zlému vlivu Lucifera, který se z hlubin vyšvihl až k němu. Jeho chybou bylo, že tento vliv krátký čas následoval snaže se oddat pohodlnému užívání hrdého života rytíře.

Tím vystoupil z rovnováhy nutného pohybu své úrovně, který nutí prazákon stvoření samočinně dodržovat toho, kdo chce setrvat na stejné výši. Nakrátko se dostal do stavu klidu a vytvořil tím brzdící mezeru v proudění síly Světla.

(žlutě je označen text, který v cenzurovaném vydání není)

 
 

Uvažujme! Abdrushin píše:

"Hrad, z něhož sem bylo zvěstováno, nalézá se také dnes ještě jako nejvyšší bod na úrovni, ve které mají pole své působnosti stvoření."


Stvoření!! Vidíte to slovo! Jedná se o stvořené... tedy ne vyvinuté!


Kdo neví jaký je rozdíl mezi vyvinutým a stvořeným, tak v Poselství je to vysvětleno. Stvoření se neinkarnují (za účelem vývoje), byli vědomí hned v Ráji.

Podle cenzora je tento hrad jemnohmotný a působí tam ne stvoření, ale nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Abdrushin píše, že si tento hrad vytvořili a tam působí stvoření... ale jak by si stvoření mohli vytvořit hrad v jemnohmotnosti a působit tam?

Abdrushin píše, že tito stvořeni si vytvořili ve svém nejčistším chtění a uctívání Boha napodobeninu hradu Světla. Podle cenzora v jemnohmotnosti?

V jemnohmotnosti by nemohli setrvávat ani nejčistší z vyvinutých lidských duchů (jak tvrdí cenzor), natož Abdrushinem zmínění STVOŘENÍ!
 
Všiml jsem si, že vše co cenzor Vollmann z Hnutí Grálu a spol. nemohli pochopit rozumem, tak to z Poselství Grálu vyškrtali, příp. i doplnili svými domýšlivostmi. 
 
Cenzor opět nemohl pochopit, jak mohl padnout Amfortas v duchovnu a tak přidal svůj vlastní text do Poselství, kterým si to vysvětlil. V přednášce Praduchovní úrovně III cenzor onen hrad zařadil na vrchol hmotnosti, aby jemu to bylo srozumitelné. Čímž zanechal trvalý důkaz, že Poselství bylo zfalšováno lidskou rukou. Protože Abdrushin dříve jasně píše, že se jedná o hrad stvořených. Cenzor tyto stvořené z duchovna přesadil i s hradem do hmotného světa.
 
 
 
Pokud by někdo stejně jako Vollmann nepomohl pochopit, jak mohl padnout Amfortas na vrcholku duchovna (nikoli praduchovna), tak nejde o "padnutí" tak, jak si to většina čtenářů asi představuje.

Abdrushin píše:

V této hlouběji ležící napodobenině působil kdysi Amfortas a zřítil se, když podlehl zlému vlivu Lucifera, který se z hlubin vyšvihl až k němu. Jeho chybou bylo, že tento vliv krátký čas následoval snaže se oddat pohodlnému užívání hrdého života rytíře. Tím vystoupil z rovnováhy nutného pohybu své úrovně, který nutí prazákon stvoření samočinně dodržovat toho, kdo chce setrvat na stejné výši. Nakrátko se dostal do stavu klidu a vytvořil tím brzdící mezeru v proudění síly Světla.


​Cenzor z Poselství vyškrtl tu žlutě označenou část: který se z hlubin vyšvihl až k němu

Lucifer samozřejmě nepadl a nezměnil se ve vteřině. Pozvolná v něm vyvstávalo vlastní chtění. V té době jako vysoká bytost z božské úrovně se mohl takto vyšvihnout vzhůru.​

Amfortas byl v hradě Grálu králem a tímto "pádem" se pouze vyřadil z této královské pozice, nadále tam zůstal ještě jako rytíř, protože jeho provinění bylo jenom lehčího stupně. Nešlo tedy o nějaké skutečné temné chtění, které by jej strhlo do temnot. Stále si zachoval zralost, která je mnohým nedostižná.

Existují i další vsuvky od Hnutí Grálu např. v oné přednášce 44. Svatý Grál úplně na konci je několik vět navíc, které opět chtějí potvrzovat onen blud.
 
Podobně v přednášce Praduchovní úrovně I si cenzor vložil jedno slovo do věty (nejnižší):
 
Byly to jen částečné zvěsti nejnižší napodobeniny hradu Světla, které pronikly až k otevřeným duchům pozemských básníků a byly jimi při práci přijaty; nikoliv zvěsti ze světlého hradu Grálu samého. (5. odstavec odspodu)
 
Toto slovo (nejnižší) v originále není. Je to jen další pokus cenzora přizpůsobit Slovo svému omezenému chápaní. Pak se stává, že některý čtenář argumentuje jako že vždyť Abdrushin to tady píše. Je si zapotřebí dříve ověřit, jestli to skutečně píše Abdrushin anebo je to vsuvka zločinců z Hnutí Grálu.
 
Toto je pouze jedna ukázka. V celém Poselství Grálu je spousta věci upravená, vyškrtána, nových vsunuta apod., tedy přizpůsobená omezenému chápání rozumářů z Hnutí Grálu. Počínaje novým rokem 2019 budu postupně zde na webu v Poselství Grálu barevně označovat veškerou cenzuru a tak můžete onu zvrhlou hanebnost zločinců z Hnutí Grálu sledovat.
 
Další články: Cenzura Poselství Grálu
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 

Komentáře   

Pavel Krajíček
+1 #1 Pavel Krajíček 2019-01-05 22:03
V loňském roce vedl Prokop Zapletal nějakou konverzaci s vrchními farizeji z Hnutí Grálu a dokonce mu napsal i vrchní farizej Zatloukal (jak příznačné jméno). A když jim Prokop dal odkaz na tento článek ve kterém jsou nezvratné důkazy, že cenzuru provedl člověk, tak tento na míle zapáchající farizej, namísto věcných argumentů, začal poukazovat na vnější formu a projev Pavla Krajíčka.

Rozumíte tomu? Já to nechápu, protože to je dění, které je mnohokráte popsané v Poselství Grálu a Abdrushin takto odhalil všechny farizeje i z doby Ježíše. Na více místech je odhaluje, že když nemají věcné argumenty, tak vždy začnou jen štvát proti osobě.

Nechápu to proto, protože tito farizejové studovali dlouhá léta Poselství Grálu a měli by tudíž toto vědět. Stále mají pozemský rozum, skrz který by mohli svou vyčůranost zakrýt... ale nějak se jim to nedaří a to mají vysoké školy.

Za vše jeden příklad z Poselství:
"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno."

Zřetelně je tady odhaleno chování mrzké špinavé duchovní spodiny a přesto vedoucí z Hnutí Grálu takto jednají. Jak to? Že by odpověď byla prostě v tom, že jsou onou mrzkou špinavou duchovní spodinou?
Katarína Krutáková
+1 #2 Katarína Krutáková 2019-09-03 13:24
ĎAKUJEM tisíckrát p.Krajíček.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Pro komentování článků musíte být přihlášení.

Jste hledající?

Přidejte se k nám na 

www.navodnapreziti.cz

V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví.  

Abdrushin

Poselství Grálu

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

www.poselstvi-gralu.cz

 

Komentáře článků

 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 22.12.2020 06:51
  Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 18.12.2020 12:57
  Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na ...

  Číst dále...

   
 • Stoupenci Hnutí Grálu budou vyvržení jako vlažní
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 06.10.2020 18:10
  Často jsem přemýšlel, proč jsou někteří lidé farizeji, především ti mně blízcí, kteří taktéž studují ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 31.12.2019 09:57
  Tak další perlička. Rodiče Terezy vyměnili zámky ve dveřích v bytě s tím, že bych je já s Terezou ...

  Číst dále...

   
 • Nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté
  Jaroslav Stano Jaroslav Stano 16.12.2019 10:18
  Tak zrovna dnes som čítal prednášku Vianoce. Znovu sú tam spomínané slová: "Buďte ako deti" s dodatkom ...

  Číst dále...

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nemáte potřebná oprávnění

Pouze ověření uživatelé mohou kopírovat