Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

 

Hrubé chyby v povalečném vydání Poselství Grálu

 
Článek má dvě části. V první části uvedu chyby v přepracovaném (cenzurovaném) Poselství Grálu a v druhé části nové poznatky o tom, že na poválečném vydání skutečně (alespoň z části) mohl pracovat Abdrushin a vysvětlení proč tam ty chyby jsou (skok hned na druhou část).
 
V poválečném vydání Poselství Grálu takzvaném vydání poslední ruky je spousta textu pozměněná, vyškrtaná a zpřeházená, ale našly se i opačné případy a sice text, který se v pozměněném vydání objevuje navíc oproti původnímu Poselství Grálu. Podívejme se na případ, který se tímto stal důkazem o zásahu lidskou rukou do Poselství Grálu (text navíc je odlišen barevně).
 
Tato vsuvka, která je navíc v textu, skrývá v sobě i rozpory, které odporují jinak dokonalosti díla Poselství Grálu.
 
 
Doznívání II. 12. Duchovní úrovně III (v zeleném vydání je tato přednáška ve III. díle číslo 58.)
 
Text vložený navíc je na konci přednášky a jeho znění je:
 
Pro své očistné dílo ve stvoření, povolené Bohem Otcem, pro dílo očisty, která se stala nutnou pádem lidských duchů ve hmotnosti, zformovalo se Parsifalovo chtění jako jeho část k putování všemi světovými částmi, aby v nich sbíral zkušenosti a tak poznal všechny slabosti a rány lidských duchů.

Parsifal zůstal stále v hradě, a současně jeho živé chtění jako jeho zformovaná část putovalo, učíc se, světovými částmi.

Pro tento úkol musela být přirozeně forma jeho chtění ve své druhové odlišnosti a cizosti, zvláště vůči všemu nesprávnému, nejprve jako dítě, potom učící se jinoch dozrál v muže. To se podle záchvěvů zákonů ve stvoření přirozeně projevilo i vnější podobou, odpovídající druhu dotyčné úrovně.

Když Parsifal při svém putování dolů dosáhl hranice, kde začínala hmotnost, tedy oblast lidských duchů vyvíjejících se z duchovních semen, přišel tam, kde se poprvé projevily účinky temných proudů, které již byly zasáhly i Amforta.

Na této hranici je hrad, v němž byl Amfortas královským knězem. Je to nejnižší obraz skutečného hradu Grálu, obraz jemu i jeho druhu nejvzdálenější. Zemi je však proto také nejbližší, i když pro lidské myšlení téměř nepochopitelně vzdálený. V tomto hradě jsou skutečně jako strážci nádoby a jako rytíři ti nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Při vstupu do této úrovně bylo pro Parsifala nutné, aby se zahalil stejným druhem hmoty, i když je tam ještě zcela lehká. Tento záhal se rovná pásce, která přechodně zastírá všechny vzpomínky na vyšší úrovně.

Přicházeje ze Světla, stál nyní tváří v tvář zlu jemu zcela neznámému v čisté prostotě a mohl toto zlo poznat jenom v utrpení, jež mu zlo způsobilo. Musel se tak namáhavě učit, čeho jsou v tomto směru lidští duchové schopni.

Dostalo se mu tedy o tom důkladného poznání, avšak pochopit něco takového nemohl nikdy, neboť zlo je mu svým druhem zcela cizí.

Zde tedy poprvé pronikly proudy z temnot, samozřejmě zformované, k putujícímu cizinci, který v bojích s tím spojených zesílil a procitl k poznání sebe samého.

Tato cesta, plná námahy a utrpení, je to, o čem se pozemskému lidstvu dostalo zpráv, protože proběhla ve hmotnosti, i když na její nejvyšší hranici. Proto mohly vzniknout také omyly, vždyť lidský duch na zemi si nikdy nedovede představit takové děje, uskutečňující se vysoko nad jeho druhem.

O tom všem podám však až někdy později podrobnější vysvětlení, která přinesou světlo a tím i jasno.
-
 
Z tohoto textu, který je vsunut navíc do Poselství vyplývá, že každý jiný lidský duch, který se vrátí do Ráje stojí výše než oni údajně nejčistší z vyvinutých lidských duchů, kteří jsou strážci v Hradu Grálu na hranici hmotnosti.

Pokud chce někdo prodlévat v jemnohmotnosti, tak musí mít na sobě patřičné tělo! Jak může být někdo nejčistší z vyvinutých lidských duchů a přesto mít na sobě tělo z jemnohmotnosti a tam setrvávat a působit? Pouze v hrubohmotnosti se setkávají všechny druhy ve stvoření. Nikoli v jemnohmotnosti, tam jsou pouze stejnorodí.

Nyní původní text z Poselství Grálu od Abdrushina, který toto vyvrací:

Doznívání II.  7. Duchovní úrovně I (V zeleném vydání Praduchovní úrovně I)
 

Ve skutečnosti existuje hrad, kde Amfortas dlel a nějaký čas tam byl nejvyšším strážcem. V tomto hradu je nádoba, nazývaná „Grál“, která je věrně střežena rytíři. Tam také kdysi skutečně došlo k pádu Amforta a zaslíbení velkého Pomocníka.

Avšak to nebylo ani na zemi, ani to nebyl vznešený hrad Světla v prastvoření, kde se to událo.

Hrad, z něhož sem bylo zvěstováno, nalézá se také dnes ještě jako nejvyšší bod na úrovni, ve které mají pole své působnosti stvoření. Ti ve svém nejčistším chtění a uctívání Boha vytvořili (mají) jen napodobeninu hradu Světla, který z nejvyššího místa v prastvoření září dolů a jakožto skutečný hrad svatého Grálu tvoří také výchozí bránu ze sféry Božského záření.

V této hlouběji ležící napodobenině působil kdysi Amfortas a zřítil se, když podlehl zlému vlivu Lucifera, který se z hlubin vyšvihl až k němu. Jeho chybou bylo, že tento vliv krátký čas následoval snaže se oddat pohodlnému užívání hrdého života rytíře.

Tím vystoupil z rovnováhy nutného pohybu své úrovně, který nutí prazákon stvoření samočinně dodržovat toho, kdo chce setrvat na stejné výši. Nakrátko se dostal do stavu klidu a vytvořil tím brzdící mezeru v proudění síly Světla.

(žlutě je označen text, který v cenzurovaném vydání není)

 

Uvažujme! Abdrushin píše:

"Hrad, z něhož sem bylo zvěstováno, nalézá se také dnes ještě jako nejvyšší bod na úrovni, ve které mají pole své působnosti stvoření."

Stvoření!! Vidíte to slovo! Jedná se o stvořené... tedy ne vyvinuté!

Kdo neví jaký je rozdíl mezi vyvinutým a stvořeným, tak v Poselství je to vysvětleno. Stvoření se neinkarnují (za účelem vývoje), byli vědomí hned v Ráji. 

Podle pozměněného vydání je tento hrad jemnohmotný a působí tam ne stvoření, ale nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Abdrushin píše, že si tento hrad vytvořili a tam působí stvoření, ale jak by si stvoření mohli vytvořit hrad v jemnohmotnosti a působit tam? Abdrushin píše, že tito stvoření si vytvořili ve svém nejčistším chtění a uctívání Boha napodobeninu hradu Světla. Podle cenzora v jemnohmotnosti?

V jemnohmotnosti by nemohli setrvávat ani nejčistší z vyvinutých lidských duchů (jak tvrdí cenzor), natož Abdrushinem zmínění STVOŘENÍ!
 
Všiml jsem si, že vše co cenzor (pravděpodobně Vollmann) nemohl pochopit rozumem, tak to z Poselství Grálu vyškrtal, příp. i doplnil svými domýšlivostmi. Cenzor opět nemohl pochopit, jak mohl padnout Amfortas v duchovnu a tak přidal svůj vlastní text do Poselství, kterým si to vysvětlil. V přednášce Praduchovní úrovně III cenzor onen hrad zařadil na vrchol hmotnosti, aby jemu to bylo srozumitelné. Čímž zanechal trvalý důkaz, že do Poselství bylo zasáhnuto lidskou rukou. Protože Abdrushin dříve jasně píše, že se jedná o hrad stvořených. Cenzor tyto stvořené z duchovna přesadil i s hradem do hmotného světa.
 
 
Pokud by někdo stejně jako cenzor nepomohl pochopit, jak mohl padnout Amfortas na vrcholku duchovna (nikoli praduchovna), tak nejde o "padnutí" tak, jak si to většina čtenářů asi představuje.

Abdrushin píše:

V této hlouběji ležící napodobenině působil kdysi Amfortas a zřítil se, když podlehl zlému vlivu Lucifera, který se z hlubin vyšvihl až k němu. Jeho chybou bylo, že tento vliv krátký čas následoval snaže se oddat pohodlnému užívání hrdého života rytíře. Tím vystoupil z rovnováhy nutného pohybu své úrovně, který nutí prazákon stvoření samočinně dodržovat toho, kdo chce setrvat na stejné výši. Nakrátko se dostal do stavu klidu a vytvořil tím brzdící mezeru v proudění síly Světla.


​Cenzor z Poselství vyškrtl tu žlutě označenou část: který se z hlubin vyšvihl až k němu

Lucifer samozřejmě nepadl a nezměnil se ve vteřině. Pozvolna v něm vyvstávalo vlastní chtění. V té době jako vysoká bytost z božské úrovně se mohl takto vyšvihnout vzhůru.​

Amfortas byl v hradě Grálu králem a tímto "pádem" se pouze vyřadil z této královské pozice, nadále tam zůstal ještě jako rytíř, protože jeho provinění bylo jenom lehčího stupně. Nešlo tedy o nějaké skutečné temné chtění, které by jej strhlo do temnot. Stále si zachoval zralost, která je mnohým nedostižná.

Existují i další vsuvky v pozměněném PG např. v oné přednášce 44. Svatý Grál úplně na konci je několik vět navíc, které opět chtějí potvrzovat onen blud.
 
Podobně v přednášce Praduchovní úrovně I. si cenzor vložil jedno slovo do věty (nejnižší):
 
Byly to jen částečné zvěsti nejnižší napodobeniny hradu Světla, které pronikly až k otevřeným duchům pozemských básníků a byly jimi při práci přijaty; nikoliv zvěsti ze světlého hradu Grálu samého. (5. odstavec odspodu)
 
Toto slovo (nejnižší) v originále není. Je to jen další pokus cenzora přizpůsobit Slovo svému omezenému chápaní. Pak se stává, že některý čtenář argumentuje jako že vždyť Abdrushin to tady píše. Je si zapotřebí dříve ověřit, jestli to skutečně píše Abdrushin anebo je to vsuvka v pozměněném poválečném vydání.
 
Toto je pouze jedna ukázka. V celém Poselství Grálu je spousta věci upravená, vyškrtaná, nových vsunuta apod., tedy přizpůsobená omezenému chápání rozumu cenzora. Konec první části, která byla zveřejněná na našem druhém webu už v roce 2020.
--
 
Druhá část článku - doplnění přidané 22.2.2024 
 
Nyní nové poznatky. Říkal jsem si, že za jakých podmínek bych byl schopen připustit, že konečnou změnu skutečně provedl Abdrushin? Zkopíruji, jak jsem pak psal v úzkém kruhu (22.2.2024):

Dnes jsem měl sen a k němu včerejší prožití. Před spaním jsem se modlil, prosil Boha o radu. Ono totiž já našel v PC nějaké dokumenty Hnutí Grálu z oné doby 90 let, kdy na Hoře nastaly nějaké ty rozkoly po smrtí Irmingard apod. A tak nad tím uvažuji, říkám si jak mohla Irmingard takto lhát (o cenzuře) a proto jsem včera prosil Boha, zda je možné, že by tak lhala a že chci, aby to na mých webech bylo podle Jeho vůle, nikoli podle mě. Zároveň jsem tak nějak více začal chápat průměrné stoupence PG či dokonce nováčky, že jim nemůže být za zlé, když Irmingard berou za božskou bytost a tudíž věří její verzi o cenzuře. A v noci sen - bratr míchal cement. Snad jsme byli v nějakém dopravním prostředku, já měl nějaký problém a on ukázal na takovou jakoby káď či vaničku kruhového tvaru, kde už byla voda a začal tam sypat cement a pak to míchal. Z našeho snáře (nepoužíváme zábavný snář, ale snář duchovně přijaty k tomu povolaným člověkem):

Cement
- vztahuje se k zatvrzelé a nepružné mysli
pracovat s cementem: odhodlání odstranit vlastní zatvrzelou povahu a zformovat ji (jako beton) do nových tvarů


Podotýkám, že sen neodpovídá na mou prosbu, pouze ukazuje na můj včerejší stav, který jsem prodělal či procítil. Ono mi to tak v posledních letech dělá, že každé procítěné jednání a chtění se mi pak ukáže ve snu. Člověk si pak nemůže nic nalhávat, protože duchovní či jemnohmotný obraz nelže.

​Chvílí na to jsem pokračoval:
Tak si představte co mě dnes ráno napadlo. Nevím zda je to reakce na včerejší mou modlitbu-prosbu viz předchozí dnešní příspěvek. Víte jak Abdrushin o sobě píše jednou jako Parsifal jindy Imanuel jindy Abdrushin apod. i se různě podepisoval takto na fotografiích, tedy podle toho jak se záření v něm právě ukotvovalo. Také je známo, že samotný Imanuel tady v těle nebyl dlouho, snad jen krátce a pak se to hned stahovalo zpět kvůli selhání povolaných a vlastně i proto neproběhl soud. Tak se nyní nabízí vysvětlení, když Abdrushin předělával Poselství během posledních let, že to božské už v něm se pomalu uvolňovalo a celá ta akce s vydáním poslední ruky byla tím pádem dílem z větší částí lidského duchovna. Píše Abdrushin přece v jedné nezařazené přednášce o sobě toto:

"Jen to pozemsky lidsky duchovní, které doposud muselo vyvíjet toto hrubohmotné tělo pro pozemský úkol a neslo pozemské jméno „Bernhardt“, bude nyní při průniku bílého Božího Světla v tomto pozemském těle uvolněno v účinku prazákona stvoření..."
 
Čili co z toho vyplývá? Vyplývá z toho že na vydání poslední ruky nepracoval sám Abdrushin respektive Parsifal, ale ono lidsky duchovní jenž neslo jméno Oskar Ernst Bernhardt (občanské jméno Abdrushina). Je to také jediná možnost, která vysvětluje proč jsou chyby a omyly v poválečném vydání, pokud ovšem nechceme připustit, že cenzuru provedl někdo až po smrti Abdrushina a tím obvinit slečnu Irmingard ze lži. 
 
To vypadá, že Abdrushin byl zklamán nejen z povolaných, ale poté když sláblo záření-spojení s pozemským tělem, tak pak měl zklamání i ze sebe samého. Uvědomil si, že v něm žáden Imanuel není a proto Poselství Grálu předělal a vyškrtal většinu vět o sobě jako o Imanueli. Jeho různá  prohlášení, která se nesplnila, byla jemu (už ale Bernhardtovi nikoli Abdrushinovi) důkazem, že není Imanuel.
 
Psal přece Abdrushin také - Z obhajoby Abdrushinovy před soudem dne 22. října 1939 (část ze které vyplývá, že šlo skutečně jen o záření):
 
Z toho důvodu se na sebe dívám jako na vyslance Božího, poněvadž člověk sám ze sebe by nikdy nebyl mohl napsat díla o takovém vědění s dokonale novými a přece jednoduchými vysvětleními, aniž byl k tomu určen zvláštními schopnostmi. Musí zde tedy být zvláštní spojení s Božskou Moudrostí...
 
Přirozeně, že pojem vyslanec Boží nebo Syn Boží, nemá být v tomto případě chápán tak, jak tomu bylo u Ježíše, neboť se jedná o zvláštní děj záření, který byl v mém pozemském těle zakotven v určité době teprve po prožití velkého utrpení, které bylo nutné k dozrávání. K tomu patřilo všechno, i to zlé prožívání, abych mohl později ve svých dílech na základě vlastního prožití vyjádřit správnými slovy, jimiž působím jako nejzažší pozemské rydlo Božské vůle, nově zvěstující nutné vědění.
-
 
Čteme také ve vzpomínkách na Abdrushina od učednice Gecks toto:
 
"Jeden obraz ale mohu uveřejnit. Hovořil o svém těle jako o vejci, zcela bez skořápky, kolem něhož se musí vytvořit blána, stále silnější blána, aby jeho vlastní "já" chránila; nakonec se vytvoří tvrdá, neprůhledná skořápka, která vše drží pohromadě. A potom, do takto hotového vejce (do pozemského těla), bude proudit stále vyšší a vyšší vlna Božího Světla z jeho původu - ­z Parsifala - jakmile si sám uvědomí svůj původ a své poslání. Nejdříve se ale jeho pozemské tělo muselo zocelit a v klidu se na to připravit. Úplné spojení s Parsifalem způsobilo, že jeho pozemské tělo bylo celých 8 dní v bezvědomí. Později, již na Hoře, mohlo nastat jeho nejvyšší, vlastní spojení Božským zářením s Imanuelem. Byl to dlouhý řetěz příprav a těžký úkol, jak tuto nesmírnou, vyzařující sílu na zemi pokud možno odstínit, aby pozemská stvoření ji snesla a nemusela zajít."

Pokud to je pravda, že na vydání poslední ruky pracoval už jen Oskar Ernst Bernhardt a nikoli Abdrushin tak v tom případě je ale téměř nemožné toto dokázat a zjednat nápravu. Víme ale už dnes, že v předělaném PG jsou chyby a tudíž je něco špatně. Také je možné, že i někdo další přiložil ruku k dílu. Je známo, že apoštol Vollmann už za života Abdrushina mu do toho kecal, jak má Poselství Grálu psát a uspořádat.
 
K tomu mě napadá, že prostě zatím působit jako učedník Valík. Toho také Abdrushin povolal za učedníka přestože působil v církvi, tedy mezi bludaři. Také nemohl hned vykřikovat, že jsou všichni bludaři, ale prostě z části se zapřením působil mezi nimi. A pouze těm, kteří to budou schopní pochopit to vysvětlovat podrobněji.
 
Tím by se vysvětlovalo více nejasnosti, především proč by Irmingard takto lhala? Psala podepsaná prohlášení pro všechny, že změnu provedl sám Abdrushin a nakonec by si tuto lež i vzala do hrobu? I kdybychom připustili, že božské z ní odešlo se smrti Abdrushina, tak stále jde o ducha, který má kladný vztah k Pravdě a především si musí být vědom zodpovědnosti za zásah do Slova Božího, případně za lež v tomto směru.
 
Těch problémů s posledním vydáním je více. Povolaní pak šíři různé omyly, viz např. článek Rozdíl mezi učedníkem a apoštolem nebo článek Rozdíl mezi Nositelem meče a prastvořeným Lvem
 
Minimálně povolaní by měli číst i původní PG, ať tady pak nešíří omyly a bludy. Nejspíše nezbyde než počkat na Nositele meče, který bude mít moc a oprávnění vnést do toho jasno a případně zjednat nápravu.
 
Na závěr připomenutí důležitého faktu, než začnete prskat a se rozčilovat, že co si to dovoluji vynášet za závěry a pochybnosti. To nejdůležitější v tomto článku je jeho první část a sice chyby v přepracovaném Poselství, které určitě nemohl zanechat Parsifal-Abdrushin. To je prostě nezvratný fakt. Kdo před tím zavírá oči a strká hlavu do písku, jedná jako církevník. 
 
V první části článku jsou tedy věcné argumenty, konkrétně citace Abdrushina. Pokud chcete něco v článku vyvrátit, tak nikoli sáhodlouhým žvaněním, ale opět věcnými argumenty a ty nesmí být v rozporu se slovy Abdrushina, ba naopak, musí potvrzovat. Jinak budete před normálními lidmi za hlupáky a ovlivnit můžete tak akorát lidi typu líných církevníků, kteří nejsou schopni a ochotni věcně zkoumat.
 
A vy, kteří se budete ptát různých farizejů na to, co říkají na důkazy uvedené v tomto článku, tak nezapomeňte na Slova Abdrushinova, kde hovoří o Antikristu a rozumářích:
 
Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku; neboť opět bude pracovat jen pomlouvačně a podezřívavě, protože jeho přívrženci nic jiného nedovedou. Předstoupit před Pravdu a vyvrátit ji, je nemožné.
 
Setkal jsem se už s tím, že tito luciferští trabanti, protože neměli věcné argumenty, tak špinili a poukazovali jen na mou osobu, aniž by si uvědomili, že se takto sami usvědčili. A jednalo se i o vysoko postavené členy Hnutí Grálu. Je ostuda, že takovíto farizejové jsou i ve vedení věci kolem Grálu.

Komentáře

Pavel Krajíček
0
Pavel Krajíček
2. červenec 2024 15:33
Psal jsem dnes na Facebooku:

Tak jak? Vy tzv. čtenáři Poselství Grálu, už jste se konečně ptali svých nadřízených farizejů, proč jsou v tom jejich zfalšovaném zeleném Poselství Grálu chyby? Chyby, které tam nemohla zanést vůle Boží, ale ruka lidská. Ptali jste se? A odpověděli vám? Co říkají na to ti všichni Kyjonci, Zatloukalové a další? Mlčí? Dejte ale pozor, když začnou mluvit, aby byli věcní.

Vezměte si jako odstrašující příklad nynějšího slizkého farizeje Pekára, jeden z nejodpornějších farizejů mezi čtenáři PG. Já jsem v článku usvědčil cenzora slovy samotného Abdrushina. Tedy nikoli mými vlastními slovy, ale slovy samotné Boží vůle jsem usvědčil cenzora ze zločinu a co Pekár udělal? Svou vlastní zvrhlou domýšlivost, vlastní smyšlenky postavil nad Slovo Boží a tvrdí, že on má pravdu. Tedy že není pravda Slovo Boží, které přesně cituji v článku, ale že je pravda jeho zvrhlá domýšlivost o tom.

To se opravdu z vás stali už církevníci? Přesně jak píše Abdrushin, ze strachu, že se vám zboří samolibá stavba si držíte klapky na očích a nechcete vidět a slyšet. Takže ještě jednou v článku nejsou mé domněnky a smyšlenky, ale cenzor je tam usvědčen slovy samotného Abdrushina.

Jak se může takový slizký červ jako je Pekár a jemu podobní stavět nad toto Slovo Boží? Vám to přijde normální? Vy kteří jej následujete, vám to přijde normální? Uvědomujete si, že je to veřejné znehodnocení i vás samotných? Že tím ukazujete všem, že jste tupé ovce neschopné samostatně zkoumat?
Pavel Krajíček
0
Pavel Krajíček
3. červenec 2024 22:51
Kdo z vás z Hnutí Grálu se opravdově modlil k Bohu s prosbou o radu? S prosbou, jak to opravdu je s cenzurou? Kdo? Abdrushin píše, že když potřebujeme nějaké řešení, tak se máme vroucně modlit a že nám bude určitě dána odpověď. Kdo z vás tak učinil? NIKDO! Ani jeden ze samolibých farizejů. Nikdo z nich tak neučinil, ale přesto všichni "vědí" proč Abdrushin udělal cenzuru.

Jste schopni pochopit, co vám nyní říkám? Znamená to, že své vlastní smyšlenky, vlastní zvrhlou domýšlivost vy vydáváte za vůli Boží. Chápete, že je to vrchol rouhání? Pokud by se někdo opravdově modlil o radu, tak by se musel k pravdě dobrat. Já jsem po modlitbě dostal odpověď a zároveň jsem tam našel i chyby v cenzurovaném PG, které tam udělal člověk.

Nikdo z vás farizejů se nemodlil, ale všichni jste "věděli". Mnozí z těchto co "věděli" mě i pomlouvali a špinili, od úst k ústům, skrytě i veřejně. A nyní vypadáte jako hlupáci, když vyšlo najevo, že PG přepracoval člověk.

Jste opravdu jen ČTENÁŘI Poselství Grálu. Vůbec vás nenapadne podle něho žít a v praxi použít. Především už vlastní domýšlivost nevydávejte za Boží vůli, protože z toho můžete mít dost nepříjemnou karmu. Nehledě na karmu za pomlouvání člověka, který ve skutečnosti měl pravdu a která se jen v danou chvílí nelíbila vaši samolibosti.

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášení